U bevindt zich op:Over de GGDPrivacy en bescherming persoonsgegevensPrivacy verklaringen afdelingen en unitsPrivacyverklaring Sociaal Medische Advisering

Privacyverklaring Sociaal Medische Advisering

Inleiding 

De GGD Zuid Limburg is de Geneeskundige Gezondheidsdienst die de publieke gezondheid uitvoert voor de gemeenten in Zuid-Limburg. Bij de uitoefening van onze (wettelijke) taken op het gebied van Sociaal Medische Advisering, maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de taken die aan ons zijn opgedragen goed te kunnen uitvoeren.

De GGD Zuid Limburg hecht veel waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring is vastgelegd hoe wij bij de uitvoering van Sociaal Medische Advisering omgaan met uw gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeenten ontvangen van burgers aanvragen voor hulpmiddelen, ontheffingen en arbeidsongeschiktheid. Om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen, vragen zij medisch advies aan de GGD Zuid Limburg. Wij geven medisch advies bij aanvragen voor hulpmiddelen zoals een traplift, ontheffingen zoals een gehandicaptenparkeerkaart en arbeidsongeschiktheid.

Voor het kunnen uitvoeren van een medisch onderzoek en het opstellen van een medisch advies voor gemeenten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat de gemeente aan ons vraagt om een sociaal medisch advies op te stellen. In sommige gevallen ontvangen wij gegevens van u van derden. Bijvoorbeeld van de behandelende sector, zoals uw huisarts of medisch specialist van het ziekenhuis. Wanneer wij uw persoonsgegevens ontvangen van derden, dan vragen wij hiervoor eerst toestemming aan u.

Gegevens die wij voor het opstellen van een medisch advies vaak verwerken zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) en uw geslacht en geboortedatum. Indien het nodig is verwerken wij ook uw identificatienummer zoals het Burger Service Nummer (BSN);
 • Uw contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Toegangs- of identificatiegegevens, zoals uw patiëntnummer;
 • Medische gegevens, zoals onderzoeksuitslagen, lab resultaten, medicatieoverzichten en medische gegevens afkomstig van de huisarts/specialist.

Wij verwerken deze gegevens, omdat dit nodig is om tot een goed medisch advies te kunnen komen.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om onze taken op het gebied van Sociaal Medische Advisering zorgvuldig en verantwoord te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een duidelijk omschreven doel voor hebben en wanneer de wet bepaalt dat wij dit mogen (wettelijke grondslag).

Doel 

Het doel van onze artsen Sociaal Medische Advisering is om in opdracht van gemeenten een medisch onderzoek uit te voeren en op basis daarvan een medisch advies op te stellen. Op grond daarvan kan door de gemeente een besluit worden genomen op een aanvraag die door u bij de gemeente is ingediend. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens ook voor het voeren van onze administratie (bijvoorbeeld om u brieven te sturen), het behandelen van (tucht)klachten, het doen van intern onderzoek naar calamiteiten of onderzoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De persoonsgegevens die de arts Sociaal Medische Advisering voor de uitvoering van het medisch onderzoek en het opstellen van het medisch advies verwerkt moeten voor het uitvoeren van die taak noodzakelijk zijn.

Wettelijke grondslag

Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 6 lid 1 sub C)

De uitvoering van Sociaal Medische Advisering is een wettelijke taak voor de GGD. Deze wettelijke taak is in diverse wettelijke bepalingen neergelegd.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (artikel 7:446 lid 4 en 7:464 lid 2 BW)

In deze wet is neergelegd op welke wijze Sociaal Medische Advisering door ons mag worden uitgevoerd. Zo bepaalt de wet wanneer er sprake is van Sociaal Medische Advisering, welke rechten u heeft ten aanzien van het medisch advies en hoe lang uw gegevens mogen worden bewaard.

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

De Wet BIG is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te bevorderen en patiënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Al onze artsen Sociaal Medische Advisering zijn BIG-geregistreerd en moeten zich houden aan de regels die in de Wet BIG zijn opgenomen.

Bewaartermijn

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. De gegevens die wij in het kader van Sociaal Medische Advisering van u verzamelen worden 5 jaar bewaard.

Delen met derden

Delen met derden

Wij voeren Sociaal Medische Advisering uit in opdracht van de gemeente waar u een aanvraag heeft ingediend. Wij verstrekken het medisch advies niet aan de gemeente zonder uw toestemming.

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, maken wij daarover schriftelijk afspraken, zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens goed gewaarborgd is.

Beveiliging

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de wet en de geldende beveiligingsnormen.

Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende privacyrechten:

 • Recht op informatie – het recht om informatie te ontvangen over het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Recht op inzage – het recht om uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie – het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen
 • Recht op vergetelheid – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • Recht op beperking van de verwerking – het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
 • Recht op dataportabiliteit – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen aan uzelf of een andere organisatie
 • Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u gebruik kunt maken van deze rechten kunt u hier vinden.

Klachten

Klachten

Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen via het klachtenformulier op de website, dan wel mondeling of schriftelijk via de contactgegevens. Het klachtenformulier en de contactgegevens kunt u hier vinden.

Wilt u uw klacht liever ergens anders indienen? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies

Wij plaatsen cookies op ggdzl.nl om onze website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we de website verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u hier.

Meer informatie

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of andere vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via functionarisAP@ggdzl.nl. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie hierover vinden.

Deze privacyverklaring is op 7 juli 2022 opgesteld.