U bevindt zich op:BurgersMedisch onderzoek Spreekuur sociaal medische advisering

Spreekuur sociaal medische advisering

De GGD Zuid Limburg adviseert de gemeente bij aanvragen van voorzieningen en ontheffingen en als het gaat om arbeidsgeschiktheid. De gemeente gebruikt het advies van de GGD bij de beoordeling van uw aanvraag.

U kunt een aanvraag alleen bij de gemeente doen, niet bij de GGD. Als het nodig is dat u op het spreekuur komt van de arts Sociaal Medische Advisering, ontvangt u een uitnodiging. Heeft u vragen of opmerkingen over een advies, dan kunt u contact opnemen met de consulent van uw gemeente. De consulent is uw directe aanspreekpunt voor al uw vragen.

Waar kunt u een aanvraag indienen?

Waar kunt u een aanvraag indienen?

Meldt u zich bij het WMO-loket van uw gemeente indien u hulp nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen in uw huis, of hulp nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld voor:

 • huishoudelijke hulp
 • rolstoel, scootmobiel of ander verplaatsmiddel dat u nodig heeft, omdat u gehandicapt bent of slecht kunt lopen
 • regiotaxivervoer
 • woningaanpassingen
 • gehandicaptenparkeerkaart bestuurder en/of passagier

Meldt u zich bij de Sociale Dienst van uw gemeente voor:

 • bijzondere bijstand

Meldt u zich bij de balie van uw gemeente voor:

 • ontheffing van het inburgeringsexamen
 • leerlingenvervoer
 • ontheffing van leerplicht

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 1. De consulent van uw gemeente beoordeelt alle aanvragen. De gemeente bekijkt of er een medisch advies nodig is.
 2. Als een medisch advies nodig is, dan krijgt u per brief of telefoon een uitnodiging voor een onderzoek door de arts of ergotherapeut van de GGD. Meestal is dit op een GGD locatie, soms is een huisbezoek nodig.
 3. Als dat nodig is, vraagt de GGD-arts aanvullende informatie op bij uw huisarts of specialist. Hij of zij zal hiervoor altijd toestemming aan u vragen.
 4. Als er door de GGD aanvullende informatie bij uw behandelend arts wordt opgevraagd maar deze niet wordt opgestuurd,  dan kan de betreffende informatie niet worden meegenomen in het uiteindelijke advies. De GGD adviseert op basis van de beschikbare informatie.
 5. De GGD-arts stelt een advies op. Het advies is kort en bondig. Er staan niet meer gegevens in dan strikt noodzakelijk. De GGD gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.
 6. De consulent van uw gemeente ontvangt het advies en neemt het mee in de beoordeling van uw aanvraag. De gemeente neemt een besluit op basis van de beschikbare informatie.
 7. De gemeente beslist uiteindelijk over uw aanvraag.

Uw gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratiesysteem. Hierop is het privacybeleid van de GGD van toepassing.

Vragen over het spreekuur

Wat gebeurt er tijdens de afspraak?

De arts van de GGD praat met u over uw medische problemen. Hij of zij zal vooral vragen wat u nog wel en wat u niet meer kunt doen. Daarna vindt er mogelijk een lichamelijk onderzoek plaats. Zo nodig vraagt de arts aanvullende informatie aan bij een van de artsen bij wie u in behandeling bent.

Waar moet ik zijn?

De GGD Zuid Limburg heeft verschillende bezoeklocaties. In de brief die u van de GGD krijgt, staat waar u zijn moet. Mocht u de brief kwijt zijn dan kunt u het beste even contact opnemen met het secretariaat. Op sommige bezoeklocaties is de parkeergelegenheid beperkt. U kunt ook gebruik maken van het openbaar vervoer of Omnibuzz-vervoer.

Wat moet ik meenemen?

De uitnodigingsbrief en een geldig legitimatiebewijs. Als u medicijnen gebruikt, neemt u ook een overzicht van deze medicijnen mee. Als u al verslagen heeft van een arts/behandelaar waar u in behandeling bent, neem deze dan ook mee.

