U bevindt zich op:ProfessionalsToezicht en inspectieToezicht Wet maatschappelijke ondersteuning

Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning

16 gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het toezicht daarop. De colleges van burgemeester en wethouders van 16 gemeenten hebben GGD Zuid Limburg aangewezen als toezichthouder voor calamiteitentoezicht bij de Wmo-voorzieningen.

Melding doen van een calamiteit

Organisaties in Nederland die maatschappelijke ondersteuning aanbieden, zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Dit betreft Zorg in Natura (ZIN) en Persoons gebonden Budget (PGB). Zij zijn wettelijk verplicht om een melding te doen als er tijdens de dienstverlening sprake is van calamiteiten zoals:

  • geweld van een hulpverlener naar een cliënt;
  • ernstig letsel;
  • vermissing van een cliënt;
  • het onverwacht overlijden van een cliënt;
  • seksueel misbruik.

In de toelichting Calamiteit vindt u meer informatie en praktische voorbeelden van calamiteiten en incidenten.

Wilt u een calamiteit melden, vul dan zo snel mogelijk het meldingsformulier in:

U krijgt binnen 1 dag een ontvangstbevestiging per e-mail. De toezichthouder neemt na de melding contact met u op om de verdere procedure te bespreken. Als u naar aanleiding hiervan nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

088 - 880 50 70

thz@ggdzl.nl

Meldingsformulier

Wie zijn onze toezichthouders?

Wie zijn onze toezichthouders?

  • Mevr. N. Custers
  • Mevr. N. Kwantes
  • Mevr. L. Lossie

Wilt u contact met een toezichthouder?

Neemt u dan contact op met ons secretariaat:

088 - 880 5070

thz@ggdzl.nl

Richtlijn calamiteitenrapportage

Richtlijn calamiteitenrapportage

Wanneer een zorgaanbieder van de GGD opdracht krijgt om zelf het onderzoek te doen naar een calamiteit die heeft plaatsgevonden in het kader van de Wmo, dient dit onderzoek minimaal te voldoen aan een aantal eisen conform handvatten intern onderzoek of handvatten intern onderzoek suïcide.

Calamiteiten bij andere voorzieningen

Calamiteiten bij andere voorzieningen

Wilt u informatie over een voorziening die niet onder de Wmo valt? Neem dan contact op met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd .

Meer vragen over toezicht Wmo

Wat is de rol van de toezichthouder Wmo?

De GGD houdt toezicht in opdracht van de gemeente. Dit is calamiteiten toezicht, gebeurt naar aanleiding van calamiteiten die gemeld zijn door de zorgaanbieder. Na afronding ontvangen de zorgaanbieder en de gemeente hiervan een verslag en advies.

Wat wordt precies bedoeld met de term 'geweld'?

De definitie van geweld bij de verstrekking van een voorziening (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, artikel 1.1.1.) is:
Seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

Wanneer moet er melding gemaakt worden van geweld?

Het toezicht van de GGD is gericht op de kwaliteit van de aan de cliënt geleverde zorg. Er moet een melding worden gemaakt als een cliënt geweld gebruikt tegen andere cliënt, en als een medewerker geweld tegen een cliënt gebruikt.

Geweld door een cliënt tegen een medewerker valt niet onder calamiteitentoezicht, maar kan per direct of op termijn leiden tot het stopzetten van de ondersteuning/hulp aan de cliënt. Het contractmanagement van de gemeente wil in alle voorkomende gevallen hierover geïnformeerd worden.

Wie meldt een calamiteit als er sprake is van onderaanneming?

Bij een calamiteit dient de melding gedaan te worden door  de hoofdaannemer. Indien er sprake is van een onderaannemer dient de hoofdaannemer vooraf met de onderaannemer afspraken te maken over hoe te handelen bij een calamiteit. De hoofdaannemer heeft een contract met de gemeente en blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit en voor de melding.