U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering gemeentenRegionaal gezondheidsonderzoek

Regionaal gezondheidsonderzoek

GGD Zuid Limburg verzamelt informatie over de gezondheid en het welzijn van inwoners van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Zij verwerkt deze informatie tot kennis en met deze kennis adviseert de GGD gemeenten over gezondheidsbeleid. Het uiteindelijke doel is het welzijn van de Zuid-Limburgers te verbeteren.

Wat onderzoekt de GGD?

De GGD verzamelt informatie over gezondheid en de factoren die de gezondheid beïnvloeden.  Dit onderzoek vindt plaats bij verschillende doelgroepen, zoals bij volwassenen (18-64 jaar) en volwassenen (65+) en bij de jeugd (klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs, 13/14 jaar en 15/16 jaar). Vervolgens worden deze onderzoeksgegevens geanalyseerd en vergeleken met voorgaande jaren of landelijke onderzoeken. Verschillen, overeenkomsten, groei of afname worden zichtbaar. Er wordt niet alleen gekeken naar gezondheid, maar ook naar de mogelijkheden die mensen hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Het verzamelen van data is geen doel op zich. Het is een proces dat achter de schermen plaatsvindt om te komen tot adviezen, activiteiten en rapporten waar mee de praktijk gediend is. Over de onderzoeken wordt afgestemd met de gemeenten.

De rol van gemeenten

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken gekregen op het gebied van zorg en gezondheid. Door (wettelijke) veranderingen en ontwikkelingen zijn vragen aan de GGD meer divers geworden. Naast informatie over gezondheid en leefstijl is er steeds meer behoefte aan informatie over de gezondheid in bredere zin. Denk hierbij aan armoede, participatie, mantelzorg, zelfredzaamheid en de leefomgeving. Daarnaast willen gemeenten meer inzicht in zorggebruik, zorgbehoefte en de effecten van preventie hierop. Dit vraagt van de GGD een nieuwe aanpak waarbij verschillende beleidsterreinen met elkaar worden verbonden. Door onderzoek en data uit verschillende bronnen met elkaar te verbinden, de cijfers te duiden en te voorzien van beleidsadviezen levert de GGD gemeenten input voor beleid.

Er zijn verschillende soorten onderzoek:

Gezondheidsmonitors

Gezondheidsmonitors

Gemeenten zijn volgens de Wet Publieke gezondheid verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de gezondheid van de inwoners. Daarom voert de GGD in opdracht van gemeenten elke 4 jaar onderzoek uit onder diverse doelgroep: kinderen, tieners, volwassenen en ouderen in Zuid-Limburg.

De enquêtes leveren veel informatie op, onder andere over bewegen en sporten, roken en alcoholgebruik, gebruik van zorg, armoede, de mentale gezondheid en eenzaamheid. Door informatie te vergelijken met informatie uit voorgaande jaren, ontstaat inzicht in gezondheidstrends. De vergelijking van lokale cijfers met regionale of landelijke cijfers, helpt gemeenten om prioriteiten te stellen.

Onderzoek op maat

Onderzoek op maat

  • Langlopend onderzoek: langlopende onderzoekstrajecten duren vaak enkele jaren. De GGD werkt samen met kennisinstituten zoals Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Zij initiëert en ondersteunt bij subsidieaanvragen en adviseert als ketenpartner. Zie ook Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg.
  • Kortdurend onderzoek: kortdurende onderzoeken worden uitgevoerd naar aanleiding van concrete vragen van gemeenten of andere organisaties. Een gemiddeld onderzoeksproject duurt ongeveer 3 tot 6 maanden; gemeenten krijgen op relatief korte termijn antwoord op hun vragen. Dit kan een verdieping zijn van een bepaald thema of bijvoorbeeld een panelonderzoek over een bepaald onderwerp.

Wijkprofielen

Wijkprofielen

Gemeenten organiseren zorg en welzijn steeds meer op wijkniveau. Daarvoor is vaak informatie per wijk noodzakelijk. De gegevens in een wijkprofiel geven een overzicht van de demografische kenmerken en de gezondheid van de wijkbewoners (jongeren, volwassenen en/of ouderen), hun leefstijl en hun leefomgeving. De informatie in een wijkprofiel biedt input voor beleid. 

  • Basiswijkprofiel: een basiswijkprofiel wordt opgesteld met data van de GGD, aangevuld met openbare gegevens over de wijk. Om een uitspraak te kunnen doen, is het noodzakelijk dat van voldoende burgers in de wijk gegevens beschikbaar zijn. 
  • Wijkprofiel op maat: de GGD stelt een wijkprofiel op maat op, wanneer meer informatie nodig is dan in een basiswijkprofiel. Zij werkt daarbij nauw samen met de gemeente. 

Momenteel werkt de GGD aan een vernieuwing van de wijkprofielen.

Onze epidemiologen vertellen u graag meer Contact opnemen