Algemene privacyverklaring

Deze privacyverklaring is vastgesteld door de Directie van de GGD Zuid Limburg op 16 maart 2021. De GGD Zuid Limburg kan deze privacyverklaring wijzigen.

De GGD Zuid Limburg (GGDZL) is de Geneeskundige Gezondheidsdienst die de publieke gezondheid uitvoert voor de gemeenten in Zuid-Limburg. Bij de uitoefening van onze (wettelijke) taken maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de taken die aan ons zijn opgedragen goed te kunnen uitvoeren.

De GGD Zuid Limburg hecht veel waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring is vastgelegd hoe wij omgaan met uw gegevens. De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de GGDZL verwerkt in het kader van de uitoefening van haar taken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor de uitvoering van (een deel van) de aan de GGDZL opgedragen taken hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u zorg ontvangt, gebruik maakt van onze diensten of producten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. In sommige gevallen ontvangen wij gegevens van u van derden. Bijvoorbeeld van scholen, gemeenten, zorgverleners of zorginstellingen. Wanneer wij uw persoonsgegevens ontvangen van derden, dan wordt u hierover door ons geïnformeerd, tenzij er redenen zijn om hiervan af te zien. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een wettelijk beroepsgeheim.

Gegevens die wij vaak verwerken zijn uw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) en uw geslacht en geboortedatum. Indien het nodig is verwerken wij ook uw identificatienummer zoals het Burger Service Nummer (BSN). Als u een product of dienst aanvraagt, contact opneemt of onze GGD of website bezoekt, verwerken wij in veel gevallen ook uw contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.

Voor het leveren van zorg aan u, kan het noodzakelijk zijn dat wij voor het uitvoeren van bepaalde (wettelijke) taken ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken zoals gegevens over uw gezondheid.

Doel van verwerking van persoonsgegevens

Doel van verwerking van persoonsgegevens

De GGDZL gebruikt uw persoonsgegevens alleen wanneer daar een duidelijk omschreven doel voor is.

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van aan ons opgedragen wettelijke taken op grond van in ieder geval de volgende wet- en regelgeving: Wet publieke gezondheid, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet, Wet kinderopvang, Warenwetbesluit tatoeëren en piercen;
 • Het ondersteunen en in stand houden van preventie, zorg en nazorg aan onze cliënten;
 • Het financieel afhandelen van de geboden zorg met onze cliënten of de zorgverzekeraar;
 • Het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek;
 • Het voeren van doelmatig beleid en beheer van de GGDZL;
 • Het waarborgen van de veiligheid van gebouwen en personen;
 • Kwaliteitsbewaking en -verbetering.

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De GGDZL mag uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer de wet dit toestaat (wettelijke grondslag). Wij verwerken uw gegevens alleen op basis van één of meer van de volgende grondslagen.

Toestemming

In sommige gevallen moet de GGDZL uitdrukkelijk toestemming aan u vragen om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken. Bijvoorbeeld om u een nieuwsbrief te mogen sturen. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Soms mogen wij uw persoonsgegevens ook zonder uw toestemming verwerken, bijvoorbeeld op basis van de wet of om een publieke taak die aan ons is opgedragen uit te voeren.

Overeenkomst 

Als u gebruik maakt van een van onze diensten, hebben wij uw (bijzondere) persoonsgegevens nodig om die dienst goed te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld om een behandelingsovereenkomst met u uit te kunnen voeren.

Wettelijke verplichting

De wet draagt aan de GGDZL een aantal taken op. Om deze wettelijke taken goed te kunnen uitvoeren hebben wij in sommige gevallen uw persoonsgegevens nodig. Zo zijn wij bijvoorbeeld op grond van de wet verplicht om een medisch dossier van u bij te houden indien wij zorg aan u verlenen.

Openbaar gezag of algemeen belang

De GGDZL vervult een aantal wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheid. Om onze publieke taak goed te kunnen uitvoeren, kan het noodzakelijk om uw persoonsgegevens daarvoor te verwerken.

Vitale belangen

De GGDZL mag uw persoonsgegevens verwerken als dit nodig is voor een belang dat essentieel is voor uw leven of gezondheid, maar wij u geen toestemming kunnen vragen. Bijvoorbeeld wanneer er een grootschalige ramp is, waarbij er een acuut gevaar dreigt voor uw leven of gezondheid, maar u bewusteloos bent of mentaal niet in staat bent om toestemming te geven.

Bewaartermijn

Bewaartermijn

De GGDZL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Delen met derden

GGDZL werkt vaak samen met andere organisaties en personen. Wij verstrekken uw gegevens zo veel als mogelijk met uw toestemming. Verstrekking van uw gegevens aan derden zonder uw toestemming geschiedt alleen indien wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. In alle andere gevallen geven wij uw gegevens niet door aan derden.

Personen of instanties waaraan wij uw gegevens kunnen verstrekken:

 • Personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorg of hulpverlening van u;
 • Personen of instanties die de taak hebben de verleende zorg te controleren en te toetsen;
 • Betrokken ziektekostenverzekeraars;
 • Dienstverleners waarvan wij gebruik maken;
 • Andere personen en instanties voor zover het wettelijk is toegestaan gegevens met hen te delen.

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, maken wij daarover schriftelijk afspraken met hen, zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens goed gewaarborgd is.

Uw persoonsgegevens blijven binnen de Europese Unie. Wij verwerken enkel persoonsgegevens buiten de Europese Unie in uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld ter voorkoming van uitbreiding van infectieziekten of ter facturering van zorg.

Beveiliging

Beveiliging

De GGDZL neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de wet en de geldende beveiligingsnormen.

Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokkenen

Wanneer de GGDZL uw persoonsgegevens verwerkt heeft u de volgende privacyrechten.

 • Recht op informatie – het recht om informatie te ontvangen over het verwerken van uw persoonsgegevens door de GGDZL
 • Recht op inzage en afschrift – het recht om de persoonsgegevens die de GGDZL van u verwerkt in te zien of er een afschrift van te ontvangen
 • Recht op rectificatie – het recht om de feitelijke onjuistheden in uw persoonsgegevens die de GGDZL van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen
 • Recht op verwijdering – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens te laten verwijderen bij de GGDZL
 • Recht op beperking van de verwerking – het recht om de GGDZL te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
 • Recht op dataportabiliteit – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen door de GGDZL aan uzelf of een andere organisatie
 • Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door de GGDZL

Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u gebruik kunt maken van deze rechten kunt u hier vinden.

Klachten

Klachten

Bent u het niet eens met de manier waarop de GGDZL met uw gegevens omgaat en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen via het klachtenformulier op de website, dan wel mondeling of schriftelijk via de contactgegevens. Het klachtenformulier en de contactgegevens kunt u hier vinden.

Wilt u uw klacht liever ergens anders indienen? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies

De GGDZL plaatst cookies op ggdzl.nl om haar website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we de website verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u hier.

Meer informatie

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of andere vragen over hoe de GGDZL met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via functionarisAP@ggdzl.nl. Ook kunt u op onze website meer informatie hierover vinden.