U bevindt zich op:Over de GGDPrivacy en bescherming persoonsgegevensPrivacy verklaringen afdelingen en unitsPrivacyverklaring Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Privacyverklaring Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Inleiding 

De GGD Zuid Limburg is de Geneeskundige Gezondheidsdienst die de publieke gezondheid uitvoert voor de gemeenten in Zuid-Limburg. Bij de uitoefening van onze (wettelijke) taken op het gebied van het toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de taken die aan ons zijn opgedragen goed te kunnen uitvoeren. 

De GGD Zuid Limburg hecht veel waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring is vastgelegd hoe wij bij de uitvoering van het toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) omgaan met gegevens van degenen die betrokken zijn bij een onderzoek. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken

De GGD Zuid Limburg houdt toezicht op de Wmo 2015. Dit betekent dat wij onderzoeken en beoordelen of de eisen uit de Wmo worden nageleefd. Het toezicht ziet ook op de naleving van Wmo-regels die door de gemeente zijn opgesteld, bijvoorbeeld in een verordening of in beleidsregels. Om onze toezichthoudende taak goed te kunnen uitvoeren, verzamelen wij in enkele situaties persoonsgegevens van u. Wij verwerken uw persoonsgegevens, indien er een calamiteit gemeld is door een algemene Wmo-voorziening, een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget aanbieder waarvan u gebruik maakt en waarbij u betrokken was. Daarnaast verwerken wij voor de uitvoering van onze toezichthoudende taken vaak gegevens van (pgb-)vertegenwoordigers, mantelzorgers, pgb-aanbieders en gecontracteerde (zorg)aanbieders.

Gegevens die wij voor onze toezichttaak kunnen verwerken zijn:

 • Identificerende gegevens, zoals uw identiteitsbewijs, BSN en dossiernummer;
 • Uw woonplaats;
 • Uw naam, geboortedatum en/of leeftijd en geslacht;
 • Uw nationaliteit;
 • Gegevens over uw gezondheid, zoals lichamelijke en geestelijke gezondheid, handicaps, medicatievoorschriften en/of ondersteunende voorzieningen;
 • Gegevens over uw burgerlijke staat en uw gezin en familie.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze toezichthouder Wmo verwerkt uw persoonsgegevens alleen om de aan haar opgedragen toezichthoudende taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning zorgvuldig en verantwoord te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een duidelijk omschreven doel voor hebben en wanneer de wet bepaalt dat wij dit mogen (wettelijke grondslag).

Doel

Het doel van het toezicht op de Wmo is erop toezien dat de regels worden nageleefd die in de Wmo en gemeentelijke verordeningen en beleidsregels staan. Het toezicht bestaat uit het onderzoeken van een melding naar aanleiding van een calamiteit bij Wmo-aanbieders. 

Om dit toezicht verantwoord en volledig uit te kunnen uitvoeren hebben wij uw persoonsgegevens nodig. De persoonsgegevens die de toezichthouder voor de uitvoering van de toezichthoudende taak verwerkt moeten voor het uitvoeren van die taak noodzakelijk zijn.

Wettelijke grondslag

Algemene Verordening Gegevensbescherming (Artikel 6 lid 1 sub C)

De uitvoering van het toezicht op de Wmo 2015 is een wettelijke taak voor de GGD. Deze wettelijke taak is in diverse wettelijke bepalingen neergelegd.

Wet op de maatschappelijke ondersteuning (hoofdstuk 2 en 5 Wmo 2015)

De toezichthouder Wmo is op grond van de Wmo 2015 bevoegd om persoonsgegevens aan de gemeente te verstrekken. Met deze gegevens kan de gemeente een voorziening verstrekken of intrekken, een eigen bijdrage bepalen en innen, en indien nodig onterecht verstrekt persoonsgebonden budget terugvorderen.

Daarnaast is de gemeente op grond van de Wmo bevoegd om persoonsgegevens aan de toezichthouder Wmo te verstrekken, zodat de toezichthouder Wmo zijn toezichthoudende taken kan uitvoeren. Zoals het onderzoeken van een calamiteit, het nagaan of een verstrekte voorziening aan de kwaliteitseisen voldoet en of er sprake is van een rechtmatige verstrekking van een voorziening.

Partijen en betrokken organisaties waarvan de toezichthouder Wmo persoonsgegevens verzamelt, zijn op grond van de Wmo bevoegd en in sommige gevallen verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan de toezichthouder Wmo.

Algemene wet bestuursrecht (artikel 5:11 tot en met 5:20 Awb)

Tot slot heeft de toezichthouder Wmo ook diverse bijzondere bevoegdheden. Zoals het betreden van plaatsen (een woning mag alleen met toestemming worden betreden), het vorderen van inlichtingen en het verkrijgen van inzage in documenten, het tijdelijk meenemen van bescheiden en het maken van kopieën. 

Bewaartermijn

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. Indien er in calamiteitendossiers persoonsgegevens worden opgenomen, dan bewaren wij deze gegevens 5 jaar na afronding van het onderzoek. 

Delen met derden

Delen met derden

Wij werken vaak samen met andere organisaties en personen, zoals gemeenten. Wij verstrekken uw gegevens niet aan deze derden zonder uw toestemming, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, maken wij daarover schriftelijk afspraken met hen, zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens goed gewaarborgd is. 

Beveiliging

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de wet en de geldende beveiligingsnormen. 

Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende privacyrechten:

 • Recht op informatie – het recht om informatie te ontvangen over het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Recht op inzage – het recht om uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie – het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen
 • Recht op vergetelheid – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • Recht op beperking van de verwerking – het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
 • Recht op dataportabiliteit – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen aan uzelf of een andere organisatie
 • Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u gebruik kunt maken van deze rechten kunt u hier vinden.

Klachten

Klachten

Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen via het klachtenformulier op de website, dan wel mondeling of schriftelijk via de contactgegevens. Het klachtenformulier en de contactgegevens kunt u hier vinden.

Wilt u uw klacht liever ergens anders indienen? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies

Wij plaatsen cookies op ggdzl.nl om onze website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we de website verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u hier.

Meer informatie

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of andere vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via functionarisAP@ggdzl.nl. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie hierover vinden.

Deze privacyverklaring is op 22 juni 2022 opgesteld.