Advisering GHOR

De GHOR adviseert gemeenten over zorg op evenementen en een veilige en gezonde leefomgeving. Daarnaast levert de GHOR een bijdrage aan de planvorming van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Deze taken worden in samenwerking met de Veiligheidsregio, Politie, Brandweer en Bevolkingszorg (gemeenten) uitgevoerd. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Evenementen

Evenementen

In Limburg vinden jaarlijks veel evenementen plaats. Om te zorgen dat een evenement gezond en veilig verloopt, volgt er een vergunningstraject volgens de afspraken die zijn vastgelegd in de Handreiking evenementenveiligheid & gezondheid Limburg. De handreiking is een hulpmiddel bij de vergunningverlening, de voorbereiding en de organisatie van veilige en gezonde evenementen. Door de processtappen te doorlopen, houden de verschillende samenwerkingspartners – waaronder de GHOR - grip op de veiligheid bij evenementen en kunnen zij, wanneer nodig, op tijd maatregelen nemen om de veiligheid en gezondheid te waarborgen of bevorderen.

De GHOR adviseert gemeenten op basis van landelijke richtlijnen rondom de zorg op evenementen en technische hygiënezorg (THZ). Daarnaast informeert de GHOR de zorgketen en haar eigen crisisorganisatie over evenementen en eventuele risico’s rondom deze evenementen.

De GHOR heeft samen met haar partners informatiekaarten gemaakt voor organisatoren van evenementen. Bovenop onze voorschriften en advies, geven we in deze flyers extra informatie en tips aan de organisator van een evenement.

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

De GHOR bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de veranderingen en kansen die deze teweegbrengt ten aanzien van de adviserende rol van de GHOR. In deze context geeft de GHOR haar visie op drie adviesthema’s: (1) toegankelijkheid van zorg, (2) zelfredzaamheid en (3) fysieke veiligheid in relatie tot de zorgketen.

Risico’s kunnen betrekking hebben op objecten als Maastricht Aachen Airport (MAA) en Chemelot of bijvoorbeeld op de aanleg van een nieuwe tunnel. Maar er kunnen zich ook risico’s voordoen bij (tijdelijke) situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervoer van gevaarlijke stoffen op bepaalde trajecten of de hoogwaterstand van de Maas.