U bevindt zich op:BurgersJeugd en gezinKwaliteitscontrole kinderopvang

Kwaliteitscontrole kinderopvang

De ondernemer van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en verantwoorde kinderopvang. In opdracht van de gemeente controleert de GGD of kindercentra, gastouderbureaus en gastouders voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. De controles richten zich hoofdzakelijk op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. Als blijkt dat de kwaliteit in orde is, wordt de kinderopvangorganisatie ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Daarna controleert de GGD jaarlijks elke locatie voor dagopvang en buitenschoolse opvang en elk gastouderbureau. Geregistreerde gastouders worden elk jaar via een steekproef gecontroleerd.

Bel of mail ons Contact

Wat controleert de GGD precies?

De toezichthouder kinderopvang van de GGD beoordeelt elke organisatie voor kinderopvang elk jaar onder meer op basis van:

  • de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen;
  • observaties: hoe wordt met de kinderen omgegaan;
  • gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
  • een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum.

Ook controleert de toezichthouder of:

  • alle personen die betrokken zijn bij de kinderopvang geregistreerd zijn in het personenregister kinderopvang en gekoppeld zijn aan de organisatie;
  • er voldoende deskundig personeel werkzaam is;
  • ouders goede informatie ontvangen.

De toezichthouder kinderopvang toont bij een inspectiebezoek zijn of haar legitimatiebewijs van de GGD. Zo weet de gastouder of kinderopvangorganisatie dat het een toezichthouder van de GGD is.

Resultaat van de kwaliteitscontrole

Resultaat van de kwaliteitscontrole

De toezichthouder kinderopvang van de GGD verwerkt de resultaten van de kwaliteitscontrole in een inspectierapport. De gemeente, de beoordeelde organisatie en de oudercommissie van de locatie, ontvangen een exemplaar van dit rapport. Ouders kunnen het rapport inzien via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) of via de eigen website van de organisatie. Als de organisatie geen website heeft, moet het rapport op een zichtbare plek op de opvanglocatie liggen.

Als de kwaliteit beter moet

Als de kwaliteit beter moet

Voldoet de kinderopvang niet aan alle eisen, dan vermeldt de toezichthouder kinderopvang dat in het rapport. De gemeente maakt afspraken met de organisatie over verbeteringen. Tijdens een vervolgbezoek beoordeelt de toezichthouder of deze afspraken zijn nagekomen. Afhankelijk van de ernst van de tekortkomingen, kan de gemeente sancties opleggen. Als de veiligheid van de kinderen in het geding is, kan een toezichthouder zelf besluiten om de opvang direct te stoppen.
De toezichthouder doet dit op het moment dat de kwaliteit van de opvang bij deze voorziening zó tekortschiet dat onmiddellijke maatregelen nodig zijn.

Hebt u als ouder een klacht over kinderopvang?

Hebt u als ouder een klacht over kinderopvang?

U kunt bij de toezichthouder van de GGD geen klacht indienen over de kinderopvang. U kunt wel een signaal afgeven dat u zich zorgen maakt over de kwaliteit van de kinderopvang.

Hebt u een klacht over een kindercentrum of een gastouderbureau, dan kunt u deze bij de organisatie zelf indienen. Elke organisatie voor kinderopvang en elk gastouderbureau heeft een interne klachtenregeling. Wanneer u binnen 4 weken geen reactie krijgt of wanneer u er samen niet uit komt, kunt u een officiële klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra en gastouderbureaus.

Hebt u als ouder een klacht over een gastouder?

Dan kunt u dit natuurlijk het beste bij de betreffende gastouder kenbaar maken. Het gastouderbureau kan u hierbij helpen.

Klachtenloket kinderopvang

Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wilt u geen gebruik maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Veranderingen in de kinderopvang

Veranderingen in de kinderopvang

Per 1 augustus 2020 uitbreiding urennorm voorschoolse educatie

Per 1 augustus 2020 is het aanbod voorschoolse educatie (VE) aan doelgroeppeuters uitgebreid. Houders van kindercentra die door de gemeente gesubsidieerd worden voor het aanbod van VE aan kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud moeten ten minste 960 uur VE aanbieden. Hierbij geldt als voorwaarde dat per dag maximaal 6 uur als VE-aanbod gerekend mag worden.

De houder moet in het pedagogisch beleidsplan van het kindercentrum vastleggen hoe hij voldoet aan de uitgebreide urennorm. De houder maakt dit per kindercentrum inzichtelijk door de beschrijving van de uitvoering van de urennorm in het pedagogisch beleidsplan te vertalen naar de verdeling van de weken per jaar waarop VE wordt aangeboden, het aanbod per week, uitgesplitst naar het aanbod per stamgroep in het betreffende kindercentrum.

Per 1 augustus 2019 eisen taalniveau 3F

Beroepskrachten voorschoolse educatie moeten aantoonbaar ten minste niveau 3F beheersen op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Leesvaardigheid.

Wijzigingen per 1 januari 2019

*Als tekortkomingen zijn geconstateerd, heeft de toezichthouder de mogelijkheid u een herstelaanbod te doen. Deze mogelijkheid is gebaseerd op afspraken tussen de GGD en de gemeente waarbinnen u exploiteert. Het herstelaanbod is geen recht, maar een mogelijkheid die inzet op een snelle verbetering van de tekortkoming(en) ten gunste van de kwaliteit van de opvang. De afweging hiervan ligt bij de toezichthouder. De toezichthouder bespreekt met u de verbetermaatregelen en legt de nodige afspraken vast.

Na verloop van de afgesproken periode wordt een nieuw oordeel gegeven over de overtreding(en). De procedure van het herstelaanbod wordt in het inspectierapport vastgelegd.

Aanvullende eisen 1 juli 2018 Voorschoolse educatie

Sinds 1 juli 2018 zijn de kwaliteitseisen voorschoolse educatie aangescherpt. De voorschoolse educatie en de randvoorwaarden moeten verankerd zijn in het pedagogisch beleidsplan. Verder moeten pedagogisch medewerkers op VVE-groepen een aanvullend certificaat voor Voorschoolse Educatie in het bezit hebben en er moet per locatie een specifiek opleidingsplan voor beroepskrachten zijn.

Per 1 maart 2018 invoering van het Personenregister Kinderopvang (PRK)

Sinds 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Als blijkt dat een persoon werkzaam in de kinderopvang een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen, gaat er via de GGD een signaal naar de werkgever of het gastouderbureau.

Vanaf 1 januari 2018 Harmonisatie Kinderopvang

Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen kinderdagverblijven geworden. Dit betekent dat peuterspeelzalen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven.

Per 1 januari 2018 Wet IKK van kracht

Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe kwaliteitseisen. De Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang stelt hogere eisen aan de kwaliteit van kinderopvang. De kwaliteitseisen scheppen belangrijke voorwaarden om de veiligheid en ontwikkeling van kinderen te borgen. De nieuwe wet- en regelgeving schrijft niet meer overal voor hoe dat doel moet worden bereikt. De kinderopvangorganisatie bepaalt het hoe dan zelf. De houder heeft meer vrijheid het beleid in te richten naar eigen inzicht en overtuigt de toezichthouder van de kwaliteit van kinderopvang. De toezichthouder beoordeelt in welke mate dit in de praktijk voldoet.