U bevindt zich op:Over de GGDPrivacy en bescherming persoonsgegevensPrivacy verklaringen afdelingen en unitsPrivacyverklaring Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Privacyverklaring Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Inleiding 

De GGD Zuid Limburg is de Geneeskundige Gezondheidsdienst die de publieke gezondheid uitvoert voor de gemeenten in Zuid-Limburg. Bij de uitoefening van onze (wettelijke) taken op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de taken die aan ons zijn opgedragen goed te kunnen uitvoeren. 

De GGD Zuid Limburg hecht veel waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring is vastgelegd hoe wij bij de uitvoering van openbare geestelijke gezondheidszorg omgaan met uw gegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken

De afdeling Openbare Geestelijke Gezondheidszorg helpt burgers in de regio Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek die zorg mijden en in een zorgwekkende situatie verkeren. Er is altijd sprake van meervoudige problematiek, zoals verslavings-, psychische-, gedrags- en/of woonproblemen.

Wij komen met name in beeld wanneer de standaard hulpverlening de problemen niet kent, contact met de cliënt heeft verloren of wanneer er geen goede hulp kan worden geboden. Deze taken worden soms uitgevoerd in het kader van bemoeizorg, omdat kwetsbare burgers niet altijd zelf om hulp vragen.

Voor het kunnen uitvoeren van onze taken op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens als u deze zelf aan ons heeft doorgegeven. Soms ontvangen wij uw gegevens van andere personen of instanties, zoals de (huis)arts, buurtgenoot of familielid. 

Gegevens die wij voor onze taak op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg vaak verwerken zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) en uw geslacht en geboortedatum en/of leeftijd. Als het nodig is verwerken wij ook uw identificatienummer zoals het Burgerservicenummer (BSN);
 • Toegangs- of identificatiegegevens, zoals uw dossiernummer;
 • Uw contactgegevens, zoals een telefoonnummer en e-mailadres;
 • Uw nationaliteit, afkomst en/of geloofsovertuiging;
 • Indien relevant, gegevens over uw seksuele leven;
 • Gegevens over uw gezondheid, zoals lichamelijke en geestelijke gezondheid, familie- of individuele gezondheidsgeschiedenis en medicatievoorschriften;
 • Uw sociaal netwerk;
 • Financiële gegevens;
 • Strafrechtelijke gegevens.

Wij verwerken deze gegevens, omdat dit nodig is om u goed te kunnen helpen.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om onze taken op het gebied van openbare geestelijke gezondheidszorg zorgvuldig en verantwoord te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een duidelijk omschreven doel voor hebben en wanneer de wet bepaalt dat wij dit mogen (wettelijke grondslag).

Doel

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is erop gericht om (gevraagd en ongevraagd) hulp te bieden aan kwetsbare burgers die kampen met meervoudige problemen, zorg mijden en in een zorgwekkende situatie verkeren. 

De persoonsgegevens die de afdeling openbare geestelijke gezondheidszorg voor de uitvoering van haar taken verwerkt moeten voor het uitvoeren van die taak noodzakelijk zijn.

Wettelijke grondslag

Algemene Verordening Gegevensbescherming (Artikel 6 lid 1 A, B, C en D)

Wij proberen bij de openbare geestelijke gezondheidszorg zo veel als mogelijk uit te voeren met uw toestemming. Wij hebben uw toestemming echter niet in alle gevallen nodig.

Uw toestemming is bijvoorbeeld niet nodig wanneer wij uw gegevens verwerken, omdat het nodig is om uw vitale belang of die van een ander te beschermen, of omdat er sprake is van een wettelijke taak die aan ons is opgedragen, bijvoorbeeld een wettelijke taak uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 of de Wet publieke gezondheid. In geval van huiselijk geweld en kindermishandeling, handelen wij conform de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze gevallen kunnen wij ook zonder uw toestemming persoonsgegevens verwerken. 

In de Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg staat beschreven welke gegevens wij mogen uitwisselen in het kader van een bemoeizorgtraject voor de uitvoering van onze taken. 

Bewaartermijn

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. De gegevens die wij in het kader van de openbare geestelijke gezondheidszorg van u verzamelen, worden 5 jaar bewaard. 

Delen met derden

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere personen of instanties zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe een plicht of bevoegdheid hebben op grond van de wet. De door u gegeven toestemming kunt u altijd weer intrekken. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan de volgende ketenpartners verstrekken:

 • Maatschappelijke Opvang
 • Zorgverlener (bijvoorbeeld uw huisarts of medisch specialist)
 • Politie en Openbaar Ministerie
 • Reclassering
 • Rechtbank
 • GGZ-instelling
 • Wijkteams
 • Woningcorporaties
 • Centrum Seksueel Geweld
 • Jeugdzorginstellingen
 • Veiligheidshuis Zuid-Limburg
 • VIA Zorg & Veiligheid Zuid-Limburg
 • Veilig Thuis Zuid-Limburg
 • Gemeentelijke afdelingen, zoals WMO, sociale zaken
 • Maatschappelijke zorg instellingen (bijvoorbeeld MEE, maatschappelijk werk)

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, maken wij daarover schriftelijk afspraken, zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens goed gewaarborgd is. 

Beveiliging

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de wet en de geldende beveiligingsnormen. 

Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende privacyrechten:

 • Recht op informatie – het recht om informatie te ontvangen over het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Recht op inzage – het recht om uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie – het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen
 • Recht op vergetelheid – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • Recht op beperking van de verwerking – het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
 • Recht op dataportabiliteit – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen aan uzelf of een andere organisatie
 • Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u gebruik kunt maken van deze rechten kunt u hier vinden.

Klachten

Klachten

Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen via het klachtenformulier op de website, dan wel mondeling of schriftelijk via de contactgegevens. Het klachtenformulier en de contactgegevens kunt u hier vinden.

Wilt u uw klacht liever ergens anders indienen? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies

Wij plaatsen cookies op ggdzl.nl om onze website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we de website verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u hier.

Meer informatie

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of andere vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via functionarisAP@ggdzl.nl. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie hierover vinden.

Deze privacyverklaring is op 10 mei 2022 opgesteld.