U bevindt zich op:Burgers Jeugd en gezin  Kwaliteitscontrole kinderopvang

Kwaliteitscontrole kinderopvang

De ondernemer van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en verantwoorde kinderopvang. In opdracht van de gemeente controleert de GGD of kindercentra, gastouderbureaus en gastouders voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. De controles richten zich hoofdzakelijk op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. Als blijkt dat de kwaliteit in orde is, wordt de kinderopvangorganisatie ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Daarna controleert de GGD jaarlijks de organisatie.

Bel of mail ons Contact

Wat controleert de GGD precies?

De toezichthouder kinderopvang van de GGD beoordeelt een organisatie voor kinderopvang elk jaar onder meer op basis van:

  • de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen;
  • observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan;
  • gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
  • een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum.

Ook controleert de toezichthouder of:

  • alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben;
  • er voldoende deskundig personeel werkzaam is;
  • ouders goede informatie ontvangen.

De toezichthouder kinderopvang toont bij een inspectiebezoek zijn of haar legitimatiebewijs van de GGD. Zo weet de gastouder of kinderopvangorganisatie dat het een toezichthouder van de GGD is.

Resultaat van de kwaliteitscontrole

Resultaat van de kwaliteitscontrole

De toezichthouder kinderopvang van de GGD verwerkt de resultaten van de kwaliteitscontrole in een inspectierapport. De gemeente, de beoordeelde organisatie en de oudercommissie van de locatie, ontvangen een exemplaar van dit rapport. Ouders kunnen het rapport inzien via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) of via de eigen website van de organisatie. Als de organisatie geen website heeft, moet het rapport op een zichtbare plek op de opvanglocatie liggen.

Als de kwaliteit beter moet

Als de kwaliteit beter moet

Voldoet de kinderopvang niet aan alle eisen, dan vermeldt de toezichthouder kinderopvang dat in het rapport. De gemeente maakt afspraken met de organisatie over verbeteringen. Tijdens een vervolgbezoek beoordeelt de toezichthouder of deze afspraken zijn nagekomen. Afhankelijk van de ernst van de tekortkomingen, kan de gemeente sancties opleggen. Als de veiligheid van de kinderen in het geding is, kan een toezichthouder zelf besluiten om de opvang direct te stoppen.
De toezichthouder doet dit op het moment dat de kwaliteit van de opvang bij deze voorziening zó tekortschiet dat onmiddellijke maatregelen nodig zijn.

Hebt u als ouder een klacht over kinderopvang?

Hebt u als ouder een klacht over kinderopvang?

U kunt bij de toezichthouder van de GGD geen klacht indienen over de kinderopvang. U kunt wel een signaal afgeven dat u zich zorgen maakt over de kwaliteit van de kinderopvang.

Hebt u een klacht over een kindercentrum of gastouderbureau, dan kunt u deze het beste mondeling of schriftelijk bij de organisatie zelf indienen. Wanneer u binnen 4 weken geen reactie krijgt of wanneer u er samen niet uit komt, kunt u een officiële klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Alle kinderopvangorganisaties zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang. 

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra en gastouderbureaus.

Klachtenloket kinderopvang

Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wilt u geen gebruik maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Veranderingen kinderopvang

Veranderingen kinderopvang

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe kwaliteitseisen. De Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang stelt hogere eisen aan de kwaliteit van kinderopvang. De kwaliteitseisen scheppen belangrijke voorwaarden om de veiligheid en ontwikkeling van kinderen te borgen. De nieuwe wet- en regelgeving schrijft niet meer overal voor hoe dat doel moet worden bereikt. De kinderopvangorganisatie bepaalt het hoe dan zelf. De houder heeft meer vrijheid het beleid in te richten naar eigen inzicht en overtuigt de toezichthouder van de kwaliteit van kinderopvang. De toezichthouder beoordeelt in welke mate dit in de praktijk voldoet.

Personenregister Kinderopvang (PRK)

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Als blijkt dat een persoon werkzaam in de kinderopvang een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen, gaat er via de GGD een signaal naar de werkgever of het gastouderbureau.

Harmonisatie

Per 1 januari 2018 worden peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Dit betekent dat peuterspeelzalen moeten gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven.