U bevindt zich op:Professionals Infectieziekten Bestrijding infectieziekten Coronavirus  Informatie voor scholen en kinderopvang

Testen van medewerkers scholen en kinderopvang en gastouders

Voor medewerkers en leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, kinderopvang en gastouders die klachten hebben, maken we  een uitzondering op de landelijke regel. Zij kunnen zich rechtstreeks aanmelden voor een test bij de corona-informatielijn van GGD Zuid Limburg: 

088 - 880 50 05

Door deze aanmelding bij de GGD Zuid Limburg, hebben we meer zicht op het aantal positief of negatief geteste medewerkers en leerlingen op een locatie. Met deze informatie kunnen we sneller acteren richting school over te nemen maatregelen en/of communicatie indien dit nodig is. Het is daarom belangrijk dat ook medewerkers en leerlingen werkzaam of schoolgaand in Zuid-Limburg, maar woonachtig in Midden- of Noord-Limburg, Duitsland of België, ingepland worden voor een test bij ónze GGD in Zuid-Limburg. Testen is alleen mogelijk op afspraak!

Positieve uitslag medewerker of leerling?

Indien een medewerker of leerling positief getest is op Covid-19 wordt er, altijd na contact met de betrokkene, vanuit Infectieziektebestrijding contact opgenomen met de directie van de school. De GGD bespreekt met de directie de te nemen maatregelen, afhankelijk van het besmettingsrisico. De GGD informeert zelf degenen die in nauw contact hebben gestaan met de positief geteste medewerker of leerkracht en stemt met de directie van de school overige communicatie af.

Informatie voor scholen en kinderopvang

  Informatie over (hygiëne)maatregelen 

  Met vragen over de vertaling van algemene maatregelen naar uw specifieke situatie kunt u terecht bij de jeugdverpleegkundige of medewerker gezondheidsbevordering, verbonden aan uw school. Voor de kinderopvangorganisaties kan hiervoor de Inspecteur kinderopvang of de jeugdverpleegkundige benaderd worden. Zij worden ondersteund door een team van deskundigen vanuit de verschillende taakgebieden van de GGD (Infectieziektebestrijding, Hygiëne & Inspectie kinderopvang, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidsbevordering, Psychosociale Hulpverlening bij incidenten en Veilig Thuis).

  JGZ 

  Het JGZ-team verbonden aan uw school of kinderdagverblijf is beschikbaar voor uw vragen en signalen met betrekking tot groei en ontwikkeling van kinderen. Contacten met de JGZ, zoals rondetafeloverleggen, vinden digitaal plaats. De JGZ buigt zich ook over het sociaal-emotionele aspect van heropening scholen en kijkt welke rol ze hierin kan vervullen.

  Inspectie kinderopvang 

  Ook nu is verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving essentieel. Daarom zullen toezichthouders kinderopvang beschikbaar zijn voor de beantwoording van vragen over inspecties en de praktische uitvoering van de opvang. In overleg met GGD GHOR Nederland en gemeenten in Zuid-Limburg bekijkt de unit Hygiëne & Inspectie Kinderopvang op welke wijze ze haar taak in de komende periode vorm gaat geven. Hierover ontvangen de kinderopvangorganisaties binnenkort meer informatie.

  Hygiëne, schoonmaak en PBM

  Waar moet je allemaal aan denken voordat je het schoolgebouw kunt openen? Bijvoorbeeld: wat te doen met de (mechanische) ventilatie?

  Een antwoord op deze vragen staat in de checklist ‘schoolgebouw en wederopstart’ en deze protocollen.

  Wat te doen bij hoesten en niezen?

  Leer de kinderen hoesten in de binnenkant van de elleboog. Gebruik daarbij papieren disposable zakdoekjes als het kind of medewerker moet hoesten of niezen.

  Handen wassen met water en zeep?

  Zorg dat de kinderen en de leerkracht/pedagogisch medewerker (en ouders) regelmatig de handen wassen met water en zeep en deze afdrogen met een disposable papieren handdoek. Laat de kinderen naast de vaste momenten (voor het eten, na toiletgang, na het buitenspelen en bij zichtbare vieze handen) ook tussendoor extra de handen wassen.

