U bevindt zich op:Professionals Projecten en onderzoeken  i-4-1-Health

Project i-4-1-Health

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het project i-4-1-Health. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project is gestart op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk.

De rol van de GGD Zuid Limburg

De rol van de GGD Zuid Limburg

Binnen het i-4-1-Health project zal de GGD Zuid Limburg zich hoofdzakelijk richten op het werkpakket dat zich bezighoudt met de publieke gezondheid. In dit werkpakket zal een meldingsformulier ontwikkeld worden waarmee (geanonimiseerde) signalen op het gebied van antibioticaresistentie (ABR) uitgewisseld kunnen worden tussen de 6 GGD’en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en het Vlaamse Agentschap zorg en gezondheid. Daarnaast zullen deze publieke gezondheidsdiensten hun kennis bundelen door het uitwisselen van best practices op het gebied van ABR, om zo de beschikbare deskundigheid verder te bevorderen. Tot slot zal de GGD Zuid Limburg in diverse kinderdagverblijven, basisscholen en zorgcentra meehelpen om de ABR-prevalentie gedurende één periode te meten (puntprevalentiemeting). Samen met deze metingen zal er ook een infectierisicoscan (IRIS) uitgevoerd worden in deze instellingen, een instrument dat is ontwikkeld in het Amphia ziekenhuis te Breda, zodat mogelijke verbeterpunten op het gebied van infectiepreventie aan het licht komen en de instellingen hiermee aan de slag kunnen.

Buiten de contacten met de zorginstellingen uit de humane sector, hoopt de GGD Zuid Limburg door dit project meer te gaan samenwerken met de relevante ketenpartners uit de veterinaire sector. Het beoogde netwerk dat via dit project ontstaat, kan bijdragen aan het optimaliseren van de kennis over zoönosen en ABR.

Financiering Interreg Vlaanderen-Nederland

Financiering Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

Contact

Contact

Christian Hoebe, arts-epidemioloog M&G Infectieziektebestrijding

088 - 880 5529

infoSIM@ggdzl.nl