U bevindt zich op:Over de GGDPrivacy en bescherming persoonsgegevensPrivacy verklaringen afdelingen en unitsPrivacyverklaring Centrum voor Seksuele Gezondheid

Privacyverklaring Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG)

Inleiding

De GGD Zuid Limburg (GGDZL) is de Geneeskundige Gezondheidsdienst die de publieke gezondheid uitvoert voor de gemeenten in Zuid Limburg. Bij de uitoefening van onze (wettelijke) taken op het gebied van seksuele gezondheidszorg maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de taken die aan ons zijn opgedragen goed te kunnen uitvoeren.
De GGD Zuid Limburg hecht veel waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring is vastgelegd hoe wij bij de uitvoering van de seksuele gezondheidszorg omgaan met uw gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onze artsen en sociaal verpleegkundigen van het Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) bieden seksuele gezondheidszorg, zoals de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa), anticonceptie, ongeplande zwangerschappen en seksueel geweld. Wij zien jaarlijks burgers die zich willen laten testen of die vragen hebben over alle aspecten van de seksuele gezondheidszorg. Ook bezoeken onze zorgverleners groepen die meer dan anderen risico lopen op een soa of seksuele ongezondheid om voorlichting te geven en te testen.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, verwerken wij soms uw persoonsgegevens. Bij onze spreekuren of bij het afnemen van een soa-test, kunt u echter ook anoniem (onder pseudoniem) bij ons terecht.

Gegevens die wij voor de uitvoering van onze taken op het gebied van de seksuele gezondheidszorg vaak verwerken zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), uw geslacht en geboortedatum en/of leeftijd. U kunt ook onder pseudoniem worden geregistreerd. Soms verwerken wij ook uw identificatienummer zoals het Burgerservicenummer (BSN), maar dit is niet verplicht;
 • Toegangs- of identificatiegegevens, zoals uw cliëntnummer;
 • Contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens over uw huisarts of andere zorgverleners, zoals een HIV behandelaar;
 • Gegevens over uw (seksuele) gezondheid, seksuele voorkeuren en gedrag, aard van de hulpvraag inclusief soa, gestelde diagnoses en behandelingen, de medische voorgeschiedenis, vaccinatietoestand, medicatie en de uitslag van het onderzoek en gegevens met betrekking tot partnerwaarschuwing als er sprake is van een soa.

Wij verwerken deze gegevens, omdat dit nodig is om onze taken op het gebied van de seksuele gezondheidszorg goed te kunnen uitvoeren.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om onze taken op het gebied van de seksuele gezondheidszorg zorgvuldig en verantwoord te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een duidelijk omschreven doel voor hebben en wanneer de wet bepaalt dat wij dit mogen (wettelijke grondslag).

Doel

Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is het bieden van seksuele gezondheidszorg en het voorkomen of zo veel mogelijk beperken van verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen binnen de algemene bevolking en risicogroepen in de regio. Maar ook om de gevolgen van seksueel geweld, onbedoelde zwangerschap en seksuele ongezondheid te beperken. Wij werken daarbij conform de landelijke werkafspraken en protocollen. Dit doen wij door het nemen van adequate maatregelen, zoals het aanbieden van medicatie en vaccinaties, maar ook door het geven van advies en counseling en voorlichting over seksualiteit.

De persoonsgegevens die voor de uitvoering van onze taken op het gebied van de seksuele gezondheidszorg verwerkt worden, moeten voor het uitvoeren van die taak noodzakelijk zijn.

Wettelijke grondslag

Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 6 lid 1 sub C en E)

Het aanbieden van seksuele gezondheidszorg is een wettelijke taak voor de GGD. Deze wettelijke taak is in diverse wettelijke bepalingen neergelegd.

Wet publieke gezondheid (artikel 6 e.v.) en Besluit publieke gezondheid (hoofdstuk 5)

Deze wet bepaalt dat de GGD verantwoordelijk is voor de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Deze wet geeft de wettelijke kaders voor hoe er gehandeld moet worden wanneer er een soa wordt geconstateerd.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)

In deze wet is neergelegd op welke wijze omgegaan mag worden met persoonsgegevens die wij in het kader van seksuele gezondheidszorg verzamelen. Zo bepaalt de wet welke gegevens wij mogen vastleggen en hoe lang gegevens mogen worden bewaard.

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

De Wet BIG is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te bevorderen en patiënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Onze zorgverleners zijn BIG-geregistreerd en moeten zich houden aan de regels die in de Wet BIG zijn opgenomen.

Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG)

Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG)

Deze regeling maakt aanvullende laagdrempelige en gratis toegang tot aanvullende seksuele gezondheidszorg mogelijk en biedt het testen op SOA aan personen met een verhoogd risico hierop. Bijvoorbeeld personen die via bron- en contactopsporing gewaarschuwd zijn voor een soa of personen met klachten die wijzen op een soa. Daarnaast kunnen jongeren tot 25 jaar hulp krijgen bij vragen over seksualiteit.

Bewaartermijn

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. De gegevens die wij in het kader van de seksuele gezondheidszorg bewaren, worden overeenkomstig de Wet publieke gezondheid (Wpg) 5 jaar bewaard. Medische gegevens die behoren tot het medisch dossier worden overeenkomstig de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), 20 jaar bewaard. Deze termijn begint te lopen vanaf de laatste bewerking in het dossier.

Delen met derden

Delen met derden

Wij houden ons hierbij strikt aan het beroepsgeheim en delen alleen informatie met derden na overleg en met toestemming van u. In sommige gevallen zijn wij echter op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht om hiervan melding te maken aan de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD Zuid-Limburg. Dit zijn wij wettelijk verplicht wanneer wij de infectieziekte Hepatitis aantreffen. Daarnaast delen wij een deel van uw gegevens, met uw mondelinge toestemming geanonimiseerd met het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit zijn wij wettelijk verplicht. Deze gegevens worden gebruikt voor surveillance (het voorkomen) van soa.

Het delen van uw gegevens met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, gebeurt alleen met uw toestemming.

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, maken wij daarover indien nodig schriftelijk afspraken, zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens goed gewaarborgd is.

Beveiliging

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de wet en de geldende beveiligingsnormen.

Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende privacyrechten.

 • Recht op informatie – het recht om informatie te ontvangen over het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Recht op inzage – het recht om uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie – het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen
 • Recht op vergetelheid – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • Recht op beperking van de verwerking – het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
 • Recht op dataportabiliteit – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen aan uzelf of een andere organisatie
 • Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u gebruik kunt maken van deze rechten kunt u hier vinden.

Klachten

Klachten

Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen via het klachtenformulier op de website, dan wel mondeling of schriftelijk via de contactgegevens. Het klachtenformulier en de contactgegevens kunt u hier vinden.

Wilt u uw klacht liever ergens anders indienen? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies

Wij plaatsen cookies op ggdzl.nl om onze website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we de website verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u hier.

Meer informatie

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of andere vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via functionarisAP@ggdzl.nl. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie hierover vinden.