  Moeten hygiënedoekjes of desinfecterende handgel/alcohol worden gebruikt?

  Gebruik liever géén hygiënedoekjes en/of handgel/alcohol bij de kinderen. Hygiënedoekjes bevatten veelal alcohol en chloor waardoor het veiligheidsaspect in gedrang kan komen; denk hierbij aan het in de mond nemen en/of het wrijven in de ogen.

  Desinfecterende gel of handalcohol niet inzetten bij kinderen vanwege het veiligheidsaspect; denk aan het drinken of “proeven” van de gel/alcohol.

  • Gebruik daarom alléén water en zeep bij kinderen.
  • Gebruik naast water en zeep eventueel desinfecterende gel/alcohol, maar dan uitsluitend bij de medewerkers
  Hoe gaan we om met de reguliere schoonmaak?

  Voor de reguliere schoonmaak is een allesreiniger (zeepoplossing) afdoende. Het corona virus is niet bestand tegen zeepbestanddelen en alcohol. Zet alcohol (70%) alleen in bij een verdenking van coronabesmetting en alleen op kleine harde oppervlakken of voorwerpen welke bestand zijn tegen alcohol.

  Heb extra aandacht voor de plekken welke vaak aangeraakt worden door personeel en kinderen; denk hierbij aan klinken, railing, handvaten en lichtknoppen. De reguliere schoonmaak dient dagelijks plaats te vinden.

  Is het nodig om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in te zetten?

  PBM ( halterschort, handschoenen, beschermbril en mondneusmasker) zullen veelal niet standaard aanwezig zijn en behoeven ook niet standaard ingezet te worden, daar in principe alle bewezen en verdachte kinderen en/of leerkrachten geweerd zullen worden.

  In verband met een specifieke situatie hebben wij Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) nodig. Hoe komen we daaraan?

  Overleg over de indicatie, het gebruik en het verkrijgen van PBM met de professionals van de jeugdgezondheidszorg die uw school al kennen.

  Afstand houden en organisatie aanbod

  Wat zijn de afspraken rondom het 1.5 meter afstand houden?
  • Basisonderwijs en kinderopvang: kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Voortgezet onderwijs: jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.
  • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1.5 meter afstand bewaard worden
  • Tussen personeelsleden en ouders (en andere externen) moet altijd 1.5 meter afstand bewaard worden
  Kunnen oudergesprekken en knooppunten weer fysiek op school/kinderopvang plaatsvinden?

  Het uitgangspunt blijft: overleg op afstand. 
  Spreek alleen fysiek af wanneer dit noodzakelijk is en houd u dan aan de voorzorgsmaatregelen zoals beschreven door de Rijksoverheid.

  Meer informatie: 

  Mijn leerling moet met regelmaat door twee volwassenen geholpen worden in zijn verzorging of zijn gedrag. De volwassenen kunnen dan geen anderhalve meter afstand houden tot elkaar. Hoe gaan wij hier mee om?

  Als het helpen van de leerling door twee volwassenen tegelijkertijd niet langer duurt dan 5 minuten, is er geen reden om PBM te gebruiken. Het is om deze reden wel van belang dat mensen ook met lichte klachten niet naar school komen.

  Op mijn school/kinderdagverblijf zijn te weinig volwassenen om het bedoelde aanbod aan onderwijs en opvang te organiseren. Wat nu?

  Dit is een vraag voor uw organisatie, wellicht in gesprek met de gemeente, hoe het aanbod aan ouders en kinderen gewaarborgd kan worden in de regio.

  Kinderopvang

  Kan ik nog steeds gebruik maken van noodopvang bij de kinderopvang?

  De noodopvang blijft ook na 11 mei beschikbaar voor kinderen van ouders van wie één van de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, en die niet uitkomen met alleen het gebruik van de reguliere opvang.

  Mogen houders en gastouderbureaus weigeren om noodopvang aan te bieden?

  Ook nu kinderopvang en scholen weer open gaan blijft noodopvang noodzakelijk. De Veiligheidsregio en de gemeenten hebben hier een taak in. In principe kan noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen/ vitale sectoren op alle locaties plaatsvinden. Dit gebeurt in overleg met de houders kinderopvang. Lees meer over dit onderwerp op de website van de Rijksoverheid.