Hoe lang duurt een afspraak?

Een afspraak op het spreekuur duurt meestal niet langer dan een half uur. Er kan een wachttijd zijn van 15 minuten, maar gemiddeld is de wachttijd niet meer dan enkele minuten.

Hoe kan ik mijn afspraak wijzigen?

Als u niet kunt komen op het afgesproken tijdstip of uw brief kwijt bent, neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling.

Hoe lang duurt het voordat er een advies naar de gemeente gaat?

Als de arts van de GGD geen aanvullende informatie hoeft op te vragen, gaat er meestal binnen een week na het spreekuurbezoek een advies naar de gemeente. Als de arts wel aanvullende informatie moet opvragen, gaat er meestal binnen een maand na het spreekuurbezoek een advies naar de gemeente.

Hoe kom ik te weten of het advies naar de gemeente is gestuurd?

U kunt aan de consulent van uw gemeente vragen wat de status is van uw aanvraag. Hij of zij kan u dan ook vertellen of het advies van de GGD al binnen is.

Wat gebeurt er bij een ergonomisch advies?

Soms wil de gemeente van de GGD weten wat voor soort voorziening het beste bij iemand past, iemand nodig heeft. Een huisbezoek is dan vaak noodzakelijk, of een afspraak bij de leverancier van die voorzieningen.

Is dit op u van toepassing, dan krijgt u van ons een brief met de datum en het tijdstip waarop de ergotherapeut van de GGD u thuis zal bezoeken of samen met u een afspraak heeft bij de leverancier.

Vragen over het advies

Vragen over het advies

De gemeente neemt het advies van de GGD mee in de uiteindelijke beslissing over uw aanvraag. Hierover krijgt u van uw gemeente bericht. Tijdens de afspraak wordt met u besproken of u het advies wilt inzien voordat het naar de gemeente gestuurd wordt.
Wilt u meer informatie, bent u het niet eens met het medisch advies of wilt u bezwaar maken tegen de beslissing? Neem dan contact op met de consulent van uw gemeente. Via de gemeente kunt u ook een kopie van het medisch advies ontvangen.

Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u dat tijdens het spreekuurbezoek tegen de arts zeggen of bij de administratie melden. U kunt ook schriftelijk een klacht indienen. Doe dat bij voorkeur binnen 10 dagen na het spreekuurbezoek. U kunt uw klacht indienen via het klachtenformulier op onze website.

U kunt uw medisch dossier inzien. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek indienen. Hoe u dit kunt aanvragen kunt u lezen op de pagina uw dossier op deze website.

Inzage, correctie- en blokkeringsrecht

Inzage, correctie- en blokkeringsrecht

 

Inzagerecht

Tijdens het spreekuurbezoek vraagt de arts aan u of u het medisch advies wilt inzien voordat het naar de gemeente gaat. Als u dat wilt, dan duurt wel het langer voordat de gemeente het advies heeft en de voorziening kan toekennen of afwijzen.

Correctierecht

Kiest u voor inzage, dan heeft u een week de tijd om hierop te reageren in het kader van uw correctierecht. U kunt dan feitelijke onjuistheden laten aanpassen zoals data, spelling van namen of adresgegevens. Het is niet mogelijk om het advies van de arts inhoudelijk te veranderen. Ontvangen wij uw reactie niet binnen een week, dan wordt het advies alsnog zonder uw reactie naar de gemeente gestuurd.

Blokkeringsrecht

U heeft het recht om, na het inzien van het advies, te verhinderen dat het advies naar de gemeente wordt gestuurd. Na ontvangst van het advies heeft u een week de tijd om dit aan ons door te geven. Maakt u hier gebruik van, dan informeert de arts de gemeente daarover. De gemeente kan, als u gebruik maakt van uw blokkeringsrecht, besluiten om uw aanvraag niet verder in behandeling te nemen.

Het blokkeringsrecht geldt niet voor meldingen in het kader van de Participatiewet. U kunt voor een melding in het kader van de Participatiewet enkel gebruikmaken van het inzage- en correctierecht.