U bevindt zich op:ProfessionalsMilieu en gezondheidOngevallen met gevaarlijke stoffen

Ongevallen met gevaarlijke stoffen

De GGD adviseert bij ongevallen en incidenten waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen over mogelijke gezondheidsrisico’s. Zij informeert hulpverlenende instanties, de overheid en omwonenden.
Bij deze incidenten wordt een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) ingeschakeld. De GAGS is deskundig op het gebied van de gezondheidseffecten van chemische stoffen.

Wat doet de GAGS?

Wat doet de GAGS?

Er is een incident geweest; een grote brand of een verkeersongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de brandweer of bijvoorbeeld een ziekenhuisarts kan de GAGS dan om advies vragen. De GAGS:

  • adviseert bij een ongeval de hulpverleners en de gemeente over de gezondheidsrisico’s die er zijn;
  • adviseert de betrokkenen, de hulpverleners en de omwonenden over maatregelen die zij kunnen nemen om nadelige gevolgen voor de gezondheid te voorkomen of te beperken;
  • geeft voorlichting aan hulpverleners, pers en publiek;
  • schakelt externe deskundigen in als dit nodig is, zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);

Voorbeelden:

  • Bij een scheikundeproef op school zijn chemische stoffen vrijgekomen. De GAGS adviseert wat de school kan doen om te voorkomen dat leerlingen ziek worden;
  • Als gevolg van een defect op een industrieterrein ontstaat er ernstige geuroverlast. Wat kunnen de gevolgen zijn voor de gezondheid van bewoners uit omliggende wijken? De GAGS kan aan de hand van meetresultaten beoordelen of er sprake is van effecten op de gezondheid.

Nazorg

Nazorg

Ook na een incident hebben gemeenten, artsen of bewoners vaak nog vragen. GGD-medewerkers kunnen tijdens een bewonersavond vragen van ongeruste bewoners beantwoorden: 

  • Door een brand zijn roetdeeltjes in tuinen terechtgekomen: bewoners willen weten of ze de gewassen uit eigen tuin wel of niet mogen eten;
  • Bij een brand is sprake van asbest. Na afloop van de brand willen de ongeruste omwonenden weten of ze risico hebben gelopen;
  • Een fabriek loost verontreinigende stoffen in de Maas. In de dagen daarna willen de mensen, die stroomafwaarts op en in het water recreëren, weten of dit wel verantwoord is.

Meer weten?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact op met de GGD Zuid Limburg.

Bel of mail ons Contact