U bevindt zich op: Home /Professionals /Diensten /Zorg en advies / Sociaal medisch advies

Sociaal medisch advies

De gemeenten en Sociale Diensten ontvangen van burgers aanvragen voor hulpmiddelen, ontheffingen, arbeidsgeschiktheid en inburgering. Om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen, vragen zij medisch advies aan de GGD.

Om een goed besluit te kunnen nemen is bijvoorbeeld informatie nodig van de behandelend arts van de cliënt. Gemeenten en Sociale Diensten kunnen deze informatie om verschillende redenen niet zelf opvragen.

Woon- en vervoersvoorzieningen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking goede en betaalbare voorzieningen krijgen. Deze voorzieningen moeten ervoor zorgen dat deze mensen zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. De geadviseerde voorziening moet een oplossing bieden voor specifieke woon- of vervoersproblemen.

Gehandicaptenparkeerkaart

De gehandicaptenparkeerkaart is bedoeld voor mensen met een functiebeperking die gebruik maken van een auto of een gehandicaptenvoertuig. De kaart wordt afgegeven voor een periode van vijf jaar. Een medisch onderzoek is een verplicht onderdeel van de aanvraagprocedure, tenzij uit eerder onderzoek blijkt dat men inderdaad aan de criteria voldoet.

Leerlingenvervoer

Als een kind niet zelfstandig naar school kan, bijvoorbeeld  door ziekte, een handicap of gedragsproblemen, kan men aanspraak maken op leerlingenvervoer. Soms kan een kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. De gemeente beslist of een kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke uitgaven die men door bijzondere omstandigheden niet zelf kan betalen. Bijvoorbeeld extra kosten door ziekte of een bijdrage voor de contributie van een sportvereniging van schoolgaande kinderen. Ook ouderen met een klein pensioen kunnen in sommige gevallen aanspraak maken op bijzondere bijstand. De voorwaarden voor bijzondere bijstand verschillen per gemeente.

Arbeidsgeschiktheid

Een arbeidsgeschiktheidskeuring in het kader van de participatiewet, is gericht op de mogelijkheden van de cliënt en niet op zijn beperkingen. De GGD geeft in haar advisering aan welke mogelijkheden de cliënt nog heeft en voor welk(e) traject(en) hij of zij in aanmerking zou kunnen komen.

Ontheffing Inburgeringsexamen

In de wet Inburgering worden bepaalde groepen verplicht een inburgeringsexamen af te leggen. Het is mogelijk een ontheffing voor dit examen aan te vragen. De aanvraag moet worden onderbouwd met een (medisch) advies van een onafhankelijke arts. Een aanvraag indienen kan als wordt verwacht dat de cliënt het examen niet zal kunnen halen door:

  • een psychische belemmering
  • een lichamelijke belemmering
  • een verstandelijke handicap

Vrijstelling leerplicht

De leerplichtwet zorgt ervoor dat ieder kind, van 5 tot 18 jaar, naar school gaat en op een school staat ingeschreven. Soms kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht.
Dit kan om een aantal redenen, bijvoorbeeld omdat het kind op een school in het buitenland zit of omdat het kind door lichamelijke of psychische redenen niet in staat is om via een school onderwijs te volgen. De leerplichtambtenaar van de gemeente beoordeelt de aanvraag voor vrijstelling.

Stuur door

Stuur deze informatie door

stuurartikeldoor

Data