Privacyverklaring Jeugdgezondheidszorg

Inleiding

De GGD Zuid Limburg is de Geneeskundige Gezondheidsdienst die de publieke gezondheid uitvoert voor de gemeenten in Zuid-Limburg. Bij de uitoefening van onze (wettelijke) taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (JGZ), maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de taken die aan ons zijn opgedragen goed te kunnen uitvoeren. 

De GGD Zuid Limburg hecht veel waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring is vastgelegd hoe wij bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg omgaan met uw gegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken

De afdeling jeugdgezondheidszorg heeft als taak om de publieke gezondheidszorg voor kinderen tussen 0 en 18 jaar uit te voeren. De jeugdgezondheidszorg is er voor het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen, zowel op individueel- als op populatieniveau.

Voor het kunnen uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg, hebben wij persoonsgegevens van u en uw kinderen nodig. Wij verwerken deze persoonsgegevens wanneer wij jeugdgezondheidszorg verlenen aan uw kind(eren). In sommige gevallen ontvangen wij uw gegevens van derden. Bijvoorbeeld van de behandelende sector, zoals de huisarts of medisch specialist van het ziekenhuis. 

Gegevens die wij bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg vaak verwerken zijn:

Ouders/verzorgers

 • Uw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats). Indien het nodig is verwerken wij ook uw identificatienummer zoals het Burger Service Nummer (BSN);
 • Uw geslacht, geboortedatum en/of leeftijd;
 • Uw contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • Demografische gegevens, zoals uw opleidingsniveau en beroep;
 • Gegevens over uw gezondheid, zoals gegevens over de zwangerschap.

Kind

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats). Indien het nodig is verwerken wij ook het identificatienummer zoals het Burger Service Nummer (BSN);
 • Het geslacht, geboortedatum en/of leeftijd;
 • De contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • Toegangs- of identificatiegegevens, zoals het patiëntnummer;
 • Gegevens over school;
 • Gegevens over de gezondheid die van belang zijn voor het bewaken, bevorderen en begeleiden van het kind in groei en ontwikkeling. 

Wij verwerken deze gegevens, omdat dit nodig is om goede jeugdgezondheidszorg te kunnen leveren. De gegevens worden opgeslagen in het digitaal dossier JGZ. Hier lees je meer over het DD JGZ.

NB: Deze wijzigingen kan de Privacy Officer, verantwoordelijk voor Privacy Verklaring, direct door geven.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om onze taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg zorgvuldig en verantwoord te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een duidelijk omschreven doel voor hebben en wanneer de wet bepaalt dat wij dit mogen (wettelijke grondslag).

Doel

Het doel van de jeugdgezondheidszorg is het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen. Voor het bereiken van dit doel is het noodzakelijk om persoonsgegevens van u en uw kinderen vast te leggen. Zo gebruiken wij uw gegevens om:

 • U te ondersteunen bij de zorg van uw kind door het geven van voorlichting en advies; 
 • Uw vragen te beantwoorden en uw klachten te behandelen;
 • U brieven te sturen waarin de tijd, plaats en dag van de afspraak vermeld staat; 
 • De lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van uw kind systematisch te volgen;
 • Samen te werken met professionals die betrokken zijn bij uw kind om goede en snelle zorg, ondersteuning en veiligheid te kunnen bieden;
 • Om problemen tijdig te signaleren en vroegtijdig specifieke stoornissen op te sporen; 
 • Geanonimiseerde analyses te maken van en (wetenschappelijk) onderzoek uit te voeren naar de gezondheidstoestand in de regio om zo het gezondheidsbeleid in uw regio zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de populatie.

Een zorgvuldige dossiervorming is namelijk een voorwaarde voor het borgen van een goede kwaliteit van zorg. Wij leggen per kind een dossier aan, waarin wij de groei en ontwikkeling volgen. 

De persoonsgegevens die de afdeling jeugdgezondheidszorg voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg verwerkt moeten voor het uitvoeren van die taak noodzakelijk zijn.

Wettelijke grondslag

Algemene Verordening Gegevensbescherming (Artikel 6 lid 1 sub C en E)

De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg is een wettelijke (publieke) taak voor de GGD. Deze taak is in diverse wettelijke bepalingen neergelegd.

Wet Publieke Gezondheid (artikel 5 en 14) en Besluit Publieke Gezondheid (hoofdstuk 3)

Deze wet bepaalt dat de jeugdgezondheidszorg door de GGD uitgevoerd wordt. Ook bevat de wet de taken die de jeugdgezondheidszorg moet uitvoeren. Deze taken zijn verder uitgewerkt in het besluit behorend bij de wet. 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)

In deze wet is neergelegd op welke wijze de jeugdgezondheidszorg door ons mag worden uitgevoerd. Zo bepaalt de wet welke gegevens wij mogen vastleggen en hoe lang gegevens mogen worden bewaard.

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

De Wet BIG is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te bevorderen en patiënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Al onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zijn BIG-geregistreerd en moeten zich houden aan de regels die in de Wet BIG zijn opgenomen. 

Bewaartermijn

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. De gegevens die wij in het kader van de jeugdgezondheidszorg verzamelen, worden overeenkomstig de wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst, 20 jaar bewaard. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat het kind 18 jaar wordt. 

Delen met derden

Delen met derden

De jeugdgezondheidszorg werkt samen met andere organisaties. Wij verstrekken uw persoonsgegevens zo veel als mogelijk met uw toestemming, tenzij wij een plicht of bevoegdheid hebben op grond van de wet om gegevens te delen. Wij werken onder andere samen met: 

 • Huisarts
 • Algemeen maatschappelijk werk
 • Jeugdhulpverlening- en jeugdzorginstanties
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Veilig Thuis
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • RIVM
 • Onderwijs
 • Gemeenten

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, maken wij daarover schriftelijk afspraken, zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens goed gewaarborgd is. 

Beveiliging

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de wet en de geldende beveiligingsnormen. 

Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende privacyrechten:

 • Recht op informatie – het recht om informatie te ontvangen over het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Recht op inzage – het recht om uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie – het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen
 • Recht op vergetelheid – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • Recht op beperking van de verwerking – het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
 • Recht op dataportabiliteit – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen aan uzelf of een andere organisatie
 • Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u gebruik kunt maken van deze rechten kunt u hier vinden.

Klachten

Klachten

Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen via het klachtenformulier op de website, dan wel mondeling of schriftelijk via de contactgegevens. Het klachtenformulier en de contactgegevens kunt u hier vinden.

Wilt u uw klacht liever ergens anders indienen? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies

Wij plaatsen cookies op ggdzl.nl om onze website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we de website verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u hier.

Meer informatie

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of andere vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via functionarisAP@ggdzl.nl. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie hierover vinden.

Deze privacyverklaring is op 25 augustus 2022 opgesteld.