U bevindt zich op:Over de GGDPrivacy en bescherming persoonsgegevensPrivacy verklaringen afdelingen en unitsPrivacyverklaring Forensisch Medische Expertise

Privacyverklaring Forensisch Medische Expertise

Inleiding 

De GGD Zuid Limburg is de Geneeskundige Gezondheidsdienst die de publieke gezondheid uitvoert voor de gemeenten in Zuid-Limburg. Bij de uitoefening van onze (wettelijke) taken op het gebied van de Forensisch Medische Expertise (FME), maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de taken die aan ons zijn opgedragen goed te kunnen uitvoeren. 

De GGD Zuid Limburg hecht veel waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring is vastgelegd hoe wij bij de uitvoering van de Forensisch Medische Expertise omgaan met uw gegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij de uitvoering van de Forensische Medische Expertise worden sporen en bewijsmateriaal verzameld naar aanleiding van verkeers- gewelds- en zedendelicten. Wanneer een slachtoffer aangifte doet bij de politie vanwege een verkeers-, gewelds- of zedendelict, wordt Forensisch arts van de GGD Zuid Limburg door justitie en/of politie gevraagd om een (onafhankelijke) letselverklaring op te stellen. Ook kan door de Forensisch arts bloed, urine en DNA-materiaal worden afgenomen. Voor het kunnen uitvoeren van dit onderzoek, hebben wij persoonsgegevens nodig. 

Gegevens die wij voor de uitvoering van de Forensisch Medische Expertise vaak verwerken zijn:

Gegevens van degene die aangifte doet

 • Naam, geslacht, geboortedatum en/of leeftijd. Indien het nodig is verwerken wij ook een identificatienummer zoals het Burgerservicenummer (BSN) of cliëntnummer; 
 • Medische gegevens, zoals de lichamelijke en geestelijke gezondheid en medicatievoorschriften.

Verdachte/ingeslotene

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) geslacht, geboortedatum en/of leeftijd. Indien het nodig is verwerken wij ook een identificatienummer zoals het Burgerservicenummer (BSN) of cliëntnummer; 
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Medische gegevens, zoals de lichamelijke en geestelijke gezondheid, lichaamsmateriaal en medicatievoorschriften.

Wij verwerken deze gegevens, omdat dit nodig is om een zorgvuldig onderzoek te kunnen verrichten.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om onze taken op het gebied van Forensisch Medische Expertise zorgvuldig en verantwoord te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een duidelijk omschreven doel voor hebben en wanneer de wet bepaalt dat wij dit mogen (wettelijke grondslag).

Doel

Het doel van het gebruik van persoonsgegevens voor de uitvoering van Forensisch Medische Expertise is het helder beschrijven en fotografisch vastleggen van letsels, het afnemen van bloed-, DNA- en urine, het opmaken van een letselbeschrijving en het doen van forensisch en medisch onderzoek bij zedendelicten. De verwerking van persoonsgegevens heeft ook tot doel om de gedane verrichtingen te kunnen declareren en eventuele geschillen te kunnen behandelen. De gegevens kunnen daarnaast ook gebruikt worden voor het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek.

De persoonsgegevens die de Forensisch arts voor de uitvoering van het onderzoek verwerkt moeten voor het uitvoeren van die taak noodzakelijk zijn.

Wettelijke grondslag

Voor het opstellen van de letselschaderapportage wordt aan het slachtoffer toestemming gevraagd. In het Proces-Verbaal van de politie wordt aan het slachtoffer toestemming gevraagd of de politie door de GGD Zuid Limburg de letselschaderapportage mag laten opstellen.

Bewaartermijn

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. De gegevens die wij in het kader van Forensisch Medische Expertise verzamelen, worden overeenkomstig de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst, 20 jaar bewaard. De termijn begint te lopen vanaf de laatste bewerking in het dossier. 

Delen met derden

Delen met derden

Wij voeren de Forensisch Medische Expertise uit in opdracht van de politie en/of justitie. Wij delen de bevindingen uit het onderzoek dan ook vaak met deze ketenpartners. Daarnaast kunnen wij de gegevens delen met de zorgverlener (huisarts/medisch specialist), toxicoloog, reclassering en Rechtbank Penitentiaire Inrichting (inkijkfunctie).

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, maken wij daarover schriftelijk afspraken, zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens goed gewaarborgd is. 

Beveiliging

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de wet en de geldende beveiligingsnormen.

Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende privacyrechten:

 • Recht op informatie – het recht om informatie te ontvangen over het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Recht op inzage – het recht om uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie – het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen
 • Recht op vergetelheid – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • Recht op beperking van de verwerking – het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
 • Recht op dataportabiliteit – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen aan uzelf of een andere organisatie
 • Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u gebruik kunt maken van deze rechten kunt u hier vinden.

Klachten

Klachten

Bent u het niet eens met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen via het klachtenformulier op de website, dan wel mondeling of schriftelijk via de contactgegevens. Het klachtenformulier en de contactgegevens kunt u hier vinden.

Wilt u uw klacht liever ergens anders indienen? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies

Wij plaatsen cookies op ggdzl.nl om onze website te analyseren en te verbeteren. De cookies worden alleen gebruikt om informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Zo kunnen we de website verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u hier.

Meer informatie

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of andere vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via functionarisAP@ggdzl.nl. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie hierover vinden.

Deze privacyverklaring is op 21 april 2022 opgesteld.