U bevindt zich op:Over de GGDWetgeving en BeleidWet Open OverheidVraag en antwoord Woo-verzoeken

Vraag en antwoord Woo-verzoeken

Wat is een Woo verzoek?

Op grond van de Woo kan een ieder een verzoek doen om openbaarmaking van publieke informatie. Het moet gaan om publieke informatie die nog niet openbaar is gemaakt, die is vastgelegd in documenten die berusten bij de GGD Zuid Limburg en verband houdt met de publieke taak van de GGD Zuid Limburg. Meer informatie kan je vinden op rijksoverheid.nl

Hoe dien ik een Woo verzoek in?

Een Woo-verzoek kan bij voorkeur elektronisch via het webformulier worden ingediend.    

Let op: het elektronisch indienen van een Woo-verzoek kan slechts via het webformulier. Woo-verzoeken die op andere elektronische wijze (zoals e-mail, fax, Twitter en andere digitale kanalen) worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Ook Woo-verzoeken die per e-mail aan medewerkers van de GGD Zuid Limburg worden gestuurd worden niet in behandeling genomen.

Beschikt u niet over de mogelijkheid om uw verzoek elektronisch in te dienen, dan kunt u het Woo-verzoek per briefpost sturen aan:

GGD Zuid Limburg
t.a.v. Woo-loket, Unit PICA
Postbus 33
6400 AA Heerlen
 

Het is raadzaam om uw telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden in uw Woo-verzoek, zodat het mogelijk is met u te overleggen over uw verzoek.

Hoe kan de Woo contactpersoon mij helpen?

De Woo-contactpersoon kan u helpen bij:

 • het nagaan of informatie al door de GGD Zuid Limburg (online) beschikbaar is gemaakt;
 • het beantwoorden van de vraag of u voor de gevraagde informatie een Woo-verzoek moet indienen;
 • het indienen van het Woo-verzoek;
 • in lopende Woo-zaken doorverwijzen naar de zaaksbehandelaar.

Al uw Woo-verzoeken komen binnen bij de Woo-conctactpersoon en worden vervolgens intern doorgezet naar de behandelaar binnen de GGD Zuid Limburg.

Wat gebeurt er met mijn verzoek als de informatie geheel of gedeeltelijk bij een ander bestuursorgaan ligt?

U bent op zoek naar informatie, maar u weet niet bij welk bestuursorgaan deze informatie aanwezig is. U kiest ervoor om een Woo-verzoek bij de GGD Zuid Limburg in te dienen. Als blijkt dat de gevraagde informatie geheel bij een ander bestuursorgaan berust, dan zal de GGD Zuid Limburg uw Woo-verzoek doorsturen naar dat andere bestuursorgaan. Indien de door u gevraagde informatie gedeeltelijk onder de GGD Zuid Limburg berust en gedeeltelijk bij een ander bestuursorgaan, dan zal uw Woo-verzoek door de GGD Zuid Limburg in behandeling worden genomen voor dat deel van de informatie die onder de GGD Zuid Limburg berust en voor de overige informatie wordt doorgestuurd naar het andere bestuursorgaan. U wordt over de gehele of gedeeltelijke doorzending van uw Woo-verzoek vooraf geïnformeerd.

Waaraan moet een Woo verzoek voldoen?

Als u het webformulier invult doorloopt u vanzelf onderstaande vragen. Om uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling te kunnen nemen, helpt het om uw verzoek zo volledig mogelijk in te dienen.

 • U vermeldt uw naam en adres;
 • U geeft in uw Woo-verzoek zo precies mogelijk aan op welk document / welke documenten of welke aangelegenheid uw verzoek ziet;
 • Geef zo mogelijk aan bij welk onderdeel van de GGD Zuid Limburg deze informatie aanwezig is;
 • Voordat u een Woo-verzoek indient kijk dan eerst of deze informatie niet eerder openbaar is gemaakt;
 • Uw verzoek moet zien op informatie die in één of meerdere documenten is vastgelegd;
 • Uw verzoek moet zien op informatie waarover de GGD Zuid Limburg beschikt, dan wel behoort te beschikken;
 • De informatie moet zien op publieke informatie. Dat wil zeggen informatie over de publieke taak van de GGD Zuid Limburg;
 • U bent niet verplicht aan te geven waarom u de informatie wilt hebben, maar soms kan deze informatie de behandeling van het Woo-verzoek wel vereenvoudigen.
Wie kan een Woo-verzoek indienen?

Iedereen kan de overheid verzoeken om informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook. Ook niet-Nederlanders kunnen een Woo-verzoek bij de Nederlandse overheid indienen.

Binnen welke termijn moet de GGD Zuid Limburg reageren op mijn verzoek?

De GGD Zuid Limburg beslist uiterlijk binnen vier weken over het verzoek (de wettelijke beslistermijn). Deze termijn kan met twee weken worden verlengd. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld voordat de eerste vier weken zijn verstreken. Soms ziet een Woo-verzoek op zo veel informatie dat ook de verlengde termijn te kort is om alle documenten te verzamelen en te beoordelen. In dat geval zullen wij afspraken met u maken over de verdere afhandeling (afgesproken beslistermijn).

