U bevindt zich op:Over de GGD Vacatures  Medewerker vangnet OGGZ

Medewerker vangnet OGGZ (0,7 fte)

Voor de duur van 2 jaar

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan de samenleving. De GGD staat dicht bij de mensen om te achterhalen wat zij nodig hebben om gezond te leven en vitaal en zelfredzaam te blijven. De GGD doet dit namens de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.

De gezondheid van de Zuid-Limburgers staat centraal. Daarom vindt de GGD het belangrijk dat alle medewerkers in elk geval klantgericht, resultaatgericht en flexibel zijn en blijven leren hoe zij hun werk nog beter kunnen doen.

De afdeling

De afdeling Gezondheid en Maatschappelijke Participatie (GMP) helpt mensen in een kwetsbare positie om hun zelfredzaamheid te vergroten door belemmeringen op het gebied van gezondheid aan te pakken. Deze mensen hebben vaak problemen op meerdere gebieden en vinden het moeilijk om goed voor zichzelf te zorgen. Daardoor kunnen ze vaak ook niet goed meedoen in de samenleving. Samen met diverse andere partijen helpt de afdeling GMP deze mensen om (weer) de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid.

Binnen de unit Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) is ruimte ontstaan voor de functie van medewerker vangnet OGGZ.

Functieomschrijving

In deze functie staat het, op locatie, contact leggen met leden van de sociaal kwetsbaren, het taxeren en analyseren van de situatie en het bemiddelen naar de reguliere hulp- en dienstverlening centraal.

Het resultaat van uw individuele begeleiding is dat zorgwekkende en zorg mijdende cliënten door uw bemoeizorg op een juiste en adequate wijze individueel begeleid en ondersteund en daar waar nodig toegeleid zijn naar reguliere instanties.

De activiteiten:

 • U stelt een plan van aanpak op en motiveert en geleidt de zorgwekkende en zorg mijdende cliënten op basis daarvan door naar de reguliere hulpverlening, bewaakt, stelt bij en coördineert het individuele plan van aanpak.
 • U onderzoekt naar aanleiding van de binnengekomen melding de medische, psychische en sociale achtergronden van de gemelde problematiek.
 • U verleent outreachend hulp aan de cliënt, bepaalt het gevaar voor de cliënt en de omgeving, de urgentie van hulpverlening en neemt zo nodig direct actie.
 • U bouwt op en onderhoudt een vertrouwensrelatie met de cliënt.
 • U biedt ondersteuning bij het opbouwen en versterken van het sociaal netwerk.
 • U fungeert als aanspreekpunt, onderhoudt contact en maakt concrete afspraken met de partijen gericht op de uitvoering van de zorg.
 • U legt op locatie contact met sociaal kwetsbaren, u analyseert de situatie en waar mogelijk en noodzakelijk bemiddelt u naar reguliere hulp- en dienstverlening.
 • U draagt zorg voor een adequate cliëntregistratie en dossiervorming conform de richtlijnen van de instelling en signaleert mede op basis hiervan knelpunten in de zorg.

Daarnaast verricht u preventiewerkzaamheden. Daardoor heeft er in een vroegtijdig stadium signalering van en eventuele hulpverlening aan sociaal kwetsbaren plaatsgevonden, waardoor maatschappelijke teloorgang en overlast voorkomen wordt.

De activiteiten:

 • U legt op de daarvoor in aanmerking komende vindplaatsen contact met leden van de doelgroep en het sociaal netwerk daaromheen.
 • U heeft een consultatiefunctie m.b.t. OGGZ problematiek en bemoeizorgtechnieken.

Tot slot geeft u concrete adviezen en verbetervoorstellen ten aanzien van het te voeren beleid OGGZ.

De activiteiten:

 • U formuleert op basis van de gesignaleerde knelpunten voorstellen tot verbetering ten aanzien van het te voeren beleid.
 • U ontwikkelt OGGZ-projecten, participeert hierbinnen en verzorgt de evaluatie.
 • U initieert verbetertrajecten en/of projecten gericht op de werkzaamheden van de medewerkers OGGZ en participeert hierbinnen.

Functie-eisen

 • U heeft minimaal een relevante afgeronde HBO opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk werk of verpleegkunde.
 • U hebt bij voorkeur werkervaring op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidzorg.
 • U beschikt over de volgende competenties: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, leervermogen, adviesvaardigheid, probleemoplossend vermogen, overtuigingskracht, oordeelsvorming en vasthoudendheid.
 • U kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband goed functioneren.
 • U hebt de opleiding bemoeizorg gevolgd of bent bereid deze te volgen. De werkzaamheden brengen met zich mee dat een auto en rijbewijs noodzakelijk zijn.

Arbeidsvoorwaarden

 • Voor de functie van medewerker vangnet OGGZ geldt aanloopschaal 8 (maximaal € 3.376,-) en functieschaal 9 (maximaal € 3.805,-).
 • Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 2 jaar.

Interesse?

Heeft u belangstelling voor deze vacature, dan ontvangen wij graag uiterlijk 30 augustus 2018 een motivatie met CV via personeelszaken@ggdzl.nl.

Meer informatie over de functie

Michel Limpens, Afdelingshoofd Gezondheid en Maatschappelijke Participatie

088 880 53 99

Meer informatie over de procedure

Har Tegelaers, PTO adviseur

088 - 880 55 58