U bevindt zich op:Over de GGD Vacatures  Coördinator Centrum Seksueel Geweld Limburg

Coördinator Centrum Seksueel Geweld Limburg

0,6 fte (21,6 uur per week)
De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan de samenleving. De GGD staat dicht bij de mensen om te achterhalen wat zij nodig hebben om gezond te leven en vitaal en zelfredzaam te blijven. De GGD doet dit namens de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.
De gezondheid van de Zuid-Limburgers staat centraal. Daarom vindt de GGD het belangrijk dat alle medewerkers in elk geval klantgericht, resultaatgericht en flexibel zijn en blijven leren hoe zij hun werk nog beter kunnen doen.

De afdeling

De afdeling Gezondheid en Maatschappelijke Participatie (GMP) helpt mensen in een kwetsbare positie om hun zelfredzaamheid te vergroten door belemmeringen op het gebied van gezondheid aan te pakken. Deze mensen hebben vaak problemen op meerdere gebieden en vinden het moeilijk om goed voor zichzelf te zorgen. Daardoor kunnen ze vaak ook niet goed meedoen in de samenleving. Samen met diverse andere partijen helpt de afdeling GMP deze mensen om (weer) de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid.
De functie van coördinator Centrum Seksueel Geweld Limburg wordt organisatorisch onder de afdeling GMP gepositioneerd. In het Centrum Seksueel Geweld Limburg (CSG Limburg) werken meerdere organisaties en meerdere disciplines samen.  Deze disciplines (medische, psychologische en forensische)  werken samen volgens de multidisciplinaire aanpak (MDA). Het CSG Limburg is er in het belang van slachtoffers (0-100 jaar) en richt zich primair op slachtoffers van seksueel geweld tot en met 7 dagen geleden. De eerste week direct na het seksueel geweld is namelijk cruciaal op medisch, psychologisch en forensisch vlak om sporen veilig te stellen en de juiste medische behandeling te verstrekken. Kenmerkend voor een CSG is dat zorg vanuit verschillende disciplines integraal wordt verleend. Het uitgangspunt is ‘zo snel mogelijk met zo weinig mogelijk professionals, die zo goed mogelijk zijn opgeleid’ hulp bieden. Slachtoffers die geen contact met politie willen of aangeven langer dan 7 dagen geleden seksueel te zijn misbruikt, kunnen ook van het CSG Limburg gebruik maken. Het centrum is dag en nacht telefonisch bereikbaar.

Het CSG Limburg biedt:

 • Acute medische zorg gericht op preventie van zwangerschap, besmetting met SOA/HIV en behandeling van letsel.
 • Acute psychologische zorg om herstel te bevorderen ter preventie van het ontstaan van psychische stoornissen, met name PTSS.
 • Forensisch onderzoek gericht op sporen en letselduiding.

Functieomschrijving

Doel van de functie
De coördinator van het CSG Limburg draagt zorg voor een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines (forensisch, medisch, psychologisch) en is verantwoordelijk voor de afstemming op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau. De coördinator vormt tevens de verbinding met het landelijke CSG netwerk en heeft een belangrijke rol, samen met alle partijen, in de doorontwikkeling van het CSG. De coördinator is het gezicht van het CSG Limburg.

Organisatorische positie
De coördinator CSG Limburg rapporteert aan de stuurgroep, waar alle convenantpartners in vertegenwoordigd zijn en werkt nauw samen met de werkgroep. De coördinator is in dienst van de GGD Zuid-Limburg.

Taken

Het informeren van de werkgroep over zaken aangaande CSG Limburg en zorgdragen voor afstemming op bestuurlijk niveau: Het maken van een jaarverslag over de behaalde resultaten en andere bijzonderheden.

 • Periodieke evaluaties en daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
 • Het organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten van de werkgroep.
 • Organiseren jaarlijks evaluatiemoment inclusief eventuele verlenging van gemaakte afspraken.

Zorgdragen voor het beschikbaar hebben van adequate werkprocessen die met alle partijen zijn afgestemd:

 • Plannen en voorzitten van multidisciplinaire evaluatie overleggen.
 • Samen met de partijen ontwikkelen, evalueren en aanpassen van werkprocessen en protocollen en het bewaken van de kwaliteit daarvan;
 • Zo vaak als nodig is afstemming met (of tussen) verschillende partners organiseren;
 • In nauwe verbinding staan met de operationele medewerkers, signaleren van knelpunten en bieden van operationele oplossingen.

Aansluiting bij landelijk netwerk CSG’s:

 • Deelname aan kartrekkersoverleg. Ca. 4 x per jaar.
 • Landelijke afspraken vertalen naar CSG Limburg.

PR & communicatie:

 • Zorgdragen voor communicatieplan en PR materiaal voor het CSG Limburg.
 • Aanspreekpunt voor burgers, organisaties, etc. bij vragen betreffende het CSG Limburg of seksueel geweld niet zijnde casussen.
 • Aanspreekpunt voor de pers.
 • Gevraagd en ongevraagd het CSG Limburg of seksueel geweld onder de aandacht brengen bij het publiek. 

Functie-eisen

U heeft kennis van het veld waar binnen het CSG Limburg zich beweegt:

 • Kennis van seksueel geweld en het effect hiervan op slachtoffers en eventueel hun omgeving;
 • Basiskennis relevante beleidsterreinen (bijv. somatische zorg, forensische opsporing, traumaverwerking).
 • Kennis van de sociale kaart in Limburg.

U beschikt over kennis van en inzicht in relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

U beschikt over de volgende competenties:

 • Sociaal vaardig; het op kunnen bouwen en in stand houden van een netwerk van ketenpartners en hiermee samen kunnen werken.
 • Met enthousiasme overtuiging kunnen implementeren van beleidsontwikkelingen binnen de organisatie.
 • Resultaatgericht en organisatiesensitief.
 • Kunnen fungeren als ‘een spin in het web’.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Sterk in plannen, organiseren en het overzicht houden.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Flexibele houding.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring
 • Minimaal schaal 9 (maximum van de schaal € 3.805,-) en maximaal schaal 10 (maximum van de schaal € 4.225,-) bij een volledig dienstverband (36 urige werkweek).
 • Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar, waarna bij gebleken geschiktheid verlenging plaatsvindt. De duur van het project is vooralsnog op 3 jaar gesteld.
 • De rechtspositieregelingen voor gemeentepersoneel (CAR-UWO) zijn van toepassing.

Interesse?

Heeft u belangstelling voor deze vacature, dan ontvangen wij graag uiterlijk 18 oktober 2018 een motivatiebrief met CV

personeelszaken@ggdzl.nl

Meer informatie over de functie

Michel Limpens, afdelingshoofd Gezondheid en Maatschappelijke Participatie

088 - 880 53 99

Meer informatie over de procedure

Mariëlle Pijpers, unit PTO

088 - 880 54 72