Fakkelen

Petrochemische fabrieken en raffinaderijen hebben veiligheidsinstallaties om brandbare gassen veilig en (milieu)verantwoord af te voeren en te verbranden. Ook Chemelot heeft zo’n ‘fakkel’installatie. Bij grotere storingen en onderhoudswerkzaamheden kunt u dat merken: u ziet een grote vlam en soms een zwarte rookpluim en er kan geluidsoverlast zijn. Bedrijven willen geen overlast veroorzaken voor de omgeving maar uit veiligheidsoverwegingen is het soms onvermijdelijk.

Om welke stoffen gaat het?

Om welke stoffen gaat het?

Het overgrote deel van de stoffen die verbranden zijn koolwaterstoffen. Bij verbranding ontstaan kooldioxide en water. Bij onvolledige verbranding ontstaan ook nog koolmonoxide en roetdeeltjes. Door het toevoegen van stoom kan dat worden tegengegaan, maar dat kan geluidsoverlast voor de omgeving opleveren. Minder stoom toevoegen leidt tot minder geluid, maar daardoor komt weer meer roetvorming voor.

Wat betekent dat voor de gezondheid van de omwonenden?

Wat betekent dat voor de gezondheid van de omwonenden?

De overheid bepaalt de luchtkwaliteitsnormen voor gevaarlijke stoffen. Uit een berekening bij het fakkelsysteem op het industrieterrein in Moerdijk blijkt dat
de luchtkwaliteitsnormen niet worden overschreden . Er is geen reden om te veronderstellen dat de situatie rondom de fakkel in Geleen anders is.
De GGD is van oordeel dat het fakkelen op de Chemelot-site, wel tot overlast en hinder leidt, maar dat er geen sprake is van een extra risico voor de gezondheid van de omwonenden.