U bevindt zich op:Burgers Gezondheidsmeter

Gezondheidsmeter 2020

In de periode van 15 september tot begin december 2020 voert de GGD Zuid Limburg de Gezondheidsmeter 2020 uit. Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek uit in opdracht van de gemeente. Met de gegevens kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Op deze pagina vindt u informatie over dit onderzoek en het doel daarvan. Ook wordt aangegeven hoe met gegevens en privacy wordt omgegaan.

Algemene Informatie

Algemene Informatie

 

Wat is de GGD Gezondheidsmeter 2020?

De GGD Gezondheidsmeter 2020 is een landelijk gezondheidsonderzoek naar de gezondheid en leefgewoonten onder inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland. Voor dit onderzoek worden vanaf september 2020 ongeveer 1,1 miljoen personen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen, waarvan ruim 57.000 uit Midden- en Noord- Limburg en 85.000 uit Zuid-Limburg (ruim 140.000 Limburgers). GGD’en voeren in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dit onderzoek uit.

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?

De gemeente heeft allerlei taken en verantwoordelijkheden rond de volksgezondheid. Die staan in de Wet publieke gezondheid. Zo moet elke gemeente de gezondheid van de inwoners in kaart brengen. Dat doet de GGD voor de gemeente. De GGD verzamelt via de GGD Gezondheidsmeter 2020 informatie over de gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving van de inwoners. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Ook kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het RIVM en het CBS levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Hoe worden de deelnemers van dit onderzoek geselecteerd?

De doelgroep van het onderzoek zijn personen van 18 jaar en ouder in Nederland. De computer selecteert met behulp van een steekproef wie een uitnodiging krijgt voor het onderzoek; dat is dus een kwestie van toeval. Deze selectie van personen wordt door het CBS gedaan. De GGD nodigt alleen die geselecteerde personen uit. Samen vormen zij een doorsnee van de Nederlandse bevolking. Daarom mag alleen degene die een persoonlijk is uitgenodigd de vragenlijst invullen. Personen die niet geselecteerd zijn ontvangen geen vragenlijst en kunnen niet via deze weg aan dit onderzoek deelnemen. Wel kan men de landelijke website www.ggdgezondheidsmeter.nl bezoeken. Hier kunt u meer informatie vinden over het onderzoek en een andere vragenlijst over gezondheid invullen.

Waarom wordt samengewerkt met andere organisaties?

Door samenwerking van de GGD’en met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert dit grootschalige gezondheidsonderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Dit vergroot de waarde van het onderzoek en zorgt ervoor dat er efficiënt wordt samengewerkt. De betrokken partijen hebben landelijke afspraken over de samenwerking gemaakt en dit vastgelegd in een overeenkomst.

Meedoen aan het onderzoek

Meedoen aan het onderzoek

 

Ben ik verplicht om deel te nemen aan het onderzoek?

Nee, u bent niet verplicht om mee te doen aan het onderzoek. We stellen het wel zeer op prijs. Uw deelname is belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar beleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte en vragen van de inwoners.

Wat zijn de gevolgen als ik de vragenlijst niet invul?

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. U bepaalt zelf of u wel of niet wilt deelnemen. Als u de vragenlijst niet terugstuurt, dan ontvangt u van ons nog 2 keer een herinnering. Niet deelnemen heeft voor u persoonlijk geen gevolgen. Voor het onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Alleen dan krijgen wij een goed beeld van de gezondheid in uw gemeente en heel Nederland.

Als ik niet wil deelnemen, kan ik dit ergens doorgeven?

Wanneer u niet wilt meewerken aan het onderzoek, kunt u dit doorgeven aan de medewerkers van de helpdesk via het volgende telefoonnummer: 0800 - 0191 (gratis) of een e-mail sturen naar gezondheidsmeter@ggdzl.nl. Online afmelden kan ook. Log in op de vragenlijst en vink het hokje aan dat u géén toestemming geeft om uw gegevens te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Als u de vragenlijst niet invult (en zich niet actief hebt afgemeld), ontvangt u automatisch twee herinneringen.

Hoe komt de GGD aan mijn naam en adresgegevens?

Alle inwoners staan in het bevolkingsregister van gemeenten. De namen en adressen voor dit onderzoek zijn willekeurig uit het bevolkingsregister gekozen, waaronder uw naam en adres. Het is toeval dat u voor dit onderzoek bent uitgenodigd.

Hoe kan ik de vragenlijst invullen?

