U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering gemeenten Regionaal gezondheidsonderzoek

Regionaal gezondheidsonderzoek

GGD Zuid Limburg verzamelt informatie over de gezondheid en het welzijn van inwoners van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Zij verwerkt deze informatie tot kennis en met deze kennis adviseert de GGD gemeenten over gezondheidsbeleid. Het uiteindelijke doel is het welzijn van de Zuid-Limburgers te verbeteren.

Wat onderzoekt de GGD?

De GGD verzamelt informatie over gezondheid en de factoren die de gezondheid beïnvloeden. Vervolgens worden deze onderzoeksgegevens geanalyseerd en vergeleken met die van voorgaande jaren of landelijke onderzoeken. Verschillen, overeenkomsten, groei of afname worden zichtbaar. Er wordt niet alleen gekeken naar gezondheid, maar ook naar de mogelijkheden die mensen hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Het verzamelen van data is geen doel op zich. Het is een proces dat achter de schermen plaatsvindt om te komen tot adviezen, activiteiten en rapporten waar mee de praktijk gediend is. 

De rol van gemeenten

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken gekregen op het gebied van zorg en gezondheid. Door (wettelijke) veranderingen en ontwikkelingen zijn vragen aan de GGD meer divers geworden. Naast informatie over gezondheid is steeds meer behoefte aan informatie over de leefomgeving in bredere zin. Denk hierbij aan armoede, participatie, mantelzorg en milieu. Daarnaast is behoefte aan inzicht in zorggebruik en de effecten van preventie hierop. Dit vraagt van de GGD een nieuwe aanpak, nieuwe inzichten en verbinding met diverse beleidsterreinen. Door onderzoek en data uit verschillende bronnen met elkaar te verbinden, de cijfers te duiden en te voorzien van beleidsadviezen levert de GGD gemeenten input voor beleid.

Er zijn verschillende soorten onderzoek: 

Gezondheidsmonitors

Gezondheidsmonitors

Gemeenten zijn volgens de Wet Publieke gezondheid verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de gezondheid van de inwoners. Daarom voert de GGD in opdracht van gemeenten elke 4 jaar gezondheidsenquêtes uit onder jongeren, volwassenen en ouderen in Zuid-Limburg. 

De enquêtes leveren veel informatie op, onder andere over overgewicht, roken en alcoholgebruik, gebruik van zorg, armoede, depressie en eenzaamheid. Door informatie te vergelijken met informatie uit voorgaande jaren, ontstaat inzicht in gezondheidstrends. De vergelijking van lokale cijfers met regionale of landelijke cijfers, helpt gemeenten om prioriteiten te stellen. 

Vanaf 2017 wordt de gezondheidssituatie in Zuid-Limburg gepresenteerd door middel van de Gezondheidsatlas Zuid-Limburg. In de gezondheidsatlas worden de cijfers uitgelegd. Daarnaast bevat de Gezondheidsatlas achtergrondinformatie over verschillende onderwerpen. 

Onderzoek op maat

Onderzoek op maat

  • Langlopend onderzoek: langlopende onderzoekstrajecten duren vaak enkele jaren. De GGD werkt samen met kennisinstituten zoals Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Zij initiëert en ondersteunt bij subsidieaanvragen en adviseert als ketenpartner. Zie ook Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg
  • Kortdurend onderzoek: kortdurende onderzoeken worden uitgevoerd naar aanleiding van concrete vragen van gemeenten of andere organisaties. Een gemiddeld onderzoeksproject duurt ongeveer 3 tot 6 maanden; gemeenten krijgen op relatief korte termijn antwoord op hun vragen. 

Wijkprofielen

Wijkprofielen

Gemeenten organiseren zorg en welzijn steeds meer op wijkniveau. Daarvoor is informatie per wijk noodzakelijk. De gegevens in een wijkprofiel geven een overzicht van de demografische kenmerken en de gezondheid van de wijkbewoners (jongeren, volwassenen en/of ouderen), hun leefstijl en hun leefomgeving. De informatie in een wijkprofiel biedt input voor beleid. 

  • Basiswijkprofiel: een basiswijkprofiel wordt opgesteld met data van de GGD, aangevuld met openbare gegevens over de wijk. Om een uitspraak te kunnen doen, is het noodzakelijk dat van voldoende burgers in de wijk gegevens beschikbaar zijn. Zie voor de Zuid-Limburgse basiswijkprofielen: www.gezondheidsatlaszl.nl
  • Wijkprofiel op maat: de GGD stelt een wijkprofiel op maat op, wanneer meer informatie nodig is dan in een basiswijkprofiel. Zij werkt daarbij nauw samen met de gemeente. 

Onze epidemiologen vertellen u graag meer Contact opnemen