U bevindt zich op:Coronavirus  Informatie voor scholen en kinderopvang

Informatie voor scholen en kinderopvang

De scholen en kinderdagverblijven zijn weer open. Vanwege het coronavirus leven er bij medewerkers en besturen van kinderdagverblijven en scholen (basisscholen, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs) veel vragen. Op deze pagina vindt u informatie gebaseerd op de landelijke richtlijnen en adviezen. De pagina wordt regelmatig geactualiseerd. 

Scholenteam GGD Zuid Limburg

GGD Zuid Limburg heeft een speciaal scholenteam opgericht, als aanspreekpunt voor scholen en kinderdagverblijven voor alle vragen omtrent het coronavirus. In dit team werken professionals van de afdelingen Infectieziektebestrijding (IZB), Jeugdgezondheidzorg (JGZ) en Bron- en contactonderzoek (BCO) met elkaar samen. Zij hebben ervaring met corona besmettingen op scholen en kunnen u voorzien van advies op maat. Afhankelijk van uw vraag is het scholenteam op twee manieren te bereiken:

Scholenteam Jeugdgezondheidzorg (JGZ)

Heeft u vragen over het COVID beleid op school, specifieke kindsituaties, hygiënemaatregelen of ventilatie? Of heeft u behoefte aan overleg en afstemming? Neem dan contact op met het JGZ-team. Jeugdartsen- en verpleegkundigen van GGD Zuid Limburg denken mee over specifieke corona situaties op scholen en stemmen indien nodig af met de afdelingen IZB en BCO. Het JGZ-team is op werkdagen te bereiken van 08.30 tot 16.30 uur via JGZklantcontactcentrum@ggdzl.nl of door te bellen naar:

088 – 8805044
 

Scholenteam Bron- en contactonderzoek (BCO)

Heeft u vragen over het bron- en contactonderzoek (BCO), quarantaine, testen of de coronamaatregelen? Neem voor deze inhoudelijke vragen contact op met het BCO-team van GGD Zuid Limburg. Het BCO-team is dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur te bereiken via de Corona Informatielijn GGD Zuid Limburg, keuzeoptie 2:

088 - 8805005

Bron- en contactonderzoek scholen

Bron- en contactonderzoek scholen

Bron- en contactonderzoek (BCO) is nodig om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. GGD Zuid Limburg neemt zo snel mogelijk contact op met de positief geteste persoon (of ouders) om vervolgens het BCO te starten. Hierbij werken we nauw samen met de ouders en school. 

Volledig of risicogestuurd BCO

Er zijn verschillende fasen van BCO. We onderscheiden het volledige BCO en risicogestuurd BCO. Volledig BCO is het meest wenselijk om de virusuitbraak te bestrijden. Echter, wanneer het aantal positief geteste mensen hoog is, is volledig BCO niet meer mogelijk. Eenvoudigweg omdat er regionaal en landelijk onvoldoende capaciteit (personeel) is. De GGD besluit dan over te gaan op risicogestuurd BCO. 

 • Volledig BCO: bij een positief geteste persoon, belt de GGD alle nauwe contacten 
 • Risicogestuurd BCO: bij een positief geteste persoon, dient deze persoon normaliter zelf alle nauwe contacten te informeren. Echter, bij een positief geteste persoon op school of KDV, worden alle nauwe contacten door de GGD gemaild.
 • Ongeacht welke BCO fase: de GGD belt altijd de positief geteste persoon (of ouder) en neemt contact op met de school of het KDV.

Huidige BCO-fase

Op dit moment is risicogestuurd BCO van toepassing bij GGD Zuid Limburg.

Er is iemand positief getest, wat nu?

Er is iemand positief getest, wat nu?

Stap 1 | Melden aan GGD

Nadat het laboratorium heeft geconstateerd dat een kind of medewerker positief is getest, ontvangt de GGD hierover een bericht. Echter, soms is de school of het kinderdagverblijf (KDV) eerder op de hoogte van een positieve besmetting. De school of het KDV meldt daarom elke besmetting bij de GGD door middel van het meldformulier positief geteste leerling of medewerker. Het invullen van het meldformulier is belangrijk zodat het scholenteam nog dezelfde dag met de school contact kan opnemen om advies te geven. 

