U bevindt zich op:BurgersAmbulance RAV Cliëntenraad

RAV Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten. De cliëntenraad is een belangrijk adviesorgaan die zich verdiept in het beleid van de organisatie, die kijkt vanuit het perspectief van patiënten en het individuele ervaringsniveau van patiënten overstijgt. De medezeggenschap van patiënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen. De cliëntenraad heeft instemming- en adviesrecht over de in de wet vastgelegde onderwerpen, die tevens specifiek voor de ambulancezorg van toepassing zijn.

Uw tips, advies, opmerkingen

De cliëntenraad behandelt algemene zaken die de ambulancezorg aangaan en niet de individuele situatie van een patiënt. Bij de cliëntenraad kunt u dus geen klacht indienen. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Wél hoort de cliëntenraad graag uw tips, adviezen of opmerkingen van algemene aard. Uw inbreng kan immers bijdragen aan een nog betere kwaliteit van zorg. Wij kunnen uw input gebruiken bij de uitvoering van ons instemmings- en adviesrecht en tijdens onze overleggen met de directie.

Wie zijn wij

De cliëntenraad is een onafhankelijke raad met leden vanuit het verzorgingsgebied van de RAV Zuid-Limburg die zich betrokken voelen en bekend zijn met de gezondheidszorg in de regio en daarmee representatief zijn voor de patiëntpopulatie. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat onze patiënten weten wie hen vertegenwoordigd. 

De volgende personen vormen de cliëntenraad:

  • Dhr. Paul Baur (voorzitter)
  • Dhr. Björn Lambie (vicevoorzitter)
  • Mw. Tonja Meuwissen
  • Mw. José Broers
  • Dhr. Koos Munnecom

Contact

Cliëntenraad RAV GGD Zuid-Limburg
T.a.v. dhr. T. Deckers, ambtelijk secretaris
Het Overloon 2
6411 TE Heerlen

06-316 60 738

thijs.deckers@ggdzl.nl