U bevindt zich op:Over de websiteToegankelijkheid

Status toegankelijkheid

www.ggdzl.nl

GGD Zuid Limburg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C 

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring, die voor het laatst is bijgewerkt op 11-04-2024

  Op deze pagina kunt u:

  Verklaring

  Verklaring

  GGD Zuid Limburg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het besluit digitale toegankelijkheid overheid.
  Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://www.ggdzl.nl/.

  Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

  GGD Zuid Limburg verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.ggdzl.nl te laten voldoen aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

  In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver GGD Zuid Limburg is gevorderd met de toegankelijkheid van www.ggdzl.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

  De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

  Akkoordverklaring

  Deze verklaring is op 10-04-2024 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van GGD Zuid Limburg .
  Functie: Manager a.i. - Afdeling PICA.

  De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-04-2024.

  Feedback en contactgegevens

  Problemen met toegankelijkheid melden
  Als u toch een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens(externe link).

  Klachten

  De GGD Zuid Limburg vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de kwaliteit van haar dienstverlening. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben wij alle informatie over het indienen(externe link) van een klacht voor u op een rij gezet.

  Aanvullende informatie van GGD Zuid Limburg

  De website van GGD Zuid Limburg voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau AA. De eerste maatregelen zijn echter wel genomen. 
  Wij streven naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid(externe link).

  Testresultaten

  Nog niet aanwezig. De handmatige toets wordt binnenkort uitgevoerd.

  Onderbouwing van de verklaring

  Onderbouwing van de verklaring


  Onderzoeksresultaten

  De toegankelijkheid van de website www.ggdzl.nl is nog niet onderzocht.

  • Er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
  • Een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 01-04-2024

  Onevenredige last

  De maatregelen die GGD Zuid Limburg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

  Algemene toelichting

  Algemene toelichting

  Uitleg over de nalevingsstatussen

  De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

  De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

  De statussen en hun kenmerken zijn:

  A - Voldoet volledig

  • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
  • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
  • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

  B - Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

  • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
  • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
  • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

  C - Eerste maatregelen genomen

  • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
  • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

  D - Voldoet niet

  • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
  • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
  • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

  E - Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

  • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
  • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
  • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

  Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
  Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

  Uitleg over onevenredige last

  Het besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

  Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

  Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

  Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

  Het besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

  • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
  • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
  • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
  • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
  • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
  • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
  • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
  • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

  Bron: Artikel 2, tweede lid van het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

  Links naar bronnen

  In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

  Nederlandse regelgeving: 

  • besluit digitale toegankelijkheid overheid:

  Europese regelgeving waarop de Nederlandse regelgeving is gebaseerd

  Gerefereerde specificaties