De school of het KDV kan ondertussen, in afwachting van telefonisch contact met de GGD, het besluit nemen de klas of groep 'preventief' thuis te laten of naar huis te sturen. Dit gebeurt in afwachting van quarantaine- en testadviezen die door de GGD worden samengesteld op basis van het bron- en contactonderzoek (BCO). Om verschillende redenen is het mogelijk dat het BCO (o.a. stap 2) niet direct uitgevoerd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door drukte of als ouders niet telefonisch bereikbaar zijn. Als uit het BCO blijkt dat kinderen niet tijdens de besmettelijke periode op school of KDV zijn geweest, kan het quarantaineadvies worden aangepast en mag de klas of groep weer terug naar school of KDV. Het scholenteam zal hierin adviseren. 

Stap 2 | GGD informeert de school en doet een inventarisatie

De GGD informeert de directie van de school of het KDV over het positief geteste kind of medewerker, mits er toestemming is van de betrokkene. Samen met de school of het KDV wordt gekeken welke personen tot de nauwe contacten behoren. Hoe meer er met aparte groepjes is gewerkt binnen de school of KDV, hoe gemakkelijker het is om onderscheid te maken tussen nauwe contacten en overige contacten (bekijk de definities). 

Stap 3 | School verzamelt contactgegevens ouders

Zodra de nauwe contacten zijn vastgesteld, verzamelt de school of het KDV de contactgegevens van de ouders van deze nauwe contacten. (TIP: zorg dat u voor enige besmetting alle contactgegevens al in kaart heeft gebracht, dit scheelt op het moment van een besmetting veel kostbare tijd). De school stuurt onderstaande contactgegevens naar de GGD (graag via een beveiligde e-mail). De mobiele telefoonnummers zijn noodzakelijk in het kader van het veilig versturen van de e-mail met quarantaine- en testadviezen. Via een SMS-code kunnen de ouders en/of medewerkers de e-mail veilig openen.

 • Naam
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres

Stap 4 | GGD stuurt de school informatie voor op ouderportaal

In afwachting van de contactgegevens van de ouders, stuurt de GGD de directie van de school of het KDV een e-mail met informatie voor op het ouderportaal of de website. Deze informatie is bedoeld voor medewerkers en ouders van kinderen die een nauw contact zijn van de positief geteste persoon. 

Stap 5 | GGD informeert nauwe contacten

Zodra de GGD de contactgegevens van alle nauwe contacten heeft ontvangen, worden de kinderen of medewerkers die als nauw contact zijn aangemerkt door de GGD geïnformeerd over de te volgen quarantaine- en testadviezen. Omdat de GGD momenteel een risicogestuurd bron- en contactonderzoek (BCO) uitvoert, zal dit per e-mail gebeuren. Bekijk voor meer informatie het kopje 'quarantaine- en testadvies'.

Als de school geen contactgegevens kan aanleveren, is het voor de GGD niet mogelijk de nauwe contacten per e-mail te informeren. Zij zullen dan alleen de informatie via het ouderportaal of website van de school of het KDV ontvangen. 

Stap 6 | School informeert de overige contacten

Kinderen of medewerkers die als overig contact worden aangemerkt, worden door de school of het KDV hierover geinformeerd. U maakt hiervoor gebruik van de informatiebrieven van het RIVM. 

Stap 7 | Nieuwe besmettingen? 

Bij nieuwe besmettingen op een school of KDV begint dit stappenplan opnieuw. De school of het KDV doet wederom een melding van de besmetting via het meldformulier positief geteste leerling of medewerker, waarna de GGD opnieuw met de school of het KDV de stand van zaken zal bespreken en bekijkt of er aanvullende adviezen of maatregelen nodig zijn. 

