U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering gemeentenAdvisering gezondheidsbeleid

Advisering gezondheidsbeleid

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het bewaken en bevorderen van de gezondheid van hun inwoners. Een aantal taken en verantwoordelijkheden is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze schrijft onder andere voor dat gemeenten elke vier jaar een gezondheidsbeleid vaststellen.

Wat doet de GGD?

De GGD Zuid Limburg ondersteunt gemeenten op diverse manieren bij het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief gezondheidsbeleid. De aandacht gaat vooral uit naar kwetsbare groepen en naar het verkleinen van gezondheidsverschillen.

  • De GGD brengt de gezondheid in gemeenten, wijken en buurten in kaart door onderzoek te doen. Gemeenten kunnen daardoor veel gerichter beleid ontwikkelen en passende ondersteuning bieden.
  • De GGD probeert risico’s voor de gezondheid zo vroeg mogelijk op te sporen, zodat (dreigende) problemen kunnen worden opgelost voordat ze groter worden.
  • De GGD adviseert over een effectieve aanpak van gezondheidsproblemen en zoekt daarbij samenwerking met andere partijen, regionale en lokale organisaties, die kunnen bijdragen aan een oplossing. Hierbij kijkt de GGD ook naar de omgeving waar mensen wonen, werken en leven (school, buurt, gezin, werkplek), want soms moet daar ook iets veranderen.
  • De GGD ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van beleid in de praktijk. Bijvoorbeeld door de rol van ketenregisseur te vervullen, te helpen bij het aanvragen van subsidies, door partijen bij elkaar te brengen, door ideeën aan te dragen en activiteiten (mee) te organiseren.

Gezondheid inwoners Zuid-Limburg

Een belangrijk kader voor het gezondheidsbeleid is de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zuid-Limburg. De Gezondheidsatlas Zuid-Limburg presenteert de gezondheidssituatie van de Zuid-Limburgers.

Regionaal gezondheidsbeleid

De 16 gemeenten in Zuid-Limburg hebben de afgelopen jaren stevig ingezet op regionale samenwerking door o.a. het opstellen van het regionaal preventieakkoord en een regionale gezondheidsnota (2020-2024). De ambitie van de regionale gezondheidsnota ‘Zuid springt eruit’ is om de achterstand ten opzichte van de rest van het land in 2030 met 25 procent in te lopen en zo te werken aan gezonde en kansrijke generaties. Om dit te bereiken, wordt het programma Trendbreuk uitgevoerd.

Gezond en Actief Leven Akkoord

Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) bouwen gemeenten en GGD aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. De ambitie van GALA is een gezonde generatie in 2040.

Integraal Zorg Akkoord

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) nemen de zorgsector, rijksoverheid, politiek, gemeenten en maatschappij de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de zorg ook voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Er moet een beweging gemaakt worden van ziekte naar gezondheid en van zorg naar preventie. Het regiobeeld Zuid-Limburg benoemt de vijf belangrijkste uitdagingen voor Zuid-Limburg. Hoewel het regiobeeld IZA Zuid-Limburg geen nieuwe bevindingen of conclusies laat zien, is het wel een beeld waarin alle relevante indicatoren vanuit het medische- en sociale domein verwerkt zijn. Dit beeld vormt het uitgangspunt voor het regioplan IZA Zuid-Limburg, dat beschrijft hoe we onze ambitie, Samen voor een gezond en goed leven in Zuid-Limburg, gaan realiseren.

Over Trendbreuk - GALA - IZA lees hier meer

Contact

Evelyne Linssen

088-8805403

evelyne.linssen@ggdzl.nl