U bevindt zich op:Over de GGDPrivacy en bescherming persoonsgegevensPrivacy verklaringen afdelingen en unitsPrivacyverklaring Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio

Privacyverklaring Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)

Inleiding 

De GGD Zuid Limburg is de Geneeskundige Gezondheidsdienst die de publieke gezondheid uitvoert voor de gemeenten in Zuid-Limburg. Bij de uitoefening van onze (wettelijke) taken op het gebied van geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises, maken wij soms gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de taken die aan ons zijn opgedragen tijdens een crisis goed te kunnen uitvoeren. 

De GGD Zuid Limburg hecht veel waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring is vastgelegd hoe wij bij de uitvoering van de GHOR omgaan met uw gegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken

De GHOR staat voor Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR) en voert onder de leiding van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) een aantal taken uit. Zoals het adviseren van de acute zorgpartners, zorginstellingen en overheden over de voorkoming, beperking en voorbereiding op rampen en crises, en het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de wettelijke taken van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Ook geeft de GHOR leiding aan en coördineert de (acute) zorgketen tijdens een ramp- of crisissituatie. De GHOR vormt daarmee de schakel tussen deze keten en de Veiligheidsregio.

Doorgaans maakt de GHOR geen gebruik van persoonsgegevens, behalve wanneer een crisissituatie daarom vraagt. Bijvoorbeeld wanneer u slachtoffer bent bij een ramp of incident of indien u zorgbehoeftige bent in een bepaald gebied waarin wij werkzaam zijn. 

Gegevens die wij voor het uitvoeren van onze taken verwerken zijn:

 • Uw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats);
 • Slachtofferinformatie indien de crisis hierom vraagt. Het gaat dan om de volgende gegevens: roepnaam, voorletters, voorvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum, ziekenhuis/locatie, mogelijke verwondingen en sterfgevallen, en eventuele bijzonderheden. 

Wij verwerken deze gegevens om goede informatie te kunnen geven aan familieleden gedurende een crisis of ramp waarbij slachtoffers zijn betrokken. Ook kunnen NAW-gegevens gedeeld worden van kwetsbare bewoners (met een zorgvraag) tijdens grootschalige evacuaties. Dit is nodig voor een goede rampen- en crisisbestrijding.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om onze taken op het gebied van de crisis- en rampenbestrijding zorgvuldig en verantwoord te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een duidelijk omschreven doel voor hebben en wanneer de wet bepaalt dat wij dit mogen (wettelijke grondslag).

Doel

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u slachtoffer bent van een crises of ramp of wanneer wij een (grootschalige) evacuatie moeten uitvoeren en u woonachtig bent in dit gebied. Het doel is het waarborgen van zorg aan de cliënten in alle omstandigheden. 

De persoonsgegevens die wij verwerken bij het uitvoeren van onze taken moeten voor het uitvoeren van die taak noodzakelijk zijn.

Wettelijke grondslag

Algemene Verordening Gegevensbescherming (Artikel 6 lid 1 sub C)

De uitvoering van de GHOR is een wettelijke taak voor de GGD. Deze wettelijke taak is in diverse wettelijke bepalingen neergelegd.

Wet op de Veiligheidsregio’s (artikel 1 en 32-34 WVR)

In deze wet is neergelegd dat de GHOR belast is met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpervelening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

Wet publieke gezondheid (artikel 6-8 Wpg)

In deze wet zijn de taken van de GHOR neergelegd in het geval van een epidemie van een infectieuze ziekte of een nieuw type influenzavirus waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat.

Bewaartermijn

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. Indien u zorgbehoeftige bent in een geëvacueerd gebied of slachteroffer bent, bewaren wij uw gegevens gedurende de crisis of ramp, daarna worden deze gegevens vernietigd. 

Delen met derden

Delen met derden

De GHOR werkt samen met andere organisaties. Wij verstrekken uw persoonsgegevens zo veel als mogelijk met uw toestemming, tenzij wij een plicht of bevoegdheid hebben op grond van de wet om de gegevens te delen. Wij werken onder andere samen met: 

 • De Meldkamer Ambulancezorg;
 • Landelijke backoffice SIS;
 • Brandweer; 
 • Politie;
 • Bevolkingszorg;
 • Gemeenten in Zuid-Limburg;
 • Ziekenhuizen en zorginstellingen.

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, maken wij daarover schriftelijk afspraken, zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens goed gewaarborgd is. 

Beveiliging

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de wet en de geldende beveiligingsnormen. 

Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende privacyrechten:

 • Recht op informatie – het recht om informatie te ontvangen over het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Recht op inzage – het recht om uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie – het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen
 • Recht op vergetelheid – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • Recht op beperking van de verwerking – het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
 • Recht op dataportabiliteit – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen aan uzelf of een andere organisatie
 • Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u gebruik kunt maken van deze rechten kunt u hier vinden.

Klachten

Klachten

Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen via het klachtenformulier op de website, dan wel mondeling of schriftelijk via de contactgegevens. Het klachtenformulier en de contactgegevens kunt u hier vinden.

Wilt u uw klacht liever ergens anders indienen? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies

Wij plaatsen cookies op ggdzl.nl om onze website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we de website verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u hier.

Meer informatie

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of andere vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via functionarisAP@ggdzl.nl. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie hierover vinden.

Deze privacyverklaring is op 3 januari 2023 opgesteld.