U bevindt zich op:ProfessionalsTrendbreuk, GALA & IZA

Kansen voor meer gezondheid voor iedereen

Nederland gaat een grote beweging maken op het gebied van preventie, gezondheid en zorg. Doel hiervan is een gezonde generatie in 2040 met weerbare, gezonde mensen die leven in een gezonde omgeving met een sterke sociale basis. Daarnaast moet de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar blijven. Aan de basis van deze beweging liggen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

Bijdrage GGD’en

Het beschermen en bevorderen van gezondheid is sinds jaar en dag de expertise van de GGD. Met kennis uit eigen regionale onderzoeken, kennis van het netwerk en kennis van effectieve programma’s dragen GGD’en bij aan de grote beweging die Nederland gaat maken. De koepelorganisatie van GGD’en, GGD GHOR Nederland, is dan ook een van de ondertekenaars van het GALA. Maar GGD Zuid Limburg doet nog meer.

Coördinatie en procesregie

GALA en IZA gaan uit van een stevige, brede samenwerking tussen zorg-, preventie- en sociale partijen in een regio. Door deze expertises samen te brengen, creëren we kansen voor meer gezondheid voor iedereen. Dankzij de Trendbreuk-aanpak ligt er in Zuid-Limburg een solide basis voor die samenwerking. De gemeenten hebben de inhoudelijke coördinatie en procesregie van GALA en (deels) IZA bij de GGD belegd. Zo is aansluiting op de regionale samenwerkingsstructuur van Trendbreuk georganiseerd. Want ook het programmamanagement van Trendbreuk ligt bij de GGD.

Trendbreuk

Trendbreuk

Zuid-Limburg kent een hardnekkige gezondheidsachterstand ten opzichte van de rest van Nederland. De 16 Zuid-Limburgse gemeenten, de GGD, provincie Limburg en tal van partijen hebben de handen ineen geslagen. Ze willen meer kinderen gezond en kansrijk laten opgroeien. Trendbreuk is de gezamenlijke ambitie: ‘In 2030 willen wij een kwart van de gezondheidsachterstand van deze regio ten opzichte van Nederland hebben ingelopen.’

Uitgangspunten

In het regionale gezondheidsbeleid 2020-2023, Zuid springt eruit, staat de aanpak voor de Trendbreuk. De uitgangspunten zijn:  

  • Samen. Alleen samen kunnen we de trend breken. 
  • Iedereen is nodig. Overheid, burgers, onderwijs, jongeren, zorgverleners, zorgverzekeraars, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten, bedrijfsleven, enz.
  • Gezondheid is overal. Daarom betrekken we partijen op het gebied van onder meer armoedebestrijding, ruimtelijke ordening, milieu, sport, jeugd, arbeidsmarkt, economie en welzijn.
  • Langjarig. Een trend breken vereist een langjarige, regionale aanpak.
  • Jeugd. De focus ligt op de jeugd. We geven elke kind een kansrijke start.
  • Bewezen. We zetten interventies in waarvan bewezen is dat ze effectief zijn. En als we iets nieuws uitproberen, laten we onderzoeken of het werkt.
  • Massa maken. Als een interventie ergens goed loopt, wordt deze steeds verder uitgerold over de regio.
  • Hetzelfde aanbod. Iedereen in de regio kan gebruikmaken van hetzelfde ondersteuningsaanbod. Het maakt niet uit in welke gemeente je woont.

In samenwerken ligt onze kracht

Partijen werken meer dan ooit intensief samen. Allerlei interventies worden vanuit Trendbreuk opgestart en uitgerold om kinderen, jeugdigen en hun ouders de steun te bieden die ze nodig hebben. Het netwerk van ‘trendbrekers’ is inmiddels zeer uitgebreid. De krachten bundelen loont. De eenheid in aanpak leidt tot succes.

Programmamanagement

De Zuid-Limburgse gemeenten hebben het programmamanagement van Trendbreuk belegd bij de GGD. In afstemming met alle betrokken partijen in de regio zorgt de GGD voor coördinatie en doorontwikkeling.

Verdere bijdragen GGD

Naast de rol van programmamanager vervult de GGD de rol van uitvoerder, adviseur of projectleider in onder meer de volgende programma’s: Nu Niet Zwanger | Stevig Ouderschap | VoorZorg | Centering zwangerschap | Prenataal huisbezoek | Gezonde kinderopvang | Gezonde school | Gezonde school van de toekomst | JOGG | Keigezond Limburg | Vermindering schoolverzuim wegens ziekte in het MBO

Relatie Trendbreuk-IZA-GALA

Met Trendbreuk heeft Zuid-Limburg een beweging in gang gezet. Het resultaat is een stevige en samenhangende aanpak. Er ligt een solide fundament voor samenwerking. En dat komt goed van pas, want in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorg Akkoord (IZA) draait het om ‘samen’. Samen inzetten op een gezond en actief leven (GALA). Samen werken aan gezonde zorg (IZA). Zuid-Limburg maakt gebruik van de regionale samenwerkingsstructuur van Trendbreuk om tot de zogenoemde ‘beweging naar de voorkant’ te komen. En dat draagt weer bij aan het toegankelijk en beheersbaar houden van de zorg.

Op de hoogte blijven

Er gebeurt veel rondom Trendbreuk. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief en weekly.

Links

GALA

GALA

GALA draait om de verschuiving van ziekte en zorg, naar gezondheid en preventie. De zogenoemde ‘beweging naar de voorkant’. Dat gebeurt door te investeren in de sociale basis en, gedurende de gehele levensloop, in gezondheid en een gezonde leefstijl. Daarbij is onze overtuiging dat preventie meer is dan een gezonde leefstijl, zoals gezond eten, niet roken, voldoende bewegen enz. Preventie gaat ook over mentale gezondheid en een leefomgeving waarin het makkelijk is om gezonde keuzes te maken.

IZA

IZA

IZA gaat over het toegankelijk en beheersbaar houden van de zorg. Want de druk op de zorg is enorm en neemt nog steeds toe. Uitgangspunt van IZA is passende zorg. Dat wil zeggen: effectief, samen met de patiënt, op de juiste plek, passend binnen de beschikbare mensen en middelen, met de nadruk op gezondheid in plaats van ziekte.