U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering gemeentenGezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG)

JOGG - Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst

Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving.

Met iedereen die het verschil wil maken werkt JOGG aan een gezonde omgeving.
JOGG helpt gemeenten, bedrijven en organisaties beleid te maken. En dat beleid brengen we in de praktijk met burgers, ouders en kinderen.
De JOGG-aanpak is een onderbouwde, integrale methodiek waarmee ons werknet (beleidsbepalers, professionals en volwassenen rondom het opgroeiend kind) de fysieke en sociale leefomgeving van alle Nederlandse kinderen en jongeren gezond maakt.

In Zuid-Limburg zijn alle 16 gemeenten een JOGG-gemeente.

De werkwijze JOGG

De werkwijze JOGG

De JOGG-aanpak richt zich op alle kinderen en jongeren in Nederland van 0 t/m 23 jaar.

We maken de leefomgeving waarin kinderen veel komen gezond (Thuis, Buurt, School, Vrije tijd, Sport, Werk en Media) door te werken vanuit zes essentiële voorwaarden (Politiek-bestuurlijk draagvlak, Publiek-private samenwerking, Gedeeld eigenaarschap, Verbinding preventie & zorg, Communicatie en Monitoring & evaluatie) welke de basis vormen voor alle activiteiten die worden uitgevoerd door een landelijk en lokaal werknet dat bestaat uit beleidsbepalers, professionals en alle volwassenen die om het kind heen staan.

Vanaf de start wordt toegewerkt naar een zelfstandige uitvoering van de JOGG-aanpak door gemeenten. Gemeenten worden gestimuleerd om met de aanpak aan de slag te gaan en JOGG ondersteunt hen met adviseurs, coaches, experts, middelen en kennis.

Daarbij is het goed om te realiseren dat het ‘eindproduct’ geen eindpunt is. Het ‘eindproduct’ is de situatie waarin doorlopend op de beste manier integraal aan een gezonde omgeving wordt gewerkt.

Wat is de rol van de GGD?

Wat is de rol van de GGD?

GGD Zuid Limburg regisseert binnen 11 gemeenten de JOGG aanpak. De JOGG regisseur:

  • voert de regie, verbindt partijen zodat op lokaal niveau resultaten worden bereikt
  • schrijft het Plan van Aanpak en bewaakt de uitvoering hiervan
  • heeft overzicht over wat er gebeurt in de gemeente (rond jongeren en gezonde leefstijl)
  • richt de organisatie in van de lokale JOGG-aanpak; identificeert sleutelfiguren in de wijk (zowel publiek als privaat) en betrekt ze
  • verbindt partijen door ze op te nemen in stuurgroep en integrale werkgroepen (hierbij zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande netwerken). In deze groepen wordt kennis en expertise gedeeld en worden activiteiten afgestemd
  • deelt informatie en ontwikkelingen rondom de JOGG-aanpak met alle betrokken publieke en private partijen
  • bepaalt de keuze van activiteiten en interventies; identificeert welke acties en interventies al gedaan worden en hoe veelbelovende kunnen worden geïmplementeerd en/of geoptimaliseerd
  • zet activiteiten en interventies, die reeds plaatsvinden in de wijk en die een bijdrage leveren aan de JOGG-doelen, voort onder de JOGG-paraplu

Naast de regisseur zijn diverse andere medewerkers van de GGD betrokken bij de JOGG-aanpak o.a. directie, artsen jeugdgezondheidszorg, epidemiologen en gezondheidswetenschappers.