Aanvullende informatie RIVM

Kijk hier voor aanvullende informatie van het RIVM zoals de informatiebrieven voor nauwe en overige contacten, de handreikingen bij een uitbraak en de kaders voor coronamaatregelen op scholen en kinderdagverblijven. 

Melding maken van een besmetting op school

Melding maken van een besmetting op school

Indien een leerling of medewerker op uw school of kinderdagverblijf positief is getest, maakt u hiervan een melding bij GGD Zuid Limburg. Dit mag alleen met toestemming van de betrokkene (ouder, verzorger of persoon in kwestie). Maak een melding middels het meldformulier positief geteste leerling of medewerker. 

Meldingsplichtige infectieziekte

COVID-19 is een meldingsplichte infectieziekte, hetgeen betekent dat artsen en laboratoria bevestigde besmettingen melden bij de GGD. Soms zijn school of kinderdagverblijf echter eerder op de hoogte van een positief getest kind of medewerker, nog voordat de GGD de melding ontvangt. Om spoedig maatregelen te kunnen nemen, vragen wij scholen en kinderdagverblijven om bevestigde COVID besmettingen aan de GGD te melden. Op deze manier kan het bron- en contactonderzoek van de GGD zo vroeg als mogelijk starten en wordt verdere verspreiding van het virus voorkomen.

Artikel 26-melding

Als 3 of meer kinderen of medewerkers in één groep klachten hebben passend bij Covid-19, ontstaan in een tijdsbestek van 14 dagen, dient de school of het kinderdagverblijf dit in het kader van Artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid aan de GGD te melden. Maak hiervoor gebruik van het Meldformulier Artikel 26 COVID

Quarantaine- en testadvies

Quarantaine- en testadvies

Advies nauwe contacten

Wanneer een kind of medewerker is aangemerkt als nauw contact, dan betekent dit meestal dat de hele klas of groep in quarantaine gaat voor gedurende 10 dagen. Bij het primair onderwijs en het KDV gaat de quarantaineperiode in na de laatste schooldag. Bij het voortgezet onderwijs gaat de quarantaineperiode in na het laatste contactmoment met de besmette persoon. 

Mocht een school of KDV met aparte groepjes werken en de nauwe contacten goed van de overige contacten kunnen scheiden, dan hoeft in overleg met de GGD niet de gehele groep in quarantaine. Op het voortgezet onderwijs zal dit gemakkelijker te organiseren zijn in vergelijking met het primair onderwijs of bij kinderdagverblijven. Welk testadvies volgt voor de nauwe contacten?

 • Test zo snel mogelijk nadat bekend is dat het kind of de medewerker een nauw contact is en in quarantaine gaat. Op deze manier kan de GGD het aantal besmette personen beter en sneller opsporen en het coronavirus op school of het KDV bestrijden 
 • Test op dag 5 om te bepalen of het kind of de medewerker uit thuisquarantaine mag gaan. Voor het primair onderwijs en het KDV is dit 5 dagen na de laatste schooldag van de gehele klas. Voor het voortgezet onderwijs is dit 5 dagen na het laatste contactmoment met de besmette persoon. De laatste schooldag (PO en KDV) en het laatste contactmoment (VO) is dag 0. Daar worden 5 dagen bij opgeteld, dag 0 telt dus niet mee. 

Advies overige contacten

Een overig contact krijgt ook het advies om zich te laten testen, ook als zij geen klachten hebben. Bij voorkeur laten zij zich testen op of na dag 5 na het laatste contactmoment met de positief geteste persoon. Als de positief geteste persoon een medewerker is, wordt geadviseerd dat alle medewerkers die op school of opvang zijn geweest, tegelijk met de positief geteste persoon (in de besmettelijke periode), zich zo snel mogelijk en op dag 5 te laten testen. Overige contacten krijgen geen quarantaineadvies, zij hoeven niet thuis te blijven in afwachting van de uitslag van de test. 

Uitgebreid advies

Wanneer er sprake is van een uitbraak op school of KDV met een (gedeeltelijke) sluiting als advies, zal een uitgebreider testadvies volgen. De GGD zal dit in samenspraak met de school beslissen. 

