U bevindt zich op:Professionals Toezicht en inspectie  Inspectie kinderopvang

Inspectie kinderopvang

Als u een kinderopvang wilt starten, kunt u gebruikmaken van een stappenplan van de Rijksoverheid. Op de website van de Rijksoverheid kunt u de benodigde formulieren downloaden en uw aanvraag voor exploitatie melden bij de gemeente waar u de opvang wilt starten. Ook als u gaat uitbreiden of verhuizen moet u dit tijdig melden bij de gemeente. Voordat u mag starten met de exploitatie van uw kinderopvang onderzoekt de GGD of u voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang. Dit gebeurt met behulp van de procedure ‘Streng aan de Poort’ (kinderopvang). Ook voor het starten van een gastouderbureau wordt de procedure ‘Streng aan de Poort’ (GOB) gevolgd. Het is belangrijk dat u de juiste voorbereidingen treft en de benodigde documenten volledig en op tijd aanlevert.
 

Wat controleert de GGD precies?

Wat controleert de GGD precies?

De toezichthouder kinderopvang van de GGD beoordeelt een organisatie voor kinderopvang elk jaar opnieuw onder meer aan de hand van:

 • de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen;
 • observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan;
 • gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
 • een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum.

Ook controleert de toezichthouder of:

 • alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben;
 • er voldoende deskundig personeel werkzaam is;
 • ouders goede informatie ontvangen.

De toezichthouder doet elk jaar één of meerdere onderzoeken. De vorm en omvang van de inspectie verschilt per type voorziening en situatie. Toezichthouders inspecteren daarom minder intensief bij locaties waar geen zorgen over bestaan en intensiever bij locaties waar wél zorgen over zijn. Kortom: minder waar mogelijk, meer waar nodig (PDF, 718 kB).

De toezichthouder kinderopvang toont bij een inspectiebezoek zijn of haar legitimatiebewijs van de GGD. Zo weet de gastouder of kinderopvangorganisatie dat het een toezichthouder van de GGD is.

Resultaat van de kwaliteitscontrole

De toezichthouder kinderopvang verwerkt de resultaten van de kwaliteitscontrole in een inspectierapport. De gemeente, de beoordeelde organisatie en de oudercommissie van de locatie, ontvangen een exemplaar van dit rapport. Ouders kunnen het rapport inzien via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) of via de eigen website van de organisatie. Als de organisatie geen website heeft, moet het rapport op een zichtbare plek op de opvanglocatie liggen.

Als de kwaliteit beter moet

Voldoet de kinderopvang niet aan alle eisen, dan vermeldt de toezichthouder kinderopvang dat in het rapport. De gemeente maakt afspraken met de organisatie over verbeteringen. Tijdens een vervolgbezoek beoordeelt de toezichthouder of deze afspraken zijn nagekomen. Afhankelijk van de ernst van de tekortkomingen, kan de gemeente sancties opleggen. Als de veiligheid van de kinderen in het geding is, kan een toezichthouder zelf besluiten om de opvang direct te stoppen.
De toezichthouder doet dit op het moment dat de kwaliteit van de opvang bij deze voorziening zó tekortschiet dat onmiddellijke maatregelen nodig zijn.

Wie zijn onze toezichthouders?

Wie zijn onze toezichthouders?

 • Mevr. S. Boersma
 • Dhr. J. Brouwers
 • Mevr. N. Custers
 • Mevr. E. Gijsen
 • Mevr. K. Klinkers
 • Mevr. B. Meertens
 • Dhr. F. Naser
 • Mevr. A. Oude Alink
 • Mevr. I. Reijntjens
 • Mevr. A. Vonken

Wilt u contact met een toezichthouder?

Neemt u dan contact op met ons secretariaat

088 880 50 50

thz@ggdzl.nl

Veranderingen in de kinderopvang

Veranderingen in de kinderopvang

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe kwaliteitseisen. De Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang stelt hogere eisen aan de kwaliteit van kinderopvang. De kwaliteitseisen scheppen belangrijke voorwaarden om de veiligheid en ontwikkeling van kinderen te borgen. De nieuwe wet- en regelgeving schrijft niet meer overal voor hoe dat doel moet worden bereikt. De kinderopvangorganisatie bepaalt het hoe dan zelf. De houder heeft meer vrijheid het beleid in te richten naar eigen inzicht en overtuigt de toezichthouder van de kwaliteit van kinderopvang. De toezichthouder beoordeelt in welke mate dit in de praktijk voldoet.

Personenregister Kinderopvang (PRK)

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Als blijkt dat een persoon werkzaam in de kinderopvang een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen, gaat er via de GGD een signaal naar de werkgever of het gastouderbureau.

Harmonisatie

Per 1 januari 2018 worden peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Dit betekent dat peuterspeelzalen moeten gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven.

Controle op andere kwaliteitsaspecten

Controle op andere kwaliteitsaspecten

Naast de GGD zijn er organisaties die andere kwaliteitsaspecten van kinderopvang controleren:

Bel voor meer informatie Contact