U bevindt zich op:Over de GGDPrivacy en bescherming persoonsgegevensPrivacy verklaringen afdelingen en unitsPrivacyverklaring Medische Arrestantenzorg

Privacyverklaring Medische Arrestantenzorg

Inleiding 

De GGD Zuid Limburg is de Geneeskundige Gezondheidsdienst die de publieke gezondheid uitvoert voor de gemeenten in Zuid-Limburg. Bij de uitoefening van onze (wettelijke) taken op het gebied van Medische Arrestantenzorg (MAZ) maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de taken die aan ons zijn opgedragen goed te kunnen uitvoeren. 

De GGD Zuid Limburg hecht veel waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring is vastgelegd hoe wij bij de uitvoering van de Medische Arrestantenzorg omgaan met uw gegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij de uitvoering van de Medische Arrestantenzorg wordt in opdracht van de politie en/of justitie onze Forensisch arts verzocht om arrestanten medisch te behandelen. Dit doet de Forensisch arts bijvoorbeeld wanneer een arrestant ziek is of hun medicatie niet bij zich dragen. Ook kunnen drugsvervangende middelen zoals methadon worden voorgeschreven en verstrekt bij verslaafde arrestanten. Bij een arrestant die onder invloed is wordt door de Forensisch arts beoordeeld of het verantwoord is om de arrestant op te sluiten. Voor het kunnen uitvoeren van deze Medische arrestantenzorg, hebben wij persoonsgegevens nodig. 

Gegevens die wij voor de uitvoering van de Medische Arrestantenzorg vaak verwerken zijn:

Verdachte/ingeslotene

  • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) geslacht, geboortedatum en/of leeftijd. Indien het nodig is verwerken wij ook een identificatienummer zoals het Burgerservicenummer (BSN) of cliëntnummer; 
  • Contactgegevens, zoals telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • Medische gegevens, zoals de lichamelijke en geestelijke gezondheid, lichaamsmateriaal en medicatievoorschriften.

Wij verwerken deze gegevens, omdat dit nodig is om een zorgvuldig medische behandeling te kunnen verrichten.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om onze taken op het gebied van Medische Arrestantenzorg zorgvuldig en verantwoord te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een duidelijk omschreven doel voor hebben en wanneer de wet bepaalt dat wij dit mogen (wettelijke grondslag).

Doel 

Het doel van het gebruik van persoonsgegevens voor de uitvoering van de Medische Arrestantenzorg is het verlenen van medische zorg aan de verdachte/ingeslotene in politiecellen, detentiecentra en penitentiaire inrichtingen. De verwerking van persoonsgegevens heeft ook tot doel om de gedane verrichtingen te kunnen declareren en eventuele geschillen te kunnen behandelen. De gegevens kunnen daarnaast ook gebruikt worden voor het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek.

De persoonsgegevens die de Forensisch arts voor de uitvoering van de Medische Arrestantenzorg verwerkt moeten voor het uitvoeren van die taak noodzakelijk zijn.

Wettelijke grondslag

Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 6 lid 1 sub B en C)

Bij het uitvoeren van de medische behandeling in het kader van de Medische Arrestantenzorg, is er sprake van de uitvoering van een medische behandelingsovereenkomst tussen de Forensisch arts en de arrestant. Ter uitvoering van deze overeenkomst zijn wij wettelijk verplicht om een dossier van u aan te leggen. 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)

In deze wet is neergelegd op welke wijze de Medische Arrestantenzorg door ons mag worden uitgevoerd. Zo bepaalt de wet dat en welke gegevens wij mogen vastleggen en hoe lang gegevens mogen worden bewaard.

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

De Wet BIG is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te bevorderen en patiënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Al onze Forensisch artsen zijn BIG-geregistreerd en moeten zich houden aan de regels die in de Wet BIG zijn opgenomen.

Bewaartermijn

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. De gegevens die wij in het kader van Medische Arrestantenzorg verzamelen, worden overeenkomstig de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst, 20 jaar bewaard. De termijn begint te lopen vanaf de laatste bewerking in het dossier. 

Delen met derden

Delen met derden

Wij voeren de Medische Arrestantenzorg uit in opdracht van de politie en/of justitie. Wij delen de bevindingen uit het onderzoek dan ook vaak met deze ketenpartners. Daarnaast kunnen wij de gegevens delen met de zorgverlener (huisarts/medisch specialist), toxicoloog, reclassering en Rechtbank Penitentiaire Inrichting (inkijkfunctie).

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, maken wij daarover schriftelijk afspraken, zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens goed gewaarborgd is. 

Beveiliging

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de wet en de geldende beveiligingsnormen. 

Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende privacyrechten:

  • Recht op informatie – het recht om informatie te ontvangen over het verwerken van uw persoonsgegevens
  • Recht op inzage – het recht om uw persoonsgegevens in te zien
  • Recht op rectificatie – het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen
  • Recht op vergetelheid – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens te laten verwijderen
  • Recht op beperking van de verwerking – het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
  • Recht op dataportabiliteit – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen aan uzelf of een andere organisatie
  • Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u gebruik kunt maken van deze rechten kunt u hier vinden.

Klachten

Klachten

Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen via het klachtenformulier op de website, dan wel mondeling of schriftelijk via de contactgegevens. Het klachtenformulier en de contactgegevens kunt u hier vinden.

Wilt u uw klacht liever ergens anders indienen? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies

Wij plaatsen cookies op ggdzl.nl om onze website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we de website verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u hier.

Meer informatie

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of andere vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via functionarisAP@ggdzl.nl. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie hierover vinden.

Deze privacyverklaring is op 21 april 2022 opgesteld.