U bevindt zich op:Burgers Milieu en gezondheid  Industrie in de regio

Industrie in de regio

Bij de bedrijven en industrie in onze regio is soms sprake van situaties waarbij stoffen in de woonomgeving terechtkomen. Mensen in de omgeving kunnen zich bij zo’n situatie zorgen maken over de risico’s voor de gezondheid. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

Fakkelen

Petrochemische fabrieken en raffinaderijen hebben veiligheidsinstallaties om brandbare gassen veilig en (milieu)verantwoord af te voeren en te verbranden. Ook Chemelot heeft zo’n ‘fakkel’installatie. Bij grotere storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een zwarte rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk.

Om welke stoffen gaat het?

Om welke stoffen gaat het?

Het overgrote deel van de stoffen die verbranden zijn koolwaterstoffen. Bij verbranding ontstaan kooldioxide en water. Bij onvolledige verbranding ontstaan ook nog koolmonoxide en roetdeeltjes. Door het toevoegen van stoom kan dat worden tegengegaan, maar dat kan geluidsoverlast voor de omgeving opleveren. Minder stoom toevoegen leidt tot minder geluid, maar daardoor komt weer meer roetvorming voor.

Wat betekent dat voor de gezondheid van de omwonenden?

Wat betekent dat voor de gezondheid van de omwonenden?

De overheid bepaalt de luchtkwaliteitsnormen voor kankerverwekkende stoffen. Uit een berekening bij het fakkelsysteem op het industrieterrein in Moerdijk blijkt dat
de luchtkwaliteitsnormen niet worden overschreden . Er is geen reden om te veronderstellen dat de situatie rondom de fakkel in Geleen anders is.
De GGD is van oordeel dat het fakkelen op de Chemelot-site, wel tot overlast en hinder leidt, maar dat er geen sprake is van een extra risico voor de gezondheid van de omwonenden.

Uitstoot poeder

Op een industriecomplex zijn soms situaties waarbij poeder wordt uitgestoten naar de omgeving. Eén van die situaties is een zogenaamde ‘decomps’. Een ‘decomps’ treedt op als de temperatuur of de druk in een reactor van de fabriek te hoog oploopt. Wanneer dat gebeurt, wordt de inhoud van die reactor door de schoorsteen weggeblazen. Als de temperatuur heel hoog is, dan dwarrelt er roet neer. Is die temperatuur iets minder hoog dan is dat wit poeder.

Om welke stoffen gaat het?

Om welke stoffen gaat het?

De stoffen die bij het openen van de veiligheidskleppen naar de omgeving worden uitgestoten zijn polyethyleen/polyetheen poeder (wit), roet (zwart) en etheen.

Polyethyleen en roet.
Het witte polyethyleen poeder is een veelgebruikte kunststof. De roet die bij het proces gevormd kan worden is een zwart, reukloos poeder. Dit roet bestaat uit kool en was; deze zijn niet schadelijk voor de gezondheid.

Etheen.
Etheen is een licht ontvlambaar gasvormige koolwaterstof en een belangrijke grondstof voor allerlei verbindingen. Tijdens een storing wordt het door een schoorsteen op hoogte uitgestoten en meteen verdund met de omringende lucht.

Hoe kunt u in aanraking komen met deze stoffen?

Hoe kunt u in aanraking komen met deze stoffen?

Polyethyleen en roet
Als u als omwonende buiten bent tijdens de uitstoot, kunt u rechtstreeks via de huid met de poeder en het roet in aanraking komen. Dat kan ook het geval zijn bij het opruimen of schoonmaken van bijvoorbeeld auto’s en tuinmeubilair. Het grove stof dat zichtbaar is op ramen, auto’s en tuinmeubels is hinderlijk maar kan niet worden ingeademd. Deze deeltjes worden grotendeels afgevangen in de neus en keel. Deeltjes kleiner dan 10 μm (fijn stof) kunnen bij inademing wel doordringen in de longen. Het is onbekend of er tijdens een uitstoot sprake is van fijn stof.

Etheen
Op basis van metingen tijdens storingen wordt niet verwacht dat omwonenden bij dit soort situaties met etheen in aanraking kunnen komen.

Wat kunt u doen als u met het poeder in aanraking bent geweest?

Wat kunt u doen als u met het poeder in aanraking bent geweest?

Als u het poeder heeft aangeraakt, is het voldoende om uw huid af te spoelen en te wassen met water en zeep.

Wat betekent dat voor uw gezondheid?

Wat betekent dat voor uw gezondheid?

Er zijn meerdere factoren die bepalen of er sprake kan zijn van gezondheidseffecten: onder andere de hoeveelheid waaraan iemand is blootgesteld en hoe lang iemand met de stof in aanraking is geweest.

Polyethyleen en roet
Er is niets bekend van nadelige gevolgen van poeder op uw huid.
Wanneer u kleinere stofdeeltjes inademt,  kan dat leiden tot irritatie van de luchtwegen: bijvoorbeeld hoesten. Deze klachten verdwijnen zodra u niet meer in aanraking komt met de poeder. Bij mensen die al last hebben van luchtwegklachten, zoals astma of COPD, kan eerder en langer sprake zijn van irritatie van de luchtwegen. Vanwege de samenstelling van de stoffen en de korte duur van een storing verwacht de GGD geen gevolgen voor de gezondheid op de lange termijn.

Etheen
Gezondheidseffecten van etheen treden op bij concentraties vanaf 1000 mg/m3. Deze concentraties zijn bij deze storingen niet aan de orde.

Bel of mail ons Contact