U bevindt zich op: Home /Burgers /Jeugd en gezondheid / Kwaliteitscontrole kinderopvang

Kwaliteitscontrole kinderopvang

In opdracht van de gemeente controleert de GGD of kindercentra, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. De controles richten zich hoofdzakelijk op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. Als blijkt dat de kwaliteit in orde is, wordt de kinderopvangorganisatie ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Daarna controleert de GGD jaarlijks de organisatie.

Wat controleert de GGD precies?

De GGD-inspecteur beoordeelt een organisatie voor kinderopvang elk jaar onder meer op basis van:

  • de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen;
  • observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan;
  • gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
  • een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum.

Ook controleert de inspecteur of:

  • alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben;
  • er voldoende deskundig personeel werkzaam is;
  • ouders goede informatie ontvangen.

Resultaat van de kwaliteitscontrole

De inspecteur van de GGD verwerkt de resultaten van de kwaliteitscontrole in een inspectierapport. De gemeente, de beoordeelde organisatie en de oudercommissie van de locatie, ontvangen een exemplaar van dit rapport. Ouders kunnen het rapport inzien via het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen of via de eigen website van de organisatie. Als de organisatie geen website heeft, moet het rapport op een zichtbare plek op de opvanglocatie liggen.

Als de kwaliteit beter moet

Voldoet de kinderopvang niet aan alle eisen, dan vermeldt de GGD-inspecteur dat in het rapport. De gemeente maakt afspraken met de organisatie over verbeteringen. Tijdens een vervolgbezoek beoordeelt de inspecteur of deze afspraken zijn nagekomen. Afhankelijk van de ernst van de tekortkomingen, kan de gemeente sancties opleggen. Als de veiligheid van de kinderen in het geding is, kan een inspecteur zelf besluiten om de opvang direct te stoppen.

Stuur door

Stuur deze informatie door

stuurartikeldoor

Data