U kunt de vragenlijst invullen op papier of via internet. Als u de papieren vragenlijst invult, kunt u deze in bijgevoegde antwoordenvelop zonder postzegel terugsturen. Als u de vragenlijst invult via internet, bijvoorbeeld op uw computer, tablet of mobiele telefoon, gaat het invullen sneller. U slaat dan automatisch vragen over die niet van toepassing zijn voor u. In de brief staat uw persoonlijke inlogcode. De online vragenlijst kan direct worden gestart door de QR-code op de brief te scannen met een mobiele telefoon of tablet.

Er zijn geen goede of foute antwoorden; het gaat erom dat u het antwoord geeft dat volgens u het beste bij uw situatie past.

Hoeveel tijd kost het invullen van de vragenlijst?

De ene persoon vult de vragenlijst sneller in dan de andere persoon, maar gemiddeld duurt het invullen van de vragenlijst een half uur. Invullen via internet, bijvoorbeeld op uw computer, tablet of mobiele telefoon, gaat sneller, omdat vragen die niet voor u gelden automatisch worden overgeslagen.

Het komt mij nu niet goed uit om de vragenlijst binnen 2 weken in te vullen en terug te sturen. Mag ik de vragenlijst ook nog op een later moment invullen en/of terugsturen?

Als u de vragenlijst niet invult voor 1 oktober (en zich niet actief hebt afgemeld), ontvangt u automatisch twee herinneringen. Later invullen is mogelijk. Vult u de vragenlijst het liefst schriftelijk in? Wij vragen u vriendelijk om deze zo snel mogelijk, maar uiterlijk 27 november naar ons terug te sturen. De digitale vragenlijst kunt u tot uiterlijk 5 december invullen. Alle vragenlijsten die hierna nog binnenkomen, kunnen wij helaas niet meer verwerken. Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Mag iemand anders dan ik de vragenlijst invullen?

Nee, het is de bedoeling dat u de vragenlijst voor uzelf invult en dit niet laat doen door anderen. Uiteraard mag iemand u helpen bij het invullen van de vragenlijst, maar het gaat om uw antwoorden.

Ik ben niet in staat om de vragenlijst zelf in te vullen. Kan iemand me hierbij helpen?

Als u zelf de vragenlijst niet (goed) kunt invullen (bv moeite met lezen/schrijven), kunt u iemand in uw omgeving (bv kinderen, buren, thuiszorg) vragen om te helpen met invullen. Het is wel belangrijk dat u zelf de antwoorden geeft.

Ik krijg een herinnering, maar ik heb de vragenlijst al ingevuld. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk was uw ingevulde vragenlijst nog niet binnen op het moment dat de herinneringsbrief werd verstuurd. Hoewel wij onze uiterste best doen de binnengekomen vragenlijsten zo snel mogelijk te verwerken, kan dit toch een aantal dagen duren. U hoeft hiervoor geen contact met de GGD of de helpdesk van I&O Research op te nemen. Wij krijgen de vragenlijst vanzelf binnen en weten dan dat u de vragenlijst al hebt ingevuld. Dank u voor uw medewerking.

Omgang met de privacy

Omgang met de privacy

 

Worden de gegevens vertrouwelijk behandeld?

Ja. Uw antwoorden behandelen we uiteraard zeer vertrouwelijk. In dit gezondheidsonderzoek beschermen wij de privacy zoals dat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven. Dat betekent dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden. De gegevens worden alleen voor statistieken gebruikt. Statistieken zijn cijfers die gaan over een groep mensen. Bij dit onderzoek zijn dat cijfers over de gezondheid van mensen in uw regio, of in uw gemeente of wijk. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Wie voert de dataverzameling uit?

De dataverzameling wordt in opdracht van de GGD uitgevoerd door I&O Research. I&O Research is een bekend onderzoeksbureau dat werkt volgens de Europees geldende privacywetgeving. Uw privacy wordt beschermd zoals dat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven. Het onderzoeksbureau gebruikt uw gegevens alleen voor het versturen van de brieven en vragenlijsten voor de GGD Gezondheidsmeter 2020. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Nadat alle reacties op de vragenlijsten verwerkt zijn, worden uw adresgegevens vernietigd. I&O Research behandelt uw gegevens zeer vertrouwelijk.

Wat gebeurt er met de ingevulde gegevens uit de vragenlijst?

De antwoorden die de deelnemers in dit onderzoek geven, worden samengevoegd met informatie die het CBS van andere instellingen krijgt. Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook gegevens van andere instellingen. Die informatie voegt het CBS samen. Voorbeelden zijn gegevens over inkomen en bevolkingsopbouw. Bovengenoemde organisaties maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk. Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat uw gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.

