U bevindt zich op:Burgers Jeugd en gezin  Kwaliteitscontrole kinderopvang

Kwaliteitscontrole kinderopvang

De ondernemer van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en verantwoorde kinderopvang. In opdracht van de gemeente controleert de GGD of kindercentra, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. De controles richten zich hoofdzakelijk op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. Als blijkt dat de kwaliteit in orde is, wordt de kinderopvangorganisatie ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Daarna controleert de GGD jaarlijks de organisatie.

Bel of mail ons Contact

Wat controleert de GGD precies?

De toezichthouder kinderopvang van de GGD beoordeelt een organisatie voor kinderopvang elk jaar onder meer op basis van:

  • de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen;
  • observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan;
  • gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
  • een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum.

Ook controleert de toezichthouder of:

  • alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben;
  • er voldoende deskundig personeel werkzaam is;
  • ouders goede informatie ontvangen.

De toezichthouder kinderopvang toont bij een inspectiebezoek zijn of haar legitimatiebewijs van de GGD. Zo weet de gastouder of kinderopvangorganisatie dat het een toezichthouder van de GGD is.

Content is verborgen

Resultaat van de kwaliteitscontrole

De toezichthouder kinderopvang van de GGD verwerkt de resultaten van de kwaliteitscontrole in een inspectierapport. De gemeente, de beoordeelde organisatie en de oudercommissie van de locatie, ontvangen een exemplaar van dit rapport. Ouders kunnen het rapport inzien via het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen of via de eigen website van de organisatie. Als de organisatie geen website heeft, moet het rapport op een zichtbare plek op de opvanglocatie liggen.

Content is verborgen

Als de kwaliteit beter moet

Voldoet de kinderopvang niet aan alle eisen, dan vermeldt de toezichthouder dat in het rapport. De gemeente maakt afspraken met de organisatie over verbeteringen. Tijdens een vervolgbezoek beoordeelt de toezichthouder of deze afspraken zijn nagekomen. Afhankelijk van de ernst van de tekortkomingen, kan de gemeente sancties opleggen. Als de veiligheid van de kinderen in het geding is, kan een toezichthouder zelf besluiten om de opvang direct te stoppen.

Content is verborgen

Hebt u als ouder een klacht over kinderopvang?

U kunt bij de toezichthouder van de GGD geen klacht indienen over de kinderopvang. U kunt wel een signaal afgeven dat u zich zorgen maakt over de kwaliteit van de kinderopvang.

Hebt u een klacht over een kindercentrum of gastouderbureau, dan kunt u deze het beste mondeling of schriftelijk bij de organisatie zelf indienen. Wanneer u binnen 4 weken geen reactie krijgt of wanneer u er samen niet uit komt, kunt u een officiële klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Alle kinderopvangorganisaties zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

Klachtenloket kinderopvang

Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wilt u geen gebruik maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Content is verborgen

Veranderingen kinderopvang

Vanaf januari 2018 zullen een aantal kwaliteitseisen in de kinderopvang veranderen.