Wat kan ik doen als ik geen tijdige reactie ontvang op mijn verzoek?

Als er niet binnen de gestelde termijn op uw verzoek wordt beslist, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de Woo-contactpersoon en deze te vragen naar de stand van zaken. De contactgegevens vindt u op de ontvangstbevestiging. Misschien is de beslissing al naar u onderweg of is er iets misgegaan bij de verzending.

Zijn de termijnen verstreken zonder dat u een besluit hebt ontvangen, dan wel zonder dat er met u afstemming heeft plaatsgevonden over de termijn waarop een beslissing wordt genomen, dan kunt u de GGD Zuid Limburg in gebreke stellen.

Hoe stel ik de GGD Zuid Limburg in gebreke?

U stelt de GGD Zuid Limburg in gebreke door het schriftelijk indienen van een 'Ingebrekestelling'. U kunt de ingebrekestelling per e-mail richten aan wooverzoeken@ggdzl.nl, dan wel per briefpost sturen naar:

GGD Zuid Limburg
t.a.v. Woo-loket, Unit PICA
Postbus 33
6400 AA Heerlen

U geeft hierin de GGD Zuid Limburg nog een redelijke termijn om een beslissing op uw Woo-verzoek te nemen. Wij achten een termijn van minimaal vijf (5) werkdagen redelijk. De redelijk termijn is afhankelijk van de complexiteit en omvang van het verzoek.

Kan een Woo-verzoek worden afgewezen?

Overheidsinformatie is in beginsel openbaar, maar er zijn uitzonderingen.

 • De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Als u verzoekt om openbaarmaking van informatie die al openbaar is, zal het Woo-verzoek om die reden worden afgewezen en wordt u verwezen naar de plaats waar de informatie openbaar is gemaakt. Als de informatie niet eenvoudig te vinden is, kan de GGD Zuid Limburg u een afschrift of link sturen van de openbaar gemaakte informatie;
   
 • Daarnaast zijn in de Woo redenen gegeven waarom een verzoek om openbaarmaking geheel of gedeeltelijk kan worden geweigerd. Een reden kan zijn dat bepaalde informatie de veiligheid van Nederland zou kunnen schaden of dat het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Ook kijkt de overheid of het belang van openbaarmaking opweegt tegen bepaalde andere belangen, bijvoorbeeld de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of het goed functioneren van onze organisatie.

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u daartegen bezwaar maken. In het besluit dat u van de GGD Zuid Limburg krijgt, staat waar u dit bezwaar kunt indienen.

Zijn er kosten verbonden aan een Woo-verzoek?

Voor het verstrekken van kopieën van documenten kan een vergoeding voor de kopieerkosten worden gevraagd. Hierover zult u altijd tijdig van te voren worden geïnformeerd. Aan de digitale openbaarmaking van stukken zijn geen kosten verbonden.

Moet ik een specifiek belang hebben bij de openbaarmaking van een document?

Nee. Het recht op openbaarmaking op grond van de Woo dient het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. U hoeft dus niet aan te geven waarom de informatie openbaar gemaakt moet worden. Het kan wel helpen om aan te geven waarom u de informatie wenst te ontvangen, omdat de GGD Zuid Limburg zo gerichter antwoord kan geven op uw vraag.

Kan een document ook alleen aan mij verstrekt / toegankelijk gemaakt worden?

Ja, dit is mogelijk, maar alleen onder bijzondere omstandigheden. Van zulke omstandigheden is sprake als het verzoek ziet op:

 • informatie die verzoeker zelf betreffen (artikel 5.5 Woo).
 • informatie die niet openbaar kan worden gemaakt, maar er klemmende redenen zijn om de verzoeker niettegenstaande de toepasselijke uitzonderingsgrond of -gronden de gevraagde informatie niet te onthouden (artikel 5.6 Woo). U dient deze klemmende redenen gemotiveerd aan te geven in uw verzoek;
 • informatie, die ten behoeve van historisch, statistisch, wetenschappelijk of journalistiek onderzoek toegankelijk gemaakt kan worden (artikel 5.7 Woo),
 1. die ingevolge de artikelen 5.1 en 5.2 niet openbaar gemaakt kan worden; of
 2. waarvan de vaststelling of deze informatie ingevolge de artikelen 5.1 en 5.2 openbaar gemaakt kan worden een onevenredige inspanning vergt.

Deze informatie mag in ieder geval niet verder worden verspreid. 

Verstrekking van informatie op grond van de artikel 5.5, 5.6 en 5.7 Woo aan de verzoeker gebeurt slechts onder voorwaarden (geheimhoudingsovereenkomst). Overtreding van deze voorwaarden levert een misdrijf op en is strafbaar met een gevangenisstraf of een geldboete.