  Wat is het beleid ten aanzien van noodopvang voor kwetsbare kinderen (met bijvoorbeeld een sociaal medische indicatie)?

  Er is opvang, onderwijs of begeleiding voor kwetsbare kinderen mogelijk binnen de noodopvang, maar het gaat om maatwerk. Oplossingen kunnen ook gevonden worden in een andere setting (bijvoorbeeld een school of behandellocatie wordt in uitzonderlijke gevallen een locatie voor deze kwetsbare kinderen waar zij worden opgevangen). De gemeente heeft een coördinerende rol, waar nodig sturend.

  Hoe kan ik mij als gastouder aanmelden voor een test?

  Gastouders met klachten of huisgenoten van gastouders met klachten kunnen zich laten testen door de GGD Zuid Limburg. Zij kunnen zich aanmelden voor een test bij de Corona Informatielijn van GGD Zuid Limburg T 088 880 5005.

  Zij mogen geen kinderen opvangen als ze klachten hebben en in afwachting zijn van de testuitslag.

  Kan een nieuwe gastouder in LRK worden opgenomen zonder geldig EHBO certificaat?

  Nee, een nieuwe gastouder moet voldoen aan alle kwaliteitseisen om geregistreerd te worden in het LRK. Ook een geldig EHBO certificaat behoort hiertoe. Een reeds bekende gastouder met een EHBO-certificaat dat door corona is verlopen, kan wel geregistreerd worden.

  Wel of niet naar school of kinderopvang?

  Wat te doen bij snotneuzen en snottebellen (0 t/m 5 jaar)?

  Het RIVM heeft de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. Kinderen in het kinderdagverblijf of groep 1 of 2 van de basisschool met alleen neusverkoudheid zonder koorts mogen naar het kinderdagverblijf of school, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19. Kinderen met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.

  Meer informatie: Handreiking bij neusverkouden kinderen

  Als een kind hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, mag het dan niet naar school of kinderopvang?

  Kinderen waarvan bekend is dat ze chronische luchtwegklachten hebben, bijvoorbeeld als gevolg van astma of hooikoorts, kunnen wel naar school of kinderopvang. Bij twijfel kunnen ouders of verzorgers contact opnemen met de GGD. Een medewerker infectieziektebestrijding van de GGD overlegt met de ouders of het kind in aanmerking komt voor een test.

  Meer informatie: Handelingsprotocol bij kinderen (0 - 12 jaar) met klachten (PDF, 163 kB)

  Welke kinderen zijn kwetsbaarder dan anderen in deze tijd? Kunnen zij daarom beter thuis te blijven?

  Voor zover nu bekend en gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde lijken kinderen met onderliggend lijden geen ernstiger beloop van covid-19 te hebben, met uitzondering van kinderen met obesitas en daarbij diabetes mellitus type 2. Overleg bij vragen en zorgen met de ouders van het kind en vraag de jeugdarts bij dit overleg aan te sluiten. De jeugdarts zal zo nodig met de behandelend arts van het kind overleggen.

  Wat moet school of kinderopvang doen als er meerdere kinderen met klachten thuisblijven?

  Als 3 of meer kinderen (t/m 11 jaar) in een groep in verband met klachten als neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts thuis moeten blijven, meldt de school en/of kinderopvangorganisatie dit bij de GGD unit Infectieziektebestrijding T 088 -  880 5070.

  Mag een leerkracht, pedagogisch medewerker of gastvrouw, die luchtwegklachten heeft gehad maar inmiddels klachtenvrij is werken?

  Als de leerkracht, pedagogisch medewerker of gastvrouw minimaal 24-uur klachtenvrij is, mag hij/zij werken. Het heeft geen nut om een test te doen, omdat die test niet uitwijst of je besmet bent geweest met Covid-19.

  Een gastouder behoort tot een risicogroep. Kan deze verplicht worden om opvang te bieden?

  Nee. Een gastouder die tot een risicogroep behoort, kan niet verplicht worden opvang te bieden. Dit geldt ook voor gastouders met gezinsleden die tot een risicogroep behoren.