U bevindt zich op:Over de GGDPrivacy en bescherming persoonsgegevensPrivacy verklaringen afdelingen en unitsPrivacyverklaring Infectieziektebestrijding en Tuberculose

Privacyverklaring Infectieziektebestrijding en Tuberculose

Inleiding 

De GGD Zuid Limburg is de Geneeskundige Gezondheidsdienst die de publieke gezondheid uitvoert voor de gemeenten in Zuid-Limburg. Bij de uitoefening van onze (wettelijke) taken op het gebied van infectieziektebestrijding, waaronder tuberculosebestrijding, maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de taken die aan ons zijn opgedragen goed te kunnen uitvoeren. 

De GGD Zuid Limburg hecht veel waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring is vastgelegd hoe wij bij de uitvoering van infectieziektebestrijding omgaan met uw gegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken

Infectieziekten zijn besmettelijke ziekten die worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. Sommige infectieziekten zoals verkoudheid zijn onschuldig, maar er zijn ook ernstigere infectieziekten, zoals legionella en tuberculose. Bij deze en bepaalde andere infectieziekten is het belangrijk om maatregelen te nemen om verspreiding te voorkomen. Voor een aantal infectieziekten in Nederland geldt een meldingsplicht: de arts en het laboratorium zijn verplicht om deze infectieziekten te melden aan de GGD, zodat wij adequate maatregelen kunnen nemen.

Wanneer wij een melding ontvangen van een (huis)arts of een laboratorium van een meldingsplichtige infectieziekte, starten wij indien nodig een onderzoek naar de bron en naar mensen die eventueel blootgesteld zijn. Ook kunnen wij preventieve maatregelen adviseren om verdere verspreiding van de infectieziekte  te voorkomen. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, verwerken wij uw persoonsgegevens. Daarnaast zijn wij betrokken bij de coördinatie van uitbraken van infectieziekten. Ook daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Gegevens die wij voor de uitvoering van onze taken op het gebied van de infectieziektebestrijding vaak verwerken zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), uw geslacht en geboortedatum en/of leeftijd. Indien het nodig is verwerken wij ook uw identificatienummer zoals het Burgerservicenummer (BSN);
 • Uw geboorteland;
 • Toegangs- of identificatiegegevens, zoals uw cliëntnummer;
 • Contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens over uw gezondheid, zoals de aard van de infectieziekte, de voorgeschiedenis, vaccinatietoestand, medicatie, de uitslag van het onderzoek en gegevens met betrekking tot bron- en contactopsporing;
 • Uw verzekeringsgegevens voor facturering van de afgenomen zorg.

Wij verwerken deze gegevens, omdat dit nodig is om onze taken op het gebied van de infectieziektebestrijding goed te kunnen uitvoeren. 

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om onze taken op het gebied van de infectieziektebestrijding zorgvuldig en verantwoord te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een duidelijk omschreven doel voor hebben en wanneer de wet bepaalt dat wij dit mogen (wettelijke grondslag).

Doel

Het doel van de infectieziektebestrijding is het voorkomen of zo veel mogelijk beperken van verspreiding van infectieziekten binnen de algemene bevolking en risicogroepen in de regio. Dit doen wij door snel en effectief ingrijpen bij een meldingsplichtige infectieziekte en uitbraken van infectieziekten. Wij werken daarbij conform de landelijke werkafspraken en protocollen om zo op systematische wijze het aantal besmettingen terug te dringen. Ook nemen wij maatregelen, waaronder immunisatie, om verdere verspreiding tegen te gaan. 

De persoonsgegevens die voor de uitvoering van de infectieziektebestrijding verwerkt worden, moeten voor het uitvoeren van die taak noodzakelijk zijn.

Wettelijke grondslag

Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 6 lid 1 sub C en E)

De uitvoering van infectieziektebestrijding is een wettelijke taak voor de GGD. Deze wettelijke taak is in diverse wettelijke bepalingen neergelegd.

Wet publieke gezondheid (artikel 6 e.v.) en Besluit publieke gezondheid (hoofdstuk 5)

Deze wet bepaalt dat de GGD verantwoordelijk is voor de infectieziektebestrijding. Deze wet geeft de wettelijke kaders voor hoe er gehandeld moet worden wanneer er een uitbraak van een infectieziekte is.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)

In deze wet is neergelegd op welke wijze omgegaan mag worden met persoonsgegevens die wij in het kader van de infectieziektebestrijding verzamelen. Zo bepaalt de wet welke gegevens wij mogen vastleggen en hoe lang gegevens mogen worden bewaard.

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

De Wet BIG is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te bevorderen en patiënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Al onze artsen en verpleegkundigen zijn BIG-geregistreerd en moeten zich houden aan de regels die in de Wet BIG zijn opgenomen.

Bewaartermijn

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. De gegevens die wij in het kader van de infectieziektebestrijding bewaren, worden overeenkomstig de Wet publieke gezondheid (Wpg) 5 jaar bewaard. Medische gegevens die behoren tot het medisch dossier worden overeenkomstig de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), 20 jaar bewaard. Deze termijn begint te lopen vanaf de laatste bewerking in het dossier. 

Delen met derden

Delen met derden

Conform de meldplicht, delen wij uw gegevens gepseudonimiseerd met het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wanneer er sprake is van tuberculose dan worden uw gepseudonimiseerde gegevens ook gedeeld met de Nederlandse Tuberculose Registratie. 

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, maken wij daarover schriftelijk afspraken, zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens goed gewaarborgd is. 

Beveiliging

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de wet en de geldende beveiligingsnormen. 

Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende privacyrechten:

 • Recht op informatie – het recht om informatie te ontvangen over het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Recht op inzage – het recht om uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie – het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen
 • Recht op vergetelheid – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • Recht op beperking van de verwerking – het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
 • Recht op dataportabiliteit – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen aan uzelf of een andere organisatie
 • Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u gebruik kunt maken van deze rechten kunt u hier vinden.

Klachten

Klachten

Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen via het klachtenformulier op de website, dan wel mondeling of schriftelijk via de contactgegevens. Het klachtenformulier en de contactgegevens kunt u hier vinden.

Wilt u uw klacht liever ergens anders indienen? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies

Wij plaatsen cookies op ggdzl.nl om onze website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we de website verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u hier.

Meer informatie

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of andere vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via functionarisAP@ggdzl.nl. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie hierover vinden.

Deze privacyverklaring is op 10 augustus 2022 opgesteld.