Waarom staat er een barcode op de vragenlijst?

Iedere vragenlijst is voorzien van een unieke barcode. De barcode zorgt ervoor dat kan worden bijgehouden wie de vragenlijst al heeft ingevuld. Hier houden we dan rekening mee met het versturen van de herinneringsbrieven. Uw antwoorden zijn niet gekoppeld aan naam en adres. Daardoor is het voor de onderzoekers van de GGD niet mogelijk te zien wie welke antwoorden heeft gegeven. I&O Research doet zelf niets met de informatie op de ingevulde vragenlijsten die zijn verzameld voor de GGD.

Hoe wordt gecontroleerd of ik de vragenlijst heb ingevuld?

Bij de digitale vragenlijst wordt de inlogcode geregistreerd. Het computersysteem kan zien of u de vragenlijst volledig hebt ingevuld. Op de schriftelijke vragenlijst is een barcode gedrukt. Deze wordt ingelezen door de computer. Die barcodes en inlogcodes worden vergeleken met het overzicht van alle geselecteerde personen voor het onderzoek. Op basis daarvan worden eventueel herinneringsbrieven verzonden. Na afloop van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd.

Hoe verloopt de lotingprocedure van de Samsung Galaxy tablets?

Iedere vragenlijst is voorzien van een unieke barcode. De computer selecteert op basis van toeval 20 barcodes. Bent u één van deze 20 barcodes en hebt u de vragenlijst ingevuld, dan hebt u een prijs gewonnen. Vervolgens kan I&O Research kijken welke naam en adres bij deze barcodes horen. Deze procedure staat geheel los van de antwoorden die worden ingevuld in de vragenlijst.

Hoe komt de GGD aan mijn adresgegevens als ik een prijs heb gewonnen?

Bij het invullen van de vragenlijst via internet ziet u direct of u hebt gewonnen. Vult u de vragenlijst op papier in, dan weet I&O Research of u een prijs hebt gewonnen. Iedere vragenlijst is voorzien van een unieke barcode. Aan het einde van het onderzoek kijkt I&O Research welke naam en adres bij deze barcodes horen. I&O Research geeft naam en adres van alleen de winnaars door aan de GGD. De GGD zorgt ervoor dat de prijs naar de winnaars wordt verstuurd. Wilt u niet in aanmerking komen voor het winnen van een prijs? Geef dit dan door aan de Helpdesk van I&O Research door te bellen naar het telefoonnummer: 0800 - 0191 (gratis).

Weten onderzoekers van de GGD wie wel/niet heeft deelgenomen aan het onderzoek?

Nee. De onderzoekers van de GGD komen niet te weten wie wel of niet meedoet of wie welke antwoorden heeft gegeven. De naam en adresgegevens worden altijd losgekoppeld van de antwoorden op de vragenlijst en na afloop van het onderzoek worden deze naam en adresgegevens vernietigd. Alleen het bestand met de gegeven antwoorden op de vragenlijst wordt door de GGD gebruikt voor het maken van statistieken.

Resultaten van het onderzoek

Resultaten van het onderzoek

 

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Ook kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het RIVM en het CBS levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Op de landelijke website www.ggdgezondheidsmeter.nl staat een andere vragenlijst over gezondheid. De gegeven antwoorden op die vragenlijst worden niet meegenomen in de resultaten voor het gezondheidsbeleid. Die gegevens worden alleen gebruikt om de vragenlijst in de toekomst te verbeteren.

Waar kan ik de resultaten van het onderzoek vinden?

De resultaten van het onderzoek worden in juni 2021 openbaar gemaakt. Deze resultaten van de regio Zuid-Limburg kunt u vinden via: www.gezondheidsatlaszl.nl. U vindt daar op dit moment de resultaten van het onderzoek uit 2016. De resultaten van de regio Limburg-Noord kunt u vinden via: www.ggdlimburgnoord.nl/kennisplein.

Krijg ik ook bericht over de resultaten van het onderzoek?

Nee, het is niet mogelijk om de deelnemers op de hoogte te stellen van de onderzoeksresultaten. De adresgegevens van de deelnemers worden na het sluiten van het onderzoek vernietigd. De resultaten van het onderzoek worden openbaar gemaakt in juni 2021.

Contact

Bij overige vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van I&O Research via het volgende telefoonnummer:

0800 - 0191 (gratis)

of een e-mail sturen naar: gezondheidsmeter@ggdzl.nl