U bevindt zich op:Over de GGDPrivacy en bescherming persoonsgegevensPrivacy verklaringen afdelingen en unitsPrivacyverklaring Gemeentelijke lijkschouw

Privacyverklaring Gemeentelijke lijkschouw

Inleiding 

De GGD Zuid Limburg is de Geneeskundige Gezondheidsdienst die de publieke gezondheid uitvoert voor de gemeenten in Zuid-Limburg. Bij de uitoefening van onze (wettelijke) taken op het gebied van de gemeentelijke lijkschouw maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de taken die aan ons zijn opgedragen goed te kunnen uitvoeren.

De GGD Zuid Limburg hecht veel waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring is vastgelegd hoe wij bij de uitvoering van gemeentelijke lijkschouw omgaan met deze gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij de uitvoering van de gemeentelijke lijkschouw, doen de Forensisch artsen van de GGD Zuid Limburg onderzoek naar de doodsoorzaak van een overledene. De arts doet dit in opdracht van de gemeente en vaak in samenwerking met politie en justitie. Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek, schrijven onze artsen een rapport en informeren de betrokkenen. De informatie uit het onderzoek wordt vastgelegd in onze registratie. Voor het kunnen uitvoeren van een onderzoek naar de doodsoorzaak, hebben wij persoonsgegevens nodig.

Gegevens van een overledene die wij voor de uitvoering van de gemeentelijke lijkschouw vaak verwerken zijn:

  • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats). Indien nodig verwerken wij ook het identificatienummer zoals het Burgerservicenummer (BSN);
  • Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd en andere persoonskenmerken zoals lengte, gewicht, haarkleur, huidskleur tatoeages en piercings;
  • Gegevens over de gezondheid, zoals de lichamelijke en geestelijke gezondheid en medicatievoorschriften.

Wij verwerken deze gegevens, omdat dit nodig is om de gemeentelijke lijkschouw goed uit te kunnen voeren.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens alleen om onze taken op het gebied van de gemeentelijke lijkschouw zorgvuldig en verantwoord te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een duidelijk omschreven doel voor hebben en wanneer de wet bepaalt dat wij dit mogen (wettelijke grondslag).

Doel 

Het doel van onze Forensisch artsen bij de uitvoering van de gemeentelijke lijkschouw is om vast te stellen of er sprake is van een natuurlijke doodsoorzaak of een niet-natuurlijke doodsoorzaak (zoals misdrijven of ongevallen). Op basis van het onderzoek door de Forensisch arts worden nabestaanden en behandelaars geïnformeerd over de doodsoorzaak. De verwerking van persoonsgegevens heeft ook tot doel om de gedane verrichtingen te kunnen declareren en eventuele geschillen te kunnen behandelen. De gegevens kunnen daarnaast ook gebruikt worden voor het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek.

De persoonsgegevens die de Forensisch arts voor de uitvoering gemeentelijke lijkschouw verwerkt moeten voor het uitvoeren van die taak noodzakelijk zijn.

Wettelijke grondslag

Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 6 lid 1 sub C)

De uitvoering van de gemeentelijke lijkschouw is een wettelijke taak voor de GGD. Deze wettelijke taak is in diverse wettelijke bepalingen neergelegd.

Wet op de lijkbezorging (artikel 3)

In deze wet is bepaald dat de lijkschouwing geschiedt door de behandelend arts of door een gemeentelijke lijkschouwer (de Forensisch arts).

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

De Wet BIG is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te bevorderen en patiënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Al onze Forensisch artsen zijn BIG-geregistreerd en moeten zich houden aan de regels die in de Wet BIG zijn opgenomen.

Bewaartermijn

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. De gegevens die wij in het kader van de gemeentelijke lijkschouw verzamelen, worden overeenkomstig de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), 20 jaar bewaard. De termijn begint te lopen vanaf de laatste bewerking in het dossier. Soms worden dossiers langer bewaard, bijvoorbeeld in geval van de zogeheten ‘cold cases’. In dat geval geldt er een bewaartermijn van onbepaalde tijd, omdat het langer bewaren van deze dossiers redelijkerwijs voortvloeit uit de zorg van een goed hulpverlener.

Delen met derden

Delen met derden

Wij voeren de gemeentelijke lijkschouw uit in opdracht van de gemeente en vaak in samenwerking met politie en justitie. Wij delen de bevindingen uit het onderzoek dan ook vaak met deze ketenpartners. Daarnaast kunnen wij de gegevens delen met de Rechtbank, het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), de uitvaartverzorger en de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, maken wij daarover schriftelijk afspraken, zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens goed gewaarborgd is.

Beveiliging

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de wet en de geldende beveiligingsnormen.

Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende privacyrechten:

  • Recht op informatie – het recht om informatie te ontvangen over het verwerken van uw persoonsgegevens
  • Recht op inzage – het recht om uw persoonsgegevens in te zien
  • Recht op rectificatie – het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen
  • Recht op vergetelheid – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens te laten verwijderen
  • Recht op beperking van de verwerking – het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
  • Recht op dataportabiliteit – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen aan uzelf of een andere organisatie
  • Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u gebruik kunt maken van deze rechten kunt u hier vinden.

Klachten

Klachten

Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen via het klachtenformulier op de website, dan wel mondeling of schriftelijk via de contactgegevens. Het klachtenformulier en de contactgegevens kunt u hier vinden.

Wilt u uw klacht liever ergens anders indienen? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies

Wij plaatsen cookies op ggdzl.nl om onze website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we de website verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u hier.

Meer informatie

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of andere vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via functionarisAP@ggdzl.nl. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie hierover vinden.

Deze privacyverklaring is op 21 april 2022 opgesteld.