U bevindt zich op:Over de GGDPrivacy en bescherming persoonsgegevensPrivacy verklaringen afdelingen en unitsPrivacyverklaring Toezicht Wet Kinderopvang

Privacyverklaring Toezicht Wet Kinderopvang

Inleiding

De GGD Zuid Limburg is de Geneeskundige Gezondheidsdienst die de publieke gezondheid uitvoert voor de gemeenten in Zuid-Limburg. Bij de uitoefening van onze (wettelijke) taken op het gebied van het toezicht op de Wet Kinderopvang, maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de taken die aan ons zijn opgedragen goed te kunnen uitvoeren. 

De GGD Zuid Limburg hecht veel waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring is vastgelegd hoe wij bij de uitvoering van het toezicht op de Wet Kinderopvang omgaan met uw gegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor de uitvoering van de opgedragen taken in het kader van toezicht op de Wet Kinderopvang hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang exploiteert. In sommige gevallen ontvangen wij gegevens van u van derden. Bijvoorbeeld van scholen of gemeenten. Wanneer wij uw persoonsgegevens ontvangen van derden, dan wordt u hierover door ons geïnformeerd, tenzij er redenen zijn om hiervan af te zien. 

Gegevens die wij voor onze toezichttaak vaak verwerken zijn:

  • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) en uw geslacht en geboortedatum. Indien het nodig is verwerken wij ook uw identificatienummer zoals het Burger Service Nummer (BSN);
  • Uw contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • Diploma’s en Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG).

Wij verwerken deze gegevens, omdat dit nodig is om onze toezichthoudende taak goed te kunnen uitvoeren.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De toezichthouder kinderopvang verwerkt uw persoonsgegevens alleen om de aan haar opgedragen toezichthoudende taken op het gebied van de Wet Kinderopvang zorgvuldig en verantwoord te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een duidelijk omschreven doel voor hebben en wanneer de wet bepaalt dat wij dit mogen (wettelijke grondslag).

Doel 

Het doel van het toezicht op de Wet Kinderopvang is erop toezien dat kinderopvangorganisaties de wet- en regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang’ naleven. We zien er daarmee automatisch op toe dat kinderopvangorganisaties verantwoorde kinderopvang leveren.

Om dit toezicht verantwoord en volledig uit te kunnen uitvoeren hebben wij met regelmaat inzage nodig in zakelijke bescheiden, waaronder privacygevoelige persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die de toezichthouder voor de uitvoering van de toezichthoudende taak verwerkt moeten voor het uitvoeren van die taak noodzakelijk zijn.

Wettelijke grondslag

Algemene Verordening Gegevensbescherming (Artikel 6 lid 1 sub C)

De uitvoering van het toezicht op de kinderopvang is een wettelijke taak voor de GGD. Deze wettelijke taak is in diverse wettelijke bepalingen neergelegd.

Wet Kinderopvang (artikel 1.61) en Regeling Wet Kinderopvang (artikel 11)

Op grond van de Wet Kinderopvang is de GGD belast met het houden van toezicht op de naleving van deze wet. Voor het uitoefenen van deze toezichthoudende taak is een toezichthouder kinderopvang bevoegd om bepaalde gegevens te verwerken. Welke gegevens mogen worden verwerkt door de toezichthouder is in de wet vastgelegd.

Algemene wet bestuursrecht (Artikel 5:16 en 5:17)

Een toezichthouder kinderopvang is bevoegd inlichtingen en inzage te vorderen in bepaalde stukken en daar eventueel kopieën van te maken. Soms kan het zelfs noodzakelijk zijn om voor een korte tijd de stukken mee te nemen.

Bewaartermijn

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. De gegevens van een kinderopvangvoorziening worden in het landelijk register kinderopvang door Onze Minister bewaard tot zeven jaren nadat zij zijn gewijzigd of nadat de kinderopvangvoorziening uit het landelijk register kinderopvang is verwijderd. Deze termijn is wettelijk bepaald (artikel 10 uit het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang).

Delen met derden

Delen met derden

Wij werken vaak samen met andere organisaties en personen, zoals gemeenten. Wij verstrekken uw gegevens niet aan deze derden zonder uw toestemming, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, maken wij daarover schriftelijk afspraken met hen, zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens goed gewaarborgd is. 

Beveiliging

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de wet en de geldende beveiligingsnormen. 

Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende privacyrechten:

  • Recht op informatie – het recht om informatie te ontvangen over het verwerken van uw persoonsgegevens
  • Recht op inzage – het recht om uw persoonsgegevens in te zien
  • Recht op rectificatie – het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen
  • Recht op vergetelheid – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens te laten verwijderen
  • Recht op beperking van de verwerking – het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
  • Recht op dataportabiliteit – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen aan uzelf of een andere organisatie
  • Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u gebruik kunt maken van deze rechten kunt u hier vinden.

Klachten

Klachten

Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen via het klachtenformulier op de website, dan wel mondeling of schriftelijk via de contactgegevens. Het klachtenformulier en de contactgegevens kunt u hier vinden.

Wilt u uw klacht liever ergens anders indienen? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies

Wij plaatsen cookies op ggdzl.nl om onze website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we de website verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u hier.

Meer informatie

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of andere vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via functionarisAP@ggdzl.nl. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie hierover vinden.

Deze privacyverklaring is op 13 januari 2022 opgesteld.