Definities

Definities

Besmettelijke periode

De besmettelijke periode van iemand die positief getest is met klachten, start 2 dagen voorafgaand aan de start van de symptomen en duurt tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen én de klachten minimaal 24 uur weg zijn. De besmettelijke periode van iemand die positief getest is zonder klachten, start op het moment van de test en duurt tot minimaal 5 dagen na de test. Indien er toch klachten ontstaan duurt de besmettelijke periode tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen én tot degene minimaal 24 uur klachtenvrij is.

Nauwe contacten

Een nauw contact is iemand die langer dan 15 minuten (dit zijn het totaal aantal minuten opgeteld in 24 uur) op een afstand kleiner dan 1,5 meter contact heeft gehad met iemand die positief getest is en op dat moment mogelijk besmettelijk (oftewel in de besmettelijke periode) was. Of als er sprake is geweest van een hoogrisicoblootstelling (zoals in het gezicht hoesten). Alle nauwe contacten gaan in thuisquarantaine. Zij mogen ook niet naar school of sporten. Eerder werd er voor jonge kinderen in bepaalde situaties een uitzondering gemaakt, dat is niet meer het geval.

 • Primair onderwijs of KDV: als een kind of leerkracht in het primair onderwijs of op de KDV positief test wordt in principe de hele klas of groep en de leerkracht aangemerkt als nauw contact.
 • Voortgezet onderwijs: op het voorgezet onderwijs wordt vaker in kleine groepen gewerkt en kan afstand worden bewaard, waardoor nauwe contacten beter in beeld zijn en het soms niet nodig is een hele groep in quarantaine te plaatsen. Dit wordt per situatie bekeken met de school.

Bekijk ook het quarantaine- en testadvies voor nauwe contacten. 

Overige contacten

Overige contacten zijn alle kinderen of medewerkers die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte waren met de mogelijk besmettelijke persoon, op meer dan 1,5 meter afstand. Overige contacten zijn ook kinderen of medewerkers die contact hebben gehad met deze besmettelijke persoon op minder dan 1,5 meter afstand, maar minder dan 15 minuten. De overige contacten mogen wel naar school en opvang.

Bekijk ook het quarantaine- en testadvies voor overige contacten. 

Testen op dag 5

Op of na dag 5 adviseren wij nauwe contacten zich te laten testen. Dit om te bepalen of hij of zij uit quarantaine mag. Hoe bepalen wij dag 5 nu precies?

Voor het primair onderwijs en het KDV is dit 5 dagen na de laatste schooldag van de gehele klas. Voor het voortgezet onderwijs is dit 5 dagen na het laatste contactmoment met de besmette persoon. De laatste schooldag (PO en KDV) en het laatste contactmoment (VO) is dag 0. Daar worden 5 dagen bij opgeteld, dag 0 telt dus niet mee.

Onderwijspersoneel met voorrang testen

Onderwijspersoneel met voorrang testen

Leraren, medewerkers kinderopvang en gastouders krijgen prioriteit bij de coronatesten. Bekijk de website van Rijksoverheid.nl voor de criteria voor leraren en de criteria voor medewerkers kinderopvang en gastouders. Controleer of u in aanmerking komt voor testen met prioriteit.

Landelijk Coronatest Prioriteitsnummer

Komt u in aanmerking voor prioritair testen? Maak een afspraak via het landelijke Coronatest Prioriteitsnummer:

0800 - 8101

Corona Informatielijn GGD Zuid Limburg

Komt u niet in aanmerking voor prioritair testen? Maak dan online een afspraak via www.coronatest.nl of bel met de Corona Informatielijn GGD Zuid Limburg:

088 - 8805005

Zelftesten in het onderwijs

Zelftesten in het onderwijs

Vanaf half april ontvangen scholen zelftesten vanuit de overheid. Het zelftesten is géén vervanging van adviezen van de GGD, maar een aanvulling op het bron- en contactonderzoek en het bijbehorende testbeleid. Alle landelijke basisregels en het testbeleid blijven van kracht.

