U bevindt zich op:Over de GGDWet Open Overheid

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. 

De Woo wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 1 mei 2022. Algemene informatie over de Woo vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De Woo regelt actieve en passieve openbaarmaking van informatie door de overheid. Beide categorieën worden hieronder toegelicht.

Openbaarmaking van informatie zonder verzoek

(actieve openbaarmaking)

Een belangrijk onderdeel van de Woo betreft de verplichting tot actieve openbaarmaking van informatie. Dit betekent dat de GGD Zuid Limburg uit eigen beweging (zonder verzoek) informatie openbaar maakt. Meer informatie over de actieve openbaarmaking volgt, zodra de wetgever hierover een nader besluit heeft genomen. Wij houden u hiervan op de hoogte via deze site.

Openbaarmaking van informatie op verzoek

(passieve openbaarmaking)

Naast de actieve openbaarmaking, kan een ieder ook aan de GGD Zuid Limburg verzoeken om openbaarmaking van publieke informatie. Hierbij moet duidelijk worden vermeld op welke documenten dan wel aangelegenheid het verzoek betrekking heeft.

De Woo is niet van toepassing op informatie die reeds openbaar is gemaakt. Zie Openbaar gemaakte Wob/Woo-besluiten.

Meer informatie over het indienen van een Woo-verzoek en de daarop volgende procedure vindt u in Vraag en antwoord Woo-verzoeken.