Privacyverklaring Veilig Thuis

De GGD Zuid Limburg is de Geneeskundige Gezondheidsdienst die de publieke gezondheid uitvoert voor de gemeenten in Zuid-Limburg. Bij de uitoefening van onze (wettelijke) taken op het gebied van Veilig Thuis maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de taken die aan ons zijn opgedragen goed te kunnen uitvoeren. 

De GGD Zuid Limburg hecht veel waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring is vastgelegd hoe wij bij de uitvoering van Veilig Thuis omgaan met uw gegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij staan voor een veilig thuis voor iedereen. Veilig Thuis heeft de maatschappelijke taak om burgers te beschermen door een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te onderzoeken en zo de veiligheid te waarborgen. Deze taak is in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) vastgelegd. Om onze taak goed te kunnen uitvoeren, zijn wij bevoegd om persoonsgegevens te verwerken. Wij gebruiken deze gegevens om een goed beeld van de situatie te krijgen, zodat wij onze cliënten goed van dienst kunnen zijn. 

Gegevens die wij voor de uitvoering van Veilig Thuis verwerken zijn de volgende:

Gezin of huishouden

Als we een melding van een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld ontvangen over uw gezin of huishouden, mogen wij de persoonsgegevens van u en de mensen die betrokken zijn bij de melding verwerken. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Uw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), geslacht, geboortedatum en/of leeftijd;
 • Uw Burgerservicenummer (BSN);
 • Uw contactgegevens, zoals telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Gegevens over uw gezondheid, over geweld in huis en/of over kindermishandeling. 

Adviesvrager

Als u contact met ons opneemt om advies te vragen, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Uw NAW-gegevens, tenzij u anoniem advies wenst te vragen; 
 • Uw contactgegevens, zoals telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Toegangs- en identificatiegegevens, zoals een adviesdossiernummer;
 • Gegevens over uw beroep, indien u als een professional advies vraagt; 
 • Gegevens over uw vraag en het door ons gegeven advies.

Melder

Als u een melding doet, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam;
 • Uw contactgegevens, zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Gegevens over uw beroep, indien u als een professional een melding doet;
 • Uw melding.

Bovenstaande gegevens worden ook door ons verwerkt indien u anoniem meldt. Wij delen uw persoonsgegevens in dat geval nooit met directbetrokkenen of met andere instanties.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze taken op het gebied van Veilig Thuis zorgvuldig en verantwoord te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een duidelijk omschreven doel voor hebben en wanneer de wet bepaalt dat wij dit mogen (wettelijke grondslag).

Doel

Het doel van het gebruik van de persoonsgegevens is om onderzoek te doen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. En om zo nodig vervolgstappen te zetten, zoals het overdragen naar hulpverlening, het informeren van de Raad voor de Kinderbescherming en/of het doen van een melding bij de politie. Als er een melding over uw huishouden of gezin is gedaan, verzamelen wij persoonsgegevens over u, zodat wij weten wat uw situatie is. U wordt in alle gevallen door ons geïnformeerd, het moment waarop u wordt geïnformeerd hangt af van onze inschatting of de veiligheid het toelaat. 

De persoonsgegevens die door ons voor de uitvoering van de taken op het gebied van Veilig Thuis worden verwerkt moeten voor het uitvoeren van die taak noodzakelijk zijn.

Wettelijke grondslag

Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 6 lid 1 sub C)

Het is onze maatschappelijke taak om burgers te beschermen. Dit is een wettelijke verplichting die is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (artikel 4.1.1. en verder)

In deze wet is vastgelegd welke taken en bevoegdheden Veilig Thuis heeft en welke persoonsgegevens zij voor de uitvoering van die taken mag verzamelen. 

Besluit maatschappelijke ondersteuning (artikel 4.1.1. en verder)

In dit besluit wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 nader uitgewerkt. In het besluit staan de uitvoeringsvoorschriften voor het uitvoeren van de taken van Veilig Thuis.

Handelingsprotocol Veilig Thuis

In dit protocol zijn de wettelijke taken en bevoegdheden van Veilig Thuis verder uitgewerkt. Het protocol geeft een duidelijke richtlijn aan onze medewerkers voor hun handelen en geeft kaders mee aan u en uw gezin of huishouden indien u te maken krijgt met Veilig Thuis.

Bewaartermijn

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. De gegevens die wij in het kader van de uitvoering van onze taken op het gebied van Veilig Thuis verwerken, worden overeenkomstig de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bewaard. Gegevens naar aanleiding van een adviesvraag worden 2 jaar na het laatste contact bewaard. Dossiers naar aanleiding van een melding worden 20 jaar bewaard. Deze bewaartermijn begint te lopen vanaf het moment dat Veilig Thuis de melding heeft afgesloten. Onder omstandigheden kan deze bewaartermijn verlengd worden. Bijvoorbeeld wanneer het jongste kind nog geen 18 jaar oud is of wanneer dit nodig is voor een zorgvuldige taakuitoefening van Veilig Thuis.

Delen met derden

Delen met derden

Het delen van gegevens kan worden onderscheiden in twee situaties:

1. Wanneer wij een melding van een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling ontvangen, kunnen wij informeren of u bekend bent bij de volgende organisaties:

 • Uw gemeente;
 • De eigen systemen van Veilig Thuis;
 • Andere Veilig-Thuisorganisaties;
 • De Basisregistratie Personen(BRP);
 • Het Centraal Gezagsregister;
 • De Raad voor de Kinderbescherming;
 • Voogd of curator;
 • Ketenpartners;
 • Politie of OM;
 • Het Veiligheidshuis;
 • De politie of het Openbaar Ministerie.

Wij delen in dit geval uw naam en geboortedatum met deze organisaties. 

2. Wanneer Veilig Thuis besluit zelf verantwoordelijk te blijven voor het zicht op de veiligheid, nemen wij de melding zelf in behandeling. In dit geval kunnen wij ook informatie over u opvragen bij derden veelal professionals, die bij u of uw gezin betrokken zijn geweest. 

Wanneer wij gaan toe leiden naar zorg, dragen wij uw gegevens over aan de lokale zorgteams van de gemeente en/of de lopende hulpverlening. 

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, maken wij met deze derden daarover schriftelijk afspraken, zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens goed gewaarborgd is. 

Beveiliging

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de wet en de geldende beveiligingsnormen. 

Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende privacyrechten:

 • Recht op informatie – het recht om informatie te ontvangen over het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Recht op inzage – het recht om uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie – het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen
 • Recht op vergetelheid – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • Recht op beperking van de verwerking – het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
 • Recht op dataportabiliteit – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen aan uzelf of een andere organisatie
 • Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u gebruik kunt maken van deze rechten kunt u hier vinden.

Klachten

Klachten

Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen via het klachtenformulier op de website, dan wel mondeling of schriftelijk via de contactgegevens. Het klachtenformulier en de contactgegevens kunt u hier vinden.

Wilt u uw klacht liever ergens anders indienen? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies

Wij plaatsen cookies op ggdzl.nl en veiligthuiszl.nl om onze websites te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van beide websites te verzamelen. Zo kunnen we de websites verbeteren.

 • Meer informatie over cookies op de website van de GGD Zuid Limburg vindt u hier.
 • Meer informatie over cookies op de website van Veilig Thuis Zuid-Limburg vindt u hier

Meer informatie

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of andere vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via functionarisAP@ggdzl.nl. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie hierover vinden.

Deze privacyverklaring is op 9 juni 2022 opgesteld.