Het gebruik van een zelftest en deelname van een school is altijd vrijwillig. Dit betekent dat er verschillen kunnen ontstaan in het gebruik van de zelftesten, zowel tussen scholen onderling als binnen een school (tussen leerlingen en tussen medewerkers).

Doel zelftesten

Zelftesten zijn relatief eenvoudig af te nemen, doordat ze minder diep de neus in gaan dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat. De test geeft binnen 30 minuten een uitslag. De testen zijn op VO-scholen bedoeld voor:

 1. Risicogericht testen.
  De zelftest wordt gebruikt voor iedereen die valt onder ‘overige contacten’ van een besmette leerling of medewerker. Iedereen die valt onder ‘nauwe contacten’ moet, zoals nu ook het geval is, meteen naar huis in quarantaine, en maakt een afspraak bij de GGD voor een coronatest in de GGD-teststraat.
 2. Het preventief testen van onderwijspersoneel.
  Er wordt geadviseerd dat medewerkers de test thuis preventief twee keer per week bij zichzelf uitvoeren, ook als ze geen klachten hebben. 

Leerlingen zonder klachten kunnen zich natuurlijk ook (op eigen initiatief) thuis preventief testen nu er steeds meer zelftesten beschikbaar zijn in apotheken en drogisterijen.

Positieve uitslag van de zelftest?

Bij een positieve uitslag van een zelftest gaat de besmette leerling of medewerker in isolatie en blijven zijn of haar huisgenoten ook thuis. Om zeker te zijn dat de iemand inderdaad positief is wordt er ook nog een coronatest afgenomen in de GGD-teststraat. Een zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan de test op de GGD testlocatie. Neem voor een testafspraak contact op via het landelijke nummer 0800-1202 of plan een hertest via www.coronatest.nl. Zijn er nog vragen? Bel dan naar 0800-1351 (het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid). 

Leerlingen of medewerkers met een negatieve zelftest kunnen gewoon naar school.

Waarvoor zijn zelftesten niet bedoeld? 

Zelftesten zijn op dit moment niet bedoeld om:

 • te testen bij klachten,
 • na nauw contact met iemand met corona
 • een melding van de CoronaMelder-app
 • terugkomst in Nederland na een reis uit een hoog-risicogebied

Er moet in die gevallen altijd een afspraak bij een teststraat van de GGD gemaakt worden. Een zelftest kan dus niet gebruikt worden om te bepalen of iemand met klachten weer naar school of naar het werk kan. De test kan ook niet gebruikt worden om te bepalen of iemand na dag 5 uit quarantaine mag. Een sneltest is een momentopname, de uitslag heeft een beperkte geldigheidsduur.

Gegevensuitwisseling voor het BCO

Gegevensuitwisseling voor het BCO

Om het bron- en contactonderzoek (BCO) goed uit te kunnen voeren, heeft de GGD bepaalde gegevens nodig van personen die mogelijk in contact zijn geweest met een persoon die positief getest is. Zo kan de GGD de betreffende personen informeren en van advies voorzien over testen en mogelijke quarantaine. Dit zorgde de afgelopen periode voor vragen van scholen en KDV's over wat wel en niet toegestaan is ten aanzien van het uitwisselen van gegevens. Om scholen hierbij op weg te helpen heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een handreiking gepubliceerd. 

Welke gegevens mag een school verstrekken aan de GGD?

Het ministerie van OCW heeft vastgesteld dat een school of KDV bepaalde informatie over personen met de GGD mag delen om ervoor te zorgen dat het BCO goed kan worden uitgevoerd. De gegevensverstrekking moet volgens de privacyregels (AVG) noodzakelijk en proportioneel zijn. Het gaat om een beperkte lijst van niet-bijzondere persoonsgegevens. Het uitwisselen van andere persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens is hiermee uitgesloten. Het gaat uitsluitend om de volgende gegevens van leerlingen en personeel die mogelijk als nauw contact of overig contact worden aangemerkt:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer en/of e-mailadres
 • Presentie/absentielijst: of de leerling op een of meerdere specifieke dagen op school aanwezig was
 • Plattegrond van de klas: waar de leerling in de klas zat tijdens een of meerdere lessen
 • In kaart brengen groepsvorming en contactbeperking conform de RIVM-richtlijnen

Het verstrekken van bovengenoemde gegevens door scholen aan de GGD in het kader van BCO blijft een belangenafweging van de school zelf. De school is niet verplicht om de gegevens te verstrekken aan de GGD ten behoeve van BCO. Indien ouders of leerlingen niet willen meewerken aan BCO, kunnen zij daar bezwaar tegen maken bij de school en/of de GGD, zodat er geen persoonsgegevens van deze leerlingen worden verstrekt aan de GGD. Er hoeft vooraf, of bij elke casus, niet expliciet toestemming gevraagd te worden. De lijst van de te verstrekken persoonsgegevens door de school aan de GGD is limitatief. Het uitwisselen van andere persoonsgegevens dan hierboven genoemd, zoals adres en BSN, en bijzondere persoonsgegevens, wordt hiermee uitgesloten.

Bekijk de volledige handreiking van 25 maart 2021 voor aanvullende informatie.

Hygiëne, JGZ, inspectie en ventilatie

Hygiëne, JGZ, inspectie en ventilatie

  Hygiënemaatregelen 

  Met vragen over de vertaling van algemene maatregelen naar uw specifieke situatie kunt u terecht bij de jeugdverpleegkundige of medewerker gezondheidsbevordering, verbonden aan uw school. Voor de kinderopvangorganisaties kan hiervoor de Inspecteur kinderopvang of de jeugdverpleegkundige benaderd worden. Zij worden ondersteund door een team van deskundigen vanuit de verschillende taakgebieden van de GGD (Infectieziektebestrijding, Hygiëne & Inspectie kinderopvang, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidsbevordering, Psychosociale Hulpverlening bij incidenten en Veilig Thuis).

  JGZ 

  Het JGZ-team verbonden aan uw school of kinderdagverblijf is beschikbaar voor uw vragen en signalen met betrekking tot groei en ontwikkeling van kinderen. Contacten met de JGZ, zoals rondetafeloverleggen, vinden digitaal plaats. De JGZ buigt zich ook over het sociaal-emotionele aspect van heropening scholen en kijkt welke rol ze hierin kan vervullen.

  Inspectie kinderopvang 

  Ook nu is verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving essentieel. Daarom zullen toezichthouders kinderopvang beschikbaar zijn voor de beantwoording van vragen over inspecties en de praktische uitvoering van de opvang. De unit Hygiëne & Inspectie Kinderopvang heeft in overleg met GGD GHOR Nederland en gemeenten in Zuid-Limburg bekeken op welke wijze haar taak ten aanzien van inspecties vormgegeven wordt. Alle kinderopvangorganisaties zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

  Corona en het belang van ventilatie

  Goed ventileren helpt om luchtweginfecties, zoals COVID-19, te voorkomen en is belangrijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Bekijk de informatie voor scholen omtrent ventilatie of ventilatiesystemen in relatie tot de verspreiding van het coronavirus. 

  Wel of niet naar school of kinderopvang?

  Wat zijn de thuisblijfregels voor kinderen?

  Kinderen tot en met 3 jaar mogen naar de kinderopvang, andere vormen van kinderopvang en naar de basisschool met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), maar zonder koorts of benauwdheid. Vanaf de schoolleeftijd 4 jaar mogen kinderen met verkoudheidsklachten  (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)  NIET naar school of opvang. 
  Kinderen moeten altijd thuisblijven wanneer zij naast verkoudheidsklachten ook koorts hebben en/of benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten. Het kind blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn.

  Verder moet een kind thuisblijven wanneer hij of zij een contact is van een COVID-19 patiënt én hij of zij klachten heeft. Als een kind een huishoudcontact is van iemand die positief is getest of van iemand met COVID-19 klachten zoals koorts en/of benauwdheid, moet het kind ook thuisblijven.

  Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kunnen ouders of verzorgers contact opnemen via de informatielijn van de GGD. Een medewerker infectieziektebestrijding overlegt met de ouders of het kind in aanmerking komt voor een test. Meer informatie over het testen en testbeleid bij kinderen leest u op deze pagina.

   

  Wat te doen bij snotneuzen en snottebellen?

  Het RIVM heeft de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. Kinderen in het kinderdagverblijf tot en met 3 jaar, met alleen neusverkoudheid en zonder koorts mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19. Kinderen met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.

  Meer informatie:

  Als een kind hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, mag het dan niet naar school of kinderopvang?

  Kinderen waarvan bekend is dat ze chronische luchtwegklachten hebben, bijvoorbeeld als gevolg van astma of hooikoorts, kunnen wel naar school of kinderopvang. Bij twijfel kunnen ouders of verzorgers contact opnemen met de GGD. Een medewerker infectieziektebestrijding van de GGD overlegt met de ouders of het kind in aanmerking komt voor een test.

  Welke kinderen zijn kwetsbaarder dan anderen in deze tijd? Kunnen zij daarom beter thuis te blijven?

  Voor zover nu bekend en gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde lijken kinderen met onderliggend lijden geen ernstiger beloop van covid-19 te hebben, met uitzondering van kinderen met obesitas en daarbij diabetes mellitus type 2. Overleg bij vragen en zorgen met de ouders van het kind en vraag de jeugdarts bij dit overleg aan te sluiten. De jeugdarts zal zo nodig met de behandelend arts van het kind overleggen.

  Wanneer is er meldingsplicht als meerdere kinderen met klachten thuisblijven?

  Als 3 of meer kinderen of medewerkers in één groep klachten hebben passend bij Covid-19, ontstaan in een tijdsbestek van 14 dagen, dient de school of het kindcentrum dit in het kader van Artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid aan de GGD te melden. Maak hiervoor gebruik van het Meldformulier Artikel 26 COVID.

  Mag een leerkracht, pedagogisch medewerker of gastvrouw, die luchtwegklachten heeft gehad maar inmiddels klachtenvrij is werken?

  Als de leerkracht, pedagogisch medewerker of gastvrouw minimaal 24-uur klachtenvrij is, mag hij/zij werken. Het heeft geen nut om een test te doen, omdat die test niet uitwijst of je besmet bent geweest met Covid-19.

  Testen

  Welke testmethoden zijn geschikt voor kinderen?

  We vernemen dat veel gecommuniceerd wordt dat kinderen alleen met PCR-test getest mogen worden. Dit is onjuist. Kinderen mogen zowel met een antigeen sneltest als met een PCR-test worden getest. Dit geldt voor kinderen met coronaklachten én voor kinderen die in het kader van een BCO zonder klachten worden getest.

  Waar kunnen kinderen zich laten testen die in het buitenland wonen en in NL naar school gaan?

  Kinderen die in Duitsland of België wonen en in Nederland naar school gaan mogen zich in Nederland laten testen. Als kinderen klachten hebben die passen bij het coronavirus kan een afspraak gemaakt worden via het landelijke testafspraken nummer: 0800 - 1202.

  Als het kind positief getest is op corona, dient hij of zij de quarantaineregels te volgen van het land waar ze wonen. Het kan namelijk zo zijn dat de quarantaineregels in België of Duitsland strenger zijn dan in Nederland. 

  Waar kunnen medewerkers zich laten testen die in het buitenland wonen en in NL op een school of kinderopvang werken?

  Medewerkers die in Duitsland of België wonen en in Nederland op een school of kinderopvang werken, mogen zich in Nederland laten testen. In Nederland krijgen leraren, medewerkers kinderopvang en gastouders prioriteit bij de coronatesten. Bekijk de website van Rijksoverheid.nl voor de criteria voor leraren en de criteria voor medewerkers kinderopvang en gastouders

  Komt u in aanmerking voor prioritair testen? Maak een afspraak via het landelijke Coronatest Prioriteitsnummer: 0800 - 8101. Bij een positieve testuitslag dient u de quarantaineregels te volgen van het land waar u woont. Het kan namelijk zo zijn dat de quarantaineregels in België of Duitsland strenger zijn dan in Nederland. 

  Hygiëne, schoonmaak en PBM

  Wat te doen bij hoesten en niezen?

  Leer de kinderen hoesten in de binnenkant van de elleboog. Gebruik daarbij papieren disposable zakdoekjes als het kind of medewerker moet hoesten of niezen.

  Handen wassen met water en zeep?

  Zorg dat de kinderen en de leerkracht/pedagogisch medewerker (en ouders) regelmatig de handen wassen met water en zeep en deze afdrogen met een disposable papieren handdoek. Laat de kinderen naast de vaste momenten (voor het eten, na toiletgang, na het buitenspelen en bij zichtbare vieze handen) ook tussendoor extra de handen wassen.

  Moeten hygiënedoekjes of desinfecterende handgel/alcohol worden gebruikt?

  Gebruik liever géén hygiënedoekjes en/of handgel/alcohol bij de kinderen. Hygiënedoekjes bevatten veelal alcohol en chloor waardoor het veiligheidsaspect in gedrang kan komen; denk hierbij aan het in de mond nemen en/of het wrijven in de ogen.

  Desinfecterende gel of handalcohol niet inzetten bij kinderen vanwege het veiligheidsaspect; denk aan het drinken of “proeven” van de gel/alcohol.

  • Gebruik daarom alléén water en zeep bij kinderen.
  • Gebruik naast water en zeep eventueel desinfecterende gel/alcohol, maar dan uitsluitend bij de medewerkers
  Hoe gaan we om met de reguliere schoonmaak?

  Voor de reguliere schoonmaak is een allesreiniger (zeepoplossing) afdoende. Het corona virus is niet bestand tegen zeepbestanddelen en alcohol. Zet alcohol (70%) alleen in bij een verdenking van coronabesmetting en alleen op kleine harde oppervlakken of voorwerpen welke bestand zijn tegen alcohol.

  Heb extra aandacht voor de plekken welke vaak aangeraakt worden door personeel en kinderen; denk hierbij aan klinken, railing, handvaten en lichtknoppen. De reguliere schoonmaak dient dagelijks plaats te vinden.

  Is het nodig om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in te zetten?

  PBM (halterschort, handschoenen, beschermbril) zullen veelal niet standaard aanwezig zijn en behoeven ook niet standaard ingezet te worden, daar in principe alle bewezen en verdachte kinderen en/of leerkrachten geweerd zullen worden.  

  In verband met een specifieke situatie hebben wij Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) nodig. Hoe komen we daaraan?

  Overleg over de indicatie, het gebruik en het verkrijgen van PBM met de professionals van de jeugdgezondheidszorg die uw school al kennen.

  Kinderopvang

  Waar kan ik het protocol vinden met de algemene COVID-19 -maatregelen voor de gehele kinderopvangsector

  Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De meest actuele versie kunt u vinden via de website veranderingenkinderopvang.nl

  Hoe kan ik mij als gastouder aanmelden voor een test?

  Gastouders met klachten kunnen zich laten testen door de GGD Zuid Limburg. Zij krijgen voorrang bij de coronatesten, net zoals leraren en medewerkers kinderopvang. Bekijk de criteria voor medewerkers kinderopvang en gastouders op de website van de Rijksoverheid en controleer of u in aanmerking komt voor testen met prioriteit.

  Komt u in aanmerking voor prioritair testen? Maak een afspraak via het landelijke Coronatest Prioriteitsnummer:

  0800 - 8101

  Kan een nieuwe gastouder in LRK worden opgenomen zonder geldig EHBO certificaat?

  Nee, een nieuwe gastouder moet voldoen aan alle kwaliteitseisen om geregistreerd te worden in het LRK. Ook een geldig EHBO certificaat behoort hiertoe. Een reeds bekende gastouder met een EHBO-certificaat dat door corona is verlopen, kan wel